Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0168/2011Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0168/2011

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la situaţia şi patrimoniul cultural din Kashgar (regiunea autonomă uigură Xinjiang din China)

  9.3.2011

  depusă în conformitate cu articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
  în locul propunerilor de rezoluţie depuse de următoarele grupuri:
  Verts/ALE (B7‑0168/2011)
  ALDE (B7‑0181/2011)
  S&D (B7‑0182/2011)
  PPE (B7‑0183/2011)
  ECR (B7‑0186/2011)

  Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál în numele Grupului PPE
  Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg în numele Grupului S&D
  Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland în numele Grupului ALDE
  Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba în numele Grupului ECR
  Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen în numele Grupului Verts/ALE
  Fiorello Provera


  Procedură : 2011/2614(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B7-0168/2011
  Texte depuse :
  RC-B7-0168/2011
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  Rezoluţia Parlamentului European referitoare la situaţia şi patrimoniul cultural din Kashgar (regiunea autonomă uigură Xinjiang din China)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la China, în special cele referitoare la drepturile omului şi la drepturile minorităţilor şi, în mod deosebit, rezoluţiile adoptate la 26 noiembrie 2009 şi la 24 noiembrie 2010,

  –   având în vedere cel de al 13-lea Summit UE-China din 6 octombrie 2010 de la Bruxelles, în cadrul căruia a avut loc primul Forum cultural la nivel înalt UE-China, destinat să consolideze dialogul şi cooperarea culturală dintre UE şi China,

  –   având în vedere Declaraţia ONU privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale, etnice, religioase sau lingvistice, adoptată de Adunarea Generală prin Rezoluţia 47/135 din 18 decembrie 1992, care prevede că „statele protejează existenţa şi identitatea naţională sau etnică, culturală, religioasă şi lingvistică ale minorităţilor de pe teritoriul lor”,

  –   având în vedere articolele 4, 22 şi 119 din Constituţia Republicii Populare Chineze, care prevăd sprijin guvernamental pentru dezvoltarea culturală a regiunilor locuite de minorităţi etnice, respectiv protejarea de către stat a monumentelor şi vestigiilor culturale valoroase şi protejarea patrimoniului cultural al diferitelor naţionalităţi,

  –   având în vedere articolul 122 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

  A. întrucât în 2009 guvernul chinez a anunţat un program de reconstrucţie urbană în valoare de 500 de milioane USD, „Reabilitarea clădirilor cu potenţial de risc din Kashgar”, care, din acelaşi an, distruge progresiv oraşul Kashgar aflat pe traseul străvechiului Drum al Mătăsii şi care prevede demolarea a 85% din oraşul vechi tradiţional şi înlocuirea acestuia cu blocuri moderne de apartamente, precum şi transformarea părţilor vechi ale oraşului rămase în situri turistice mixte sino-uigure;

  B.  întrucât autorităţile de la Beijing continuă să excludă oraşul Kashgar din candidaturile pentru statutul de patrimoniu mondial al UNESCO, cum ar fi candidatura transnaţională planificată pentru a obţine protejarea mai multor situri culturale din porţiunea Drumului Mătăsii aflată în Asia Centrală;

  C. întrucât oraşul Kashgar este un sit de importanţă internaţională cu un patrimoniu arhitectural unic, important din punct de vedere istoric şi geografic în calitatea sa de centru comercial şi turistic străvechi;

  D. întrucât oraşul Kashgar are o valoare simbolică ridicată pentru identitatea culturală a populaţiilor uigură şi hui din regiune, precum şi pentru diversitatea culturală a Chinei;

  E.  întrucât justificarea oficială a programului de reconstrucţie, şi anume consolidarea antiseismică, nu necesită demolarea integrală a clădirilor tradiţionale, o altă opţiune fiind o renovare care să ţină seama de aspectele culturale;

