Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0169/2011Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0169/2011

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o južnom susedstve a najmä o Líbyi

7.3.2011

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7‑0169/2011)
S&D (B7‑0170/2011)
ALDE (B7‑0171/2011)
Verts/ALE (B7‑0172/2011)
PPE (B7‑0173/2011)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Marietta Giannakou, Hans-Gert Pöttering, Gabriele Albertini, Tunne Kelam, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Michael Gahler, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Vito Bonsignore, Simon Busuttil, Joachim Zeller, Tokia Saïfi, Michèle Striffler, Andrzej Grzyb, Krzysztof Lisek, Vytautas Landsbergis, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Alfredo Pallone, Philippe Juvin, Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Roberta Angelilli, Ernst Strasser, Véronique Mathieu, Nadezhda Neynsky, Dominique Baudis v mene poslaneckého klubu PPE
Ana Gomes, Véronique De Keyser, Kristian Vigenin, Pier Antonio Panzeri, David-Maria Sassoli, Richard Howitt, Roberto Gualtieri, Thijs Berman, Kader Arif, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi, Vincent Peillon, Harlem Désir v mene skupiny S&D
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin v mene skupiny ALDE
Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Catherine Grèze, Yannick Jadot, Nicole Kiil-Nielsen, Bart Staes, Emilie Turunen, Karima Delli, José Bové, Indrek Tarand, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Heidi Hautala, Isabelle Durant, Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR
Lothar Bisky, Miguel Portas, Marie-Christine Vergiat

Postup : 2011/2616(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0169/2011
Predkladané texty :
RC-B7-0169/2011
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o južnom susedstve a najmä o Líbyi

Európsky parlament,

–   so zreteľom na rezolúciu Valeného zhromaždenia OSN z 1. marca 2011, ktorá jednomyseľne pozastavuje členstvo Líbye v Rade Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (UNHRC),

–   so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) č. 1970/2011 z 26. februára 2011,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady z 28. februára 2011 o vykonávaní rezolúcie BR OSN a uvalení ďalších reštriktívnych opatrení voči osobám zodpovedným za násilný zásah proti civilnému obyvateľstvu v Líbyi,

–   so zreteľom na rezolúciu UNHRC S-15/2 prijatú 25. februára 2011,

–   so zreteľom na prerušenie rokovaní o rámcovej dohode EÚ-Líbya z 22. februára,

–   so zreteľom na nedávne vyhlásenia vysokej predstaviteľky Catheriny Ashtonovej o Líbyi a severnej Afrike,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Líbyi, najmä na uznesenie zo 17. júna 2010 o popravách v Líbyi[1], a na odporúčanie z 20. januára 2011, v ktorom objasňuje kritické podmienky týkajúce sa rokovaní o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou (2010/2268(INI),

–   so zreteľom na Ženevský dohovor z 28. júla 1951 a na Protokol o štatúte utečencov z 31. januára 1967,

–   so zreteľom na Africkú chartu ľudských práv a práv národov a jej protokol o zriadení Afrického súdu pre ľudské práva a práva národov, ktoré Líbya ratifikovala 26. marca 1987 a 19. novembra 2003,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže nedávne demonštrácie vo viacerých arabských krajinách v severnej Afrike a na Blízkom východe žiadali koniec autoritárskych režimov, politické, hospodárske a sociálne reformy, slobodu, demokraciu a lepšie životné podmienky pre bežných ľudí; keďže masové protesty v mnohých arabských krajinách dokazujú, že nedemokratické a autoritárske režimy nedokážu zaručiť dôveryhodnú stabilitu, a že demokratické hodnoty sú kľúčové pre hospodárske a politické partnerstvá,

B.  keďže protesty proti líbyjskému režimu sa začali v Bengází 15. februára 2011 a rozšírili sa po krajine, dosiahli mestá al-Bajda, al-Kuba, Darna a Az Zintána a protestujúci prevzali kontrolu nad viacerými mestami najmä vo východnej Líbyi;

C. keďže protestujúci boli cieľom bezprecedentných násilných útokov Kaddáfiho režimu , ktorý použil líbyjské ozbrojené sily, milície, žoldnierov a zahraničných bojovníkov na násilné potlačenie protestov vrátane nevyberavého použitia guľometov, ostreľovačov, vojenských lietadiel a vrtuľníkov voči civilistom; keďže toto malo za následok rýchlo rastúci počet obetí a veľký počet zranených a zadržaných osôb;

D. keďže násilná a brutálna reakcia režimu voči líbyjským obyvateľom viedla nielen k zbehnutiu mnohých vojakov, ale aj k rezignácii členov režimu,

E.  keďže podľa UNHCR ušlo v posledných dňoch z Líbye do susedného Tuniska, Egyptu a Nigeru viac než 200 000 osôb a ďalšie stovky tisíc utečencov a zahraničných pracovníkov sú vystavené zúfalému boju pri úteku pred konfliktom alebo odchode z Líbye; keďže takto vzniká humanitárna núdzová situácia, ktorá si vyžaduje rýchlu reakciu zo strany EÚ,

F.  keďže po prijatí rezolúcie o situácii ľudských práv v Líbyi konsenzom na 15. mimoriadnej schôdzi UNHRC 25. februára 2011, ktorá odsúdila hrubé a systematické porušovanie ľudských práv v Líbyi a konštatuje, že niektoré prípady môžu byť zločinmi proti ľudskosti, rozhodlo VZ OSN 2. marca 2011 o pozastavení členstva Líbye v UNHRC, ako to odporučila sama UNHRC,

G. keďže v reakcii na rezolúciu BR OSN o Líbyi z 26. februára 2011, ktorá uvádza, že situácia by mala byť postúpená Medzinárodnému trestnému súdu (MTS), začal prokurátor MTS vyšetrovanie obvinení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných v Líbyi vrátane zločinov spáchaných Muammarom al-Kaddáfim a členmi jeho režimu; keďže rezolúcia BR OSN 1970 zavádza embargo na vývoz zbraní do krajiny, zákaz cestovať a zmrazenie účtov rodiny Muammara Kaddáfího a režimu, pričom zároveň povoľuje všetkým členským štátom OSN zabaviť a zlikvidovať zakázané vojenské zariadenia,

H. keďže rozhodnutie Rady z 28. februára 2011 uvaľuje ďalšie reštriktívne opatrenia, najmä zákaz vydávania víz a zmrazenie aktív pre osoby zodpovedné za násilný zásah proti civilnému obyvateľstvu v Líbyi, čím vykonáva rezolúciu BR OSN o Líbyi z 26. februára 2011,

I.   keďže od začiatku vzbury vyzvali viacerí svetoví lídri plukovníka Kaddáfiho, aby odstúpil,

J.   keďže Arabská liga pozastavila Líbyi 22. februára 2011 členstvo a jej generálny tajomník 3. marca vyhlásil, že Arabská liga môže v prípade pokračovania bojov v Líbyi v koordinácii s Africkou úniou vyhlásiť v krajine bezletovú zónu,

K. keďže v oznámení z 5. marca 2010 vyzvala Líbyjská dočasná prechodná národná rada medzinárodné spoločenstvo, aby „splnilo svoju povinnosť chrániť líbyjský ľud pred ďalšou genocídou a zločinmi proti ľudskosti bez akejkoľvek priamej vojenskej intervencie na líbyjskej pôde“,

L.  keďže EÚ s účinnosťou od 22. februára pozastavila prebiehajúce rokovania o rámcovej dohode medzi EÚ a Líbyou a všetky zmluvy o spolupráci s Líbyou,

M. keďže EÚ má mimoriadny záujem o demokratickú, stabilnú, prosperujúcu a pokojnú severnú Afriku; keďže nedávne udalosti v Líbyi, Egypte a Tunisku zdôraznili naliehavú potrebu revízie vonkajšej politiky EÚ voči stredozemskému regiónu,

N. keďže sa očakáva, že mimoriadna schôdza Európskej rady, ktorá sa má uskutočniť 11. marca 2001, podrobne preskúma správu vysokej predstaviteľky a Komisie o rýchlom prijatí nástrojov EÚ a správu vysokej predstaviteľky o podpore procesov prechodu a transformácie,

1.  vyjadruje solidaritu líbyjskému ľudu, najmä mladým Líbyjčanom, ktorí sú motorom demokracie a zmeny režimu, blahoželá im k odvahe a odhodlaniu a pevne podporuje ich legitímne demokratické, hospodárske a sociálne ciele;

2.  veľmi dôrazne odsudzuje závažné a systematické porušovanie ľudských práv v Líbyi, najmä násilné represie voči protestujúcim za demokraciu, novinárom a obhajcom ľudských práv zo strany Kaddáfiho režimu; hlboko ľutuje následné významné straty na životoch a veľký počet zranení; vyjadruje sústrasť rodinám obetí; odsudzuje nabádanie k nepriateľskému postoju voči civilnému obyvateľstvu, ktoré bolo jasne vyjadrené v prejavoch Muammara Kaddáfiho a jeho syna Sajfa al-Isláma;

3.  žiada okamžité skončenie brutálneho diktátorského režimu plukovníka Kaddáfiho a vyzýva ho, aby okamžite odstúpil a zabránil tak ďalšiemu krviprelievaniu a umožnil pokojnú politickú zmenu; vyzýva líbyjské orgány, aby okamžite zastavili násilie a umožnili mierové riešenie situácie v súlade s legitímnymi očakávaniami líbyjského ľudu; vyzýva líbyjské orgány, aby dodržiavali ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo, zrušili všetky obmedzenia slobody slova vrátane obmedzení vyjadrovania sa na internete, a okamžite umožnili prístup do krajiny nezávislým pozorovateľom ľudských práv a zahraničným médiám;

4.  plne podporuje rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1970, ktorá odsudzuje závažné a systematické