Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0167/2011Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0167/2011

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Vitryssland (särskilt fallen Ales Michalevitj och Natalja Radzina)

9.3.2011

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
Verts/ALE (B7‑0167/2011)
ALDE (B7‑0180/2011)
S&D (B7‑0184/2011)
PPE (B7‑0185/2011)
ECR (B7‑0188/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Krzysztof Lisek, Eduard Kukan för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Justas Vincas Paleckis, Marek Siwiec för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Tadeusz Cymański, Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen
Werner Schulz, Elisabeth Schroedter, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2011/2613(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0167/2011
Ingivna texter :
RC-B7-0167/2011
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentet resolution om Vitryssland (särskilt fallen Ales Michalevitj och Natalja Radzina)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland, särskilt resolutionerna av den 20 januari 2011[1], 17 december 2009[2] och 22 maj 2008[3],

 

–   med beaktande av uttalandet från unionens höga representant, Catherine Ashton, i Bryssel den 18 februari 2011 om domen mot en företrädare för den vitryska oppositionen,

–   med beaktande av rådets slutsatser om Vitryssland, antagna vid rådets (utrikes frågor) 3 065:e möte i Bryssel den 31 januari 2011,

–   med beaktande av rådets beslut 2011/69/Gusp av den 31 januari 2011 om ändring av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland,

–   med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (konventionen mot tortyr), som Vitryssland är part i,

–   med beaktande av FN:s regler om miniminormer för behandling av fångar,

–   med beaktande av riktlinjerna för EU:s politik gentemot tredje land om tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, vilka antogs 2001 och reviderades 2008,

–   med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution 1790 (2011) av den 27 januari 2011 om situationen i Vitryssland efter parlamentsvalet,

–   med beaktande av Amnesty Internationals rapport av den 2 februari 2011 med titeln ”Security, Peace and Order? Violations in the wake of elections in Belarus”,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett stort antal oppositionsföreträdare, däribland före detta presidentkandidater, journalister och människorättsförsvarare, greps efter händelserna den 19 december 2010 i Minsk och har alltsedan dess hållits i fängsligt förvar hos KGB. Förtryck och politiskt motiverade rättegångar mot oppositionsföreträdare och människorättsförsvarare fortsätter ännu, och nu har över 40 personer åtalats och hotas av fängelsestraff på upp till 15 år.

B.  Åklagarmyndigheten i Minsk har förlängt utredningstiden till fem månader i ett så kallat mål om massupplopp kopplat till händelserna den 19 december 2010. Det är politiska krafter som ligger bakom de rättegångar mot presidentkandidater, oppositionsaktivister, människorättsförsvarare och journalister som satts i gång i förbindelse med detta mål.

C. Aljaksandr Atrosjtjankau, Aljaksandr Maltjanau, Dzmitryj Novik och Vasil Parfjankou, medarbetare i valkampanjen för de demokratiska oppositionskandidaterna Uladzimir Njakljajeu och Andrej Sannikau, dömdes till tre till fyra års internering i ett högsäkerhetsfängelse i förbindelse med demonstrationerna den 19 december 2010. Enligt deras advokater lyckades myndigheterna inte bevisa deras skuld.

D. Deras advokater har gång på gång vägrats träffa dem. Efter hotelser från KGB tvingades advokaterna att dra sig ur målen, och justitieministeriet har därefter dragit in deras advokatlicenser.

E.  Ales Michalevitj, en före detta presidentkandidat som fängslades efter protesterna som följde på valet, släpptes först den 26 februari 2011 efter att ha skrivit under ett åtagande att samarbeta med vitryska KGB, ett åtagande som han sedermera offentligt har tagit avstånd från.

F.  Den 28 februari 2011 redogjorde Ales Michalevitj i ett uttalande för den psykiska och fysiska tortyr som de politiska fångarna utsattes för i syfte att avtvinga dem bekännelser och få dem att acceptera bevisen för sin skuld.

G. Natalja Radzina, redaktör för den oppositionella webbplatsen Chartyja 97, greps också i december 2010 och åtalades för att ha anstiftat och deltagit i massoroligheter efter presidentvalet. Radzina släpptes ur KGB:s häkte och förbjöds att lämna sin hemstad tills utredningen i målet mot henne är slutförd.

H. Efter frisläppandet har Natalja Radzina berättat att KGB-tjänstemännen under häktningstiden utsatte henne för psykisk press och försökte att värva henne som informatör för KGB. Hennes berättelse bekräftar rapporterna om att politiska fångar blir torterade i KGB:s förvar i Minsk.

