Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0167/2011Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0167/2011

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Baltarusijos (ypač dėl Aleso Mikhaleviciaus ir Natalijos Radinos atvejų)

9.3.2011

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B7‑0167/2011)
ALDE (B7‑0180/2011)
S&D (B7‑0184/2011)
PPE (B7‑0185/2011)
ECR (B7‑0188/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski ECR frakcijos vardu
Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2613(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0167/2011
Pateikti tekstai :
RC-B7-0167/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos (ypač dėl Aleso Mikhaleviciaus ir Natalijos Radinos atvejų)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2011 m. sausio 20 d.[1], 2009 m. gruodžio 17 d.[2] ir 2008 m. gegužės 22 d.[3] rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 18 d. Briuselyje ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton padarytą pareiškimą dėl Baltarusijos opozicijos atstovo nuteisimo,

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Baltarusijos, priimtas 2011 m. sausio 31 d. Briuselyje vykusiame 3065-ajame Užsienio reikalų Tarybos posėdyje,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimą 2011/69/CFSP, iš dalies keičiantį Tarybos sprendimą 2010/639/CFSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (Konvencija prieš kankinimą), prie kurios Baltarusija yra prisijungusi,

–   atsižvelgdamas į JT standartines minimalias elgesio su kaliniais taisykles,

–   atsižvelgdamas į ES politikos dėl kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo, susijusios su trečiosiomis šalimis, gaires, kurios patvirtintos 2001 m. ir persvarstytos 2008 m.,

–   atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos 2011 m. sausio 27 d. rezoliuciją 1790 (2011) dėl padėties Baltarusijoje po prezidento rinkimų,

–   atsižvelgdamas į organizacijos Amnesty International 2011 m. vasario 2 d. pranešimą, kurio pavadinimas „Saugumas, taika ir tvarka? Smurtas po rinkimų Baltarusijoje“,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi daug opozicijos veikėjų, įskaitant buvusius kandidatus į prezidentus, žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, po 2010 m. gruodžio 19 d. įvykių Minske buvo suimti ir nuo to laiko kalinami KGB sulaikymo centre; kadangi vis dar tęsiami represiniai veiksmai prieš opozicijos veikėjus ir žmogaus teisių gynėjus ir vykdomi politiniais motyvais pagrįsti jų teismų procesai, per juos apkaltinta daugiau nei 40 asmenų ir jiems gresia įkalinimas iki 15 metų,

B.  kadangi Minsko miesto prokuroro tarnyba penkiems mėnesiams pratęsė su 2010 m. gruodžio 19 d. įvykiais susijusių vadinamųjų masinių riaušių tyrimo laikotarpį; kadangi su šiuo įvykiu susiję pradėti kandidatų į prezidentus, opozicijos veikėjų, žmogaus teisių gynėjų ir žurnalistų teismo procesai turi politinį pagrindą,

C. kadangi Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik, Vasil Parfiankou, opozicijos kandidatų Uladzimiro Niakliayeu ir Andrei Sannikau rinkimų kampanijos grupių nariai, nuteisti kalėti griežtojo režimo kolonijoje nuo trejų iki ketverių metų dėl 2010 m. gruodžio 19 d. vykusių demonstracijų; kadangi jų advokatų teigimu valdžios institucijos neįrodė jų kaltės;

D. kadangi jų advokatams ne kartą neleista su jais susitikti; kadangi dėl KBG grasinimų advokatai buvo priversti atsisakyti dalyvauti jų bylose ir kadangi po to Teisingumo ministerija panaikino jų licencijas,

E.  kadangi po porinkiminių protestų įkalintas buvęs kandidatas į prezidentus Ales Mikhalevic paleistas tik 2011 m. vasario 26 d., kai pasirašė pasižadėjimą bendradarbiauti su Baltarusijos KGB, kurio po to jis viešai atsisakė,

F.  kadangi Ales Mikhalevic 2011 m. vasario 28 d. viešai paskelbė pareiškimą, kuriame papasakojo tai, kaip psichologiškai ir fiziškai kankinami politiniai kaliniai norint priversti juos pripažinti savo kaltę ir sutikti su jos įrodymais,

G. kadangi opozicijos tinklavietės Charter 97 redaktorė Natalia Radina taip pat suimta 2010 m. gruodžio mėn. ir apkaltinta organizavusi masines riaušes po prezidento rinkimų ir jose dalyvavusi; kadangi N. Radina paleista iš KGB ikiteisminio kalinimo centro ir po to jai uždrausta išvykti iš gimtojo miesto iki to laiko, kai bus baigtas jos bylos nagrinėjimas,

H. kadangi po paleidimo Natalia Radina pareiškė, kad per jos įkalinimą KGB pareigūnai jai darė psichologinį spaudimą ir bandė ją verbuoti į KGB kaip informatorę; kadangi jos pareiškimas patvirtina pranešimus, kad politiniai kaliniai kankinami Minsko KGB įkalinimo centre,

I.   kadangi Baltarusijos valstybės saugumo komitetas paneigė, kad KGB sulaikymo centre kaliniai buvo kankinami,

 