  F.  întrucât autorităţile chineze au lansat un proces de modernizare locativă distrugător şi în alte părţi ale Chinei, prin diversele „planuri de dezvoltare” locale, în cadrul cărora se demolează clădiri istorice, iar locatarii sunt forţaţi să se mute, fără să se ţină cont de pierderea unui patrimoniu istoric şi cultural nepreţuit şi fără să se dea prioritate conservării – în cadrul unor zone protejate sau al unor muzee – a vestigiilor sau a principalelor monumente şi clădiri, pentru a transmite generaţiilor viitoare şi lumii întregi obiecte care ilustrează mileniile de dezvoltare istorică şi culturală a Chinei;

  G. întrucât autorităţile de la Beijing aplică permanent în regiunea autonomă uigură Xinjiang (XUAR) politici de represiune etnoculturală care au atins un apogeu sumbru în cursul represiunii violente a protestatarilor uiguri pe perioada revoltei din Urumqi din 2009;

  H. întrucât populaţiile uigură şi hui suferă încălcări permanente ale drepturilor omului şi întrucât multor persoane li se interzice o reprezentare politică adecvată şi autodeterminarea culturală,

  1.  invită guvernul chinez să înceteze imediat distrugerea culturală care ameninţă supravieţuirea patrimoniului arhitectural al oraşului Kashgar şi să asigure realizarea de către experţi a unei analize cuprinzătoare a metodelor de renovare care ţin cont de aspectele culturale;

  2.  invită guvernul chinez să pună capăt relocării forţate şi marginalizării sociale a populaţiei uigure din Kashgar, cauzate de distrugerea zonelor rezidenţiale, şi să despăgubească în mod corespunzător toate victimele de până acum pentru pierderile suferite;

  3.  invită autorităţile chineze să depună toate eforturile pentru a dezvolta un dialog autentic între hani şi uiguri, să adopte în Xinjiang politici economice mai incluzive şi cuprinzătoare, menite să consolideze participarea localnicilor, şi să protejeze identitatea culturală a populaţiei uigure;

  4.  îndeamnă guvernul chinez să îşi respecte obligaţiile constituţionale sprijinind în mod adecvat tradiţiile culturale din Kashgar şi XUAR, care sunt puternic influenţate de identitatea uigură;

  5.  invită autorităţile chineze să ia mai multe măsuri pentru a împiedica traficul şi comerţul ilegal care contribuie la pierderea patrimoniului civilizaţiei chineze;

  6.  îl invită pe ministrul culturii din China să revizuiască legislaţia şi reglementările actuale privind protecţia vestigiilor culturale pentru a adapta actualul stil de viaţă în schimbare al grupului etnic minoritar care, uneori, nefiind conştient de comorile sale, îşi utilizează în mod inadecvat patrimoniul cultural sau refuză protecţia acestuia; declară că ar trebui organizată o campanie de educare pe această temă la nivel naţional;

  7.  îndeamnă guvernul chinez să analizeze posibilitatea includerii oraşului Kashgar în candidatura comună cu Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan şi Uzbekistan pentru desemnarea Drumului Mătăsii drept patrimoniu mondial al UNESCO;

  8.  invită guvernul chinez să înceteze toate politicile discriminatorii şi represive la adresa populaţiilor uigură şi hui şi să respecte dreptul lor fundamental la libertatea de exprimare culturală, având în vedere îndeosebi situaţia lui Tursunjan Hezim, fost profesor de istorie care, în urma unui proces secret, a fost condamnat la o detenţie de şapte ani, precum şi situaţia altor activişti care au fost condamnaţi în ultimele luni;

  9.  invită Serviciul European de Acţiune Externă să elaboreze măsuri suplimentare în contextul Instrumentului european pentru democraţie şi drepturile omului pentru a proteja drepturile omului şi drepturile culturale ale grupurilor minoritare etnice, religioase şi lingvistice din China;

  10. invită reprezentanţii UE şi Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate să multiplice şi să intensifice discuţiile privind drepturile omului şi drepturile minorităţilor cu Republica Populară Chineză, precum şi să se asigure că dialogul privind drepturile omului este mai eficace şi orientat în mai mare măsură spre obţinerea de rezultate;

  11. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Consiliului ONU pentru drepturile omului, UNESCO, Congresului Naţional al Poporului (şi Comitetului său permanent) al Republicii Populare Chineze, precum şi Comitetului permanent regional de partid din XUAR.