Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0168/2011Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0168/2011

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen och kulturarvet i Kaxgar (Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, Kina)

9.3.2011

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7‑0168/2011)
ALDE (B7‑0181/2011)
S&D (B7‑0182/2011)
PPE (B7‑0183/2011)
ECR (B7‑0186/2011)

Tunne Kelam, László Tőkés, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Csaba Sógor, Eija‑Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Monica Luisa Macovei, Kinga Gál för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen
Frieda Brepoels, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen
Fiorello Provera


Förfarande : 2011/2614(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0168/2011
Ingivna texter :
RC-B7-0168/2011
Debatter :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen och kulturarvet i Kaxgar (Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, Kina)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina, i synnerhet dem om de mänskliga rättigheterna och minoriteters rättigheter, särskilt av den 26 november 2009 och 24 november 2010,

–   med beaktande av det trettonde toppmötet mellan EU och Kina i Bryssel den 6 oktober 2010, som innefattade det första kulturforumet på hög nivå mellan EU och Kina i syfte att stärka kulturdialogen och kultursamarbetet mellan de båda parterna,

–   med beaktande av FN:s deklaration om rättigheterna för personer som hör till nationella eller etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, som antogs genom generalförsamlingens resolution 47/135 av den 18 december 1992 och som stipulerar att staterna ska skydda existensen för och den nationella eller etniska, kulturella, religiösa och språkliga identiteten hos minoriteter inom sina territorier,

–   med beaktande av artiklarna 4, 22 och 119 i Folkrepubliken Kinas författning, som påbjuder statligt stöd till den kulturella utvecklingen i regioner som bebos av nationella minoriteter, statligt skydd av värdefulla kulturmonument och kulturminnesmärken samt skydd av de kinesiska nationaliteternas kulturarv,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. År 2009 tillkännagav den kinesiska regeringen ett ”reformprogram för farliga byggnader i Kaxgar” värt 500 miljoner US-dollar, vars syfte var att förnya stadens byggnadsbestånd. Sedan 2009 har detta program orsakat en successiv förstörelse av den forntida staden Kaxgar utmed Sidenvägen, i takt med att man verkställt planen på att riva 85 procent av den traditionella Gamla staden, ersätta den med moderna hyreshus och omvandla de återstående äldre delarna av staden till turistmål av blandad sino-uigurisk karaktär.

B.  Peking utesluter kontinuerligt staden Kaxgar från kandidaturer om uppförande på Unescos världsarvslista, till exempel den planerade gränsöverskridande ansökan om skydd av flera kulturplatser längs Centralasiens sidenväg.

C. Staden Kaxgar utgör ett unikt och internationellt betydande världsarv och har historisk och geografisk betydelse som ett forntida centrum för handel och turism.

D. Kaxgar har ett starkt symbolvärde för den kulturella identiteten hos regionens uiguriska befolkning och hui-befolkning, liksom för Kinas kulturella mångfald.

E.  Den officiella anledningen till förnyelseprogrammets tillkomst, att befästa staden mot jordbävningar, måste inte innebära att man totalförstör traditionella byggnader. Ett annat alternativ vore en kulturellt medveten renovering.

F.  Peking har företagit en destruktiv bostadsmodernisering även i andra delar av Kina genom sina olika ”utvecklingsplaner”. Där har man rivit historiska byggnader och tvångsförflyttat invånare utan att ta hänsyn till att ett ovärderligt historiskt arv och kulturarv går förlorat och utan att inse att fornlämningar, byggnadsföremål och arkitektur av väsentlig betydelse skulle kunna bevaras i skyddade områden eller museer, där exempel på Kinas mångtusenåriga historiska och kulturella utveckling skulle kunna föras vidare till framtida generationer och till hela världen.

G. Peking bedriver kontinuerligt en repressiv etnisk och kulturell politik i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, en politik som nådde sin obarmhärtiga kulmen 2009, då uiguriska demonstranter brutalt attackerades i samband med oroligheterna i Ürümqi.

H. Den uiguriska befolkningen och hui-befolkningen utsätts för kontinuerliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och i många fall nekas de ordentlig politisk representation och kulturellt självbestämmande.

1.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att omedelbart upphöra med den kulturförstörelse som hotar Kaxgars arkitektoniska överlevnad och att göra en omfattande expertundersökning av kulturellt medvetna renoveringsmetoder.

2.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att upphöra med alla former av tvångsförflyttning och social marginalisering av Kaxgars uiguriska befolkning genom förstörelse av bostadsområden samt att ge alla tidigare offer för denna politik adekvat ersättning för den skada de lidit.

3.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att göra allt för att få till stånd en verklig dialog mellan han-kineser och uigurer, att införa en mer inkluderande och omfattande ekonomisk politik i Xinjiang för att stärka lokalt ägande samt att skydda den uiguriska befolkningens kulturella identitet.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den kinesiska regeringen att uppfylla sina författningsenliga skyldigheter genom att ge adekvat stöd åt de kulturella traditionerna i Kaxgar och Uiguriska autonoma regionen Xinjiang, traditioner som i hög grad är påverkade av den uiguriska identiteten.

5.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att vidta fler åtgärder för att förhindra olaglig handel och smuggling, som bidrar till att utarma de kinesiska civilisationernas arv.

6.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiske kulturministern att se över det befintliga regelverket om skydd av kulturminnesmärken för att försöka påverka dagens föränderliga livsstil hos denna etniska minoritetsgrupp, som på grund av en omedvetenhet om de omgivande skatterna ibland handskas ovarsamt med sitt kulturarv eller försummar skyddet av det. Parlamentet anser att en nationell utbildningskampanj i frågan bör främjas.

7.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att undersöka möjligheten att inbegripa Kaxgar i Kazakstans, Kirgizistans, Tadzjikistans och Uzbekistans gemensamma ansökan om att föra upp Sidenvägen på Unescos världsarvslista.

8.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att upphöra med all diskriminerande och repressiv politik mot den uiguriska befolkningen och hui-befolkningen och att respektera deras grundläggande rätt till kulturell yttrandefrihet. Här kan man särskilt ta upp Tursunjan Hezim, en före detta historielärare som efter en hemlig rättegång dömdes till sju års fängelse, liksom andra aktivister som dömts under de senaste månaderna.

9.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att ta fram ytterligare åtgärder inom det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter i syfte att skydda de mänskliga och kulturella rättigheterna för Kinas etniska, religiösa och språkliga minoriteter.

10. Europaparlamentet uppmanar EU:s företrädare och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att utöka och intensifiera samtalen med Folkrepubliken Kina om mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter och att göra människorättsdialogen mer effektiv och resultatinriktad.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s råd för mänskliga rättigheter, Unesco, Folkrepubliken Kinas nationella folkkongress (och dess ständiga kommitté) samt den regionala ständiga partikommittén i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang.