Menettely : 2011/2613(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0167/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0167/2011

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2011 - 15.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0099

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 132kWORD 75k
9.3.2011
PE459.709v01-00}
PE459.723v01-00}
PE459.727v01-00}
PE459.728v01-00}
PE459.731v01-00} RC1
 
B7-0167/2011}
B7-0180/2011}
B7-0184/2011}
B7-0185/2011}
B7-0188/2011} RC1

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B7‑0167/2011)

ALDE (B7‑0180/2011)

S&D (B7‑0184/2011)

PPE (B7‑0185/2011)

ECR (B7‑0188/2011)


Valko-Venäjästä (erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset)


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski ECR-ryhmän puolesta
Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjästä (erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset)  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, etenkin 20. tammikuuta 2011(1), 17. joulukuuta 2009(2) ja 22. toukokuuta 2008(3) antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin Brysselissä 18. helmikuuta 2011 antaman julkilausuman Valko-Venäjän opposition edustajalle langetetusta tuomiosta,

–   ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston 3065. kokouksessa Brysselissä 31. tammikuuta 2011 hyväksytyt neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

–   ottaa huomioon 31. tammikuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2010/69/YUTP tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/639/YUTP muuttamisesta,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen (kidutuksen vastainen yleissopimus), jonka osapuoli Valko-Venäjä on,

–   ottaa huomioon YK:n vankeinhoidon vähimmäissäännöt,

–   ottaa huomioon vuonna 2001 hyväksytyt ja vuonna 2008 tarkistetut EU:n politiikan suuntaviivat suhteissa kolmansiin maihin kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rangaistukseen liittyvissä kysymyksissä,

–   ottaa huomioon 27. tammikuuta 2011 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman 1790 (2011) Valko-Venäjän tilanteesta presidentinvaalien jälkeen,

–   ottaa huomioon Amnesty Internationalin 2. helmikuuta 2011 päivätyn raportin "Security, Peace and Order? Violations in the wake of elections in Belarus",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että suuri määrä opposition edustajia, muun muassa entisiä presidenttiehdokkaita, toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia, pidätettiin Minskin joulukuun 19. päivän 2010 tapahtumien jälkeen ja he ovat edelleen vangittuina KGB:n pidätyskeskuksessa; toteaa, että opposition ja ihmisoikeuksien puolustajien vastaiset tukahduttamistoimet ja poliittiset oikeudenkäynnit jatkuvat edelleen ja yli 40:tä henkilöä vastaan on nyt nostettu syyte ja heitä odottaa enimmillään 15 vuoden vankeustuomio,

B.  ottaa huomioon, että Minskin kaupungin syyttäjänvirasto on pidentänyt joulukuun 19. päivän tapahtumiin liittyvän niin sanotun joukkomellakkatapauksen tutkinta-aikaa viiteen kuukauteen; ottaa huomioon, että jutun yhteydessä aloitetuilla presidenttiehdokkaiden, oppositioaktivistien, ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien oikeudenkäynneillä on ollut poliittiset perusteet,

C. ottaa huomioon, että demokraattisen opposition ehdokkaiden Uladzimir Njakljajeun ja Andrei Sannikaun vaalitiimeihin kuuluneet Aljaksandr Atroštšankau, Aljaksandr Maltšanau, Dzmitri Novik ja Vasil Parfjankou tuomittiin kolmesta neljään vuodeksi vankeuteen erityisturvajärjestelyjen alaisessa rangaistussiirtolassa joulukuun 19. päivän mielenosoituksiin liittyen; ottaa huomioon, että heidän asianajajiensa mukaan viranomaiset eivät pystyneet todistamaan heidän syyllisyyttään,

D. ottaa huomioon, että pidätettyjen asianajajilta on toistuvasti evätty oikeus tavata päämiehiään; ottaa huomioon, että asianajajat joutuivat KGB:n uhkailujen vuoksi luopumaan tapausten hoitamisesta ja oikeusministeriö peruutti myöhemmin heidän toimilupansa,

E.  ottaa huomioon, että entinen presidenttiehdokas Ales Mihalevitš, joka vangittiin vaaleja seuranneiden mielenosoitusten jälkeen, vapautettiin vasta 26. helmikuuta 2011 hänen allekirjoitettuaan sitoumuksen yhteistoiminnasta Valko-Venäjän KGB:n kanssa, jonka hän sittemmin julkisesti kiisti,

F.  ottaa huomioon, että Ales Mihalevitš antoi 28. helmikuuta 2011 lausunnon, jossa hän kertoi henkisestä ja fyysisestä kidutuksesta, jota käyttäen poliittisia vankeja painostettiin tunnustamaan ja hyväksymään todisteet syyllisyydestään,

G. ottaa huomioon, että myös opposition Charter 97 -verkkosivuston toimittaja Natalia Radina pidätettiin joulukuussa 2010 ja häntä vastaan nostettiin syyte presidentinvaaleja seuranneiden joukkolevottomuuksien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta; ottaa huomioon, että Radina vapautettiin KGB:n tutkintavankilasta ja häntä kiellettiin poistumasta kotikaupungistaan ennen hänen tapauksensa tutkinnan päättymistä,

H. ottaa huomioon, että Natalia Radina ilmoitti vapautumisensa jälkeen, että KGB:n virkailijat olivat kohdistaneet häneen pidätysaikana psykologista painostusta ja yrittäneet värvätä häntä KGB:n tietolähteeksi; toteaa, että hänen lausuntonsa vahvistaa tiedot poliittisten vankien kiduttamisesta KGB:n pidätyskeskuksessa Minskissä,