I.   Vitrysslands kommitté för statens säkerhet (KGB) förnekar all användning av tortyr mot fångar i sin förvarsenhet.

1.  Europaparlamentet fördömer de vitryska myndigheternas brist på respekt för den grundläggande mötes- och yttrandefriheten och kräver att alla fängslade demonstranter omedelbart och ovillkorligt friges och att alla politiskt motiverade åtal mot dem läggs ned.

2.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag användningen av tortyr mot fångar, vilket utgör en form av omänsklig behandling som otvetydigt förbjuds av folkrätten och som är helt oacceptabelt i ett europeiskt land som är ett av EU:s närmaste grannländer.

3.  Europaparlamentet fördömer de stränga straff som nyligen har utdömts mot unga oppositionsaktivister enbart för att de har deltagit i demonstrationerna den 19 december. Detta är en flagrant och allvarlig kränkning av deras politiska och medborgerliga rättigheter och ett uppenbart brott mot internationella konventioner som Vitryssland är part i.

4.  Europaparlamentet kritiserar det klimat av rädsla och hotelser som de politiska motståndarna i Vitryssland möts av. Parlamentet fördömer förtrycket och trakasserierna mot aktivister i det civila samhället och de fria medierna efter valdagen, med bland annat razzior i privata hem och kontorslokaler för massmedier och organisationer i det civila samhället. Dessutom har personer relegerats från universitet och avskedats från sina arbeten. Parlamentet uppmanar myndigheterna att garantera yttrandefrihet och mediemångfald i Vitryssland.

5.  Europaparlamentet uppmanar Vitryssland att upprätthålla rättsstaten och följa internationella konventioner och nationella lagar som garanterar skälig behandling av fångar samt deras rätt att obehindrat få besök av anhöriga, liksom tillgång till rättsligt biträde och läkarvård. Landet uppmanas vidare att sätta stopp för de ständiga trakasserierna av politiska motståndare, människorättsaktivister och oberoende medier.

6.  Europaparlamentet fördömer beslutet av juristhögskolan i Minsk att återkalla licenserna för vissa av de advokater som företrädde dem som åtalats i brottmålet om massupplopp, däribland Aleh Ahiejeu, Pavel Sapelko, Tatsiana Ahiejeva, Uladzimir Toustsik och Tamara Harajeva. Parlamentet uppmanar juristhögskolan i Minsk att upphäva sitt beslut.

7.  Europaparlamentet fördömer justitieministerns avskedande av Aljaksandr Pyltjanka, ordförande för advokatsamfundet i Minsk. Han avskedades för att ha invänt mot ministeriets beslut att återkalla licenserna för fyra advokater som var engagerade i ett så kallat upploppsmål och för att ha kallat detta beslut ogrundat och ett bevis på det finns ett verkligt hot mot rättsväsendets oberoende och mot varje enskild advokats oberoende.

8.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att genomföra en grundlig och opartisk utredning av anklagelserna om tortyr av politiska fångar och att identifiera och åtala de personer som deltagit i detta.

9.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att se över lagen om offentliga evenemang och se till att den stämmer överens med kraven i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen, unionens höga representant och andra partnerländer för EU att överväga att utöka de restriktiva åtgärderna så att de omfattar åklagare, domare och KGB-företrädare med koppling till människorättskränkningar i Vitryssland, om inte förtrycket i landet omedelbart upphör och avsevärda framsteg görs på området för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Rådet bör undersöka möjligheten att införa smarta och riktade ekonomiska sanktioner mot vitryska statsägda företag.

11. Europaparlamentet välkomnar åtagandet från ytterligare nio länder – Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Island, Liechtenstein och Norge – att vidta restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland.

12. Europaparlamentet upprepar att processen för ett närmande mellan EU och Vitryssland, inklusive Vitrysslands deltagande i det östliga partnerskapet, kommer att läggas på is om inte den vitryska regeringen tar omedelbara steg mot demokrati och mänskliga rättigheter.

13. Europaparlamentet betonar att EU, trots de politiska konsekvenserna för förbindelserna mellan EU och Vitryssland av den skärpta attityden mot oppositionen efter valet, måste intensifiera sitt stöd till det civila samhället i Vitryssland, även i form av viseringslättnader.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar samt Vitrysslands regering och parlament.