1.  smerkia Baltarusijos valdžios institucijų pagarbos pagrindinėms teisėms, t. y. susirinkimų ir žodžio laisvėms, trūkumą ir ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus sulaikytus protesto akcijų dalyvius ir panaikinti jiems visus politiniais motyvais grindžiamus kaltinimus;

2.  griežtai smerkia tai, kad naudojamas kalinių kankinimas, nes tai yra nehumaniškas elgesys, kuris aiškiai draudžiamas pagal tarptautinę teisę ir yra visiškai nepriimtinas Europos šalyje, kuri yra viena iš artimiausių ES kaimynių;

3.  smerkia itin griežtas sankcijas, kurios buvo neseniai taikomos jauniems opozicijos veikėjams vien dėl to, kad jie dalyvavo gruodžio 19 d. demonstracijose, nes šios sankcijos reiškia akivaizdų ir rimtą jų politinių ir pilietinių teisių pažeidimą ir aiškų tarptautinių konvencijų, prie kurių yra prisijungusi Baltarusija, pažeidimą;

4.  smerkia baimės ir bauginimų atmosferą, kurią patiria politiniai oponentai Baltarusijoje; smerkia po rinkimų dienos vykusį pilietinės visuomenės aktyvistų ir laisvosios žiniasklaidos persekiojimą ir priekabiavimą prie jų, kurie vyko po rinkimų dienos, įskaitant masines privačių butų, žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės organizacijų biurų kratas, pašalinimą iš universitetų ir darbo vietų; ragina valdžios institucijas laikytis saviraiškos laisvės ir žiniasklaidos pliuralizmo principų Baltarusijoje;

5.  ragina Baltarusiją laikytis teisinės valstybės principų, tarptautinių konvencijų ir nacionalinių įstatymų nuostatų užtikrinant, kad su kaliniais būtų elgiamasi tinkamai ir kad jiems nebūtų trukdoma susisiekti su giminėmis, gauti teisines konsultacijas ir medicininę pagalbą, taip pat nutraukti vykdomą politinių oponentų, žmogaus teisių aktyvistų ir nepriklausomos žiniasklaidos persekiojimą;

6.  smerkia Minsko advokatų kolegijos sprendimą panaikinti kai kurių advokatų, gynusių asmenis, kaltinamus baudžiamojoje byloje, pradėtoje pagal kaltinimus masinėmis riaušėmis, licencijas, įskaitant Alehą Ahiejevą, Pavelą Sapelko, Tatianą Ahijevą, Uladzimirą Tousciką ir Tamatą Harajevą, ir ragina Minsko advokatų kolegiją panaikinti šį sprendimą;

7.  smerkia tai, kad teisingumo ministras atleido Minsko teisininkų asociacijos pirmininką Aleksandrą Pylchanką, kuris išreiškė susirūpinimą dėl ministro sprendimo atšaukti keturių teisininkų, dalyvaujančių vadinamojoje riaušių byloje, licencijas, nes šis atleidimas nepagrįstas ir įrodo, kad teisminių institucijų nepriklausomumui ir kiekvieno atskiro teisininko nepriklausomumui gresia reali grėsmė;

8.  primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas atlikti kruopštų ir nešališką tyrimą dėl įtariamo politinių kalinių kankinimo, nustatyti šią veiklą vykdžiusius asmenis ir patraukti juos baudžiamojon atsakomybėn;

9.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas peržiūrėti viešųjų renginių įstatymą ir suderinti jį su Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu;

10. ragina Tarybą, Komisiją, ES vyriausiąją įgaliotinę ir kitas ES šalis partneres apsvarstyti galimybę išplėsti ribojamųjų priemonių taikymo sritį, t. y. taikyti jas prokurorams, teisėjams ir KGB darbuotojams, susijusiems su žmogaus teisių pažeidimais Baltarusijoje, jei šioje šalyje nebus nedelsiant sustabdytas represinių priemonių taikymas ir padaryta ženkli pažanga siekiant užtikrinti žmogaus teises ir pagrindines laisves; mano, kad Taryba turėtų išnagrinėti galimybę nustatyti protingas ir tikslingas ekonomines sankcijas Baltarusijos vyriausybei priklausančioms bendrovėms;

11. palankiai vertina dar devynių šalių, t. y. Kroatijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos, prisiimtus įsipareigojimus taikyti ribojamąsias priemones tam tikriems Baltarusijos pareigūnams;

12. pakartoja, kad tuo atveju, jei Baltarusijos vyriausybė nedelsdama nesiims veiksmų, kuriais būtų siekiama demokratizacijos ir pagarbos žmogaus teisėms, Europos Sąjungos ir Baltarusijos bendradarbiavimo procesas bus sustabdytas, įskaitant Baltarusijos dalyvavimą Rytų partnerystės programoje;

13. pabrėžia, kad neatsižvelgiant į politines pasekmes ES ir Baltarusijos santykiams dėl opozicijai po rinkimų taikytų represinių priemonių, ES turi didinti savo paramą Baltarusijos pilietinei visuomenei, įskaitant vizų supaprastinimo priemones;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, ESBO parlamentinėms asamblėjoms, Europos Tarybai ir Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.