I.   ottaa huomioon, että Valko-Venäjän valtion turvallisuuskomitea on kiistänyt KGB:n pidätyskeskuksen vankien kiduttamisen,

1.  pitää tuomittavana, että Valko-Venäjän viranomaiset eivät noudata perusoikeutta kokoontumisvapauteen ja sananvapauteen, ja vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki pidätetyt mielenosoittajat ja luopumaan kaikista heitä vastaan poliittisin perustein nostetuista syytteistä;

2.  tuomitsee ehdottomasti vankien kiduttamisen ja toteaa sen olevan epäinhimillisen kohtelun muoto, joka on yksiselitteisesti kielletty kansainvälisessä oikeudessa ja jota ei mitenkään voi hyväksyä Euroopan maassa, joka on yksi EU:n lähimmistä naapureista;

3.  tuomitsee ankarat tuomiot, jotka äskettäin langetettiin nuorille oppositioaktivisteille pelkästään sillä perusteella, että he osallistuivat 19. joulukuuta pidettyihin mielenosoituksiin, ja toteaa kyseessä olevan heidän poliittisten ja kansalaisoikeuksiensa räikeä ja vakava loukkaus sekä Valko-Venäjän allekirjoittamien kansainvälisten yleissopimusten räikeä rikkominen;

4.  tuomitsee sen, että poliittiset vastustajat Valko-Venäjällä joutuvat elämään pelon ja uhkailun ilmapiirissä; tuomitsee kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin ja vapaisiin tiedotusvälineisiin vaalipäivän jälkeen kohdistetun vainon ja häirinnän, mukaan lukien mittavat etsinnät yksityiskoteihin, tiedotusvälineiden toimitiloihin ja kansalaisyhteiskunnan järjestöihin sekä erottamiset yliopistoista ja työpaikoista; kehottaa viranomaisia vaalimaan sananvapautta ja tiedotusvälineiden moniarvoisuutta Valko-Venäjällä;

5.  vaatii Valko-Venäjää noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta, kansainvälisiä yleissopimuksia ja kansallisia lakeja, joissa taataan vankien asianmukainen kohtelu ja heidän oikeutensa tavata esteettä sukulaisia ja oikeusavustajaa sekä saada lääkärinhoitoa, sekä lopettamaan poliittisten vastustajien, ihmisoikeusaktivistien ja riippumattomien tiedotusvälineiden jatkuvan häirinnän;

6.  tuomitsee Minskin kaupungin asianajajaliiton päätöksen viedä toimilupa joiltakin joukkomellakkaa koskevassa rikosjutussa syytettyinä olleiden henkilöiden asianajajilta, muun muassa Aleh Ahjejevilta, Pavel Sapelkolta, Tatjana Ahijevalta, Uladzimir Touscikilta ja Tamata Harajevalta, ja kehottaa Minskin asianajajaliittoa kumoamaan päätöksensä;

7.  tuomitsee Minskin kaupungin asianajajaliiton puheenjohtajan Aljaksandr Pyltšankan erottamisen sen vuoksi, että hän ilmaisi huolensa ministeriön päätöksestä peruuttaa neljän niin sanotun mellakkatapauksen käsittelyyn osallistuneen asianajajan toimilupa, ja pitää oikeusministerin erottamispäätöstä perusteettomana sekä todisteena siitä, että oikeuslaitoksen ja jokaisen yksittäisen asianajajan riippumattomuus on aidosti uhattuna;

8.  vaatii Valko-Venäjän viranomaisia suorittamaan perusteellisen ja puolueettoman tutkimuksen poliittisten vankien kidutusta koskevista väitteistä sekä nimeämään kidutukseen osallistuneet henkilöt ja asettamaan heidät syytteeseen;

9.  kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia ottamaan julkisia tapahtumia koskevan lain tarkastelun kohteeksi ja saattamaan sen vastaamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vaatimuksia;

10. kehottaa neuvostoa, komissiota, EU:n korkeaa edustajaa ja muita EU:n kumppanimaita harkitsemaan rajoitusten ulottamista koskemaan syyttäjiä, tuomareita ja KGB:n edustajia, jotka on yhdistetty Valko-Venäjän ihmisoikeusloukkauksiin, ellei maassa tapahtuvaa vainoa lopeteta välittömästi ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien alalla saavuteta huomattavaa edistystä; katsoo, että neuvoston olisi tarkasteltava mahdollisuutta ottaa käyttöön Valko-Venäjän valtion omistamiin yrityksiin kohdennettavia taloudellisia täsmäpakotteita;

11. panee tyytyväisenä merkille, että yhdeksän uutta maata – Kroatia, Jugoslavian entinen tasavalta Makedonia, Montenegro, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Islanti, Liechtenstein ja Norja – ovat sitoutuneet soveltamaan tiettyihin Valko-Venäjän virkamiehiin kohdistettavia rajoituksia;

12. toistaa, että ellei Valko-Venäjän hallitus ryhdy välittömiin toimiin maan demokratisoimiseksi ja ihmisoikeuksien puolustamiseksi Euroopan unionin ja Valko-Venäjän välinen yhteydenpito keskeytetään, mukaan lukien Valko-Venäjän osallistuminen itäiseen kumppanuuteen;

13. korostaa, että EU:n on lisättävä apuaan Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle muun muassa helpottamalla viisumien saantia huolimatta oppositioon vaalien jälkeen kohdistetun iskun poliittisista vaikutuksista EU:n ja Valko-Venäjän suhteisiin;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.

 

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA-PROV(2011)0022.

(2)

EUVL C 286 E, 22.10.2010, s. 16.

(3)

EUVL C 279 E, 19.11.2009, s. 113.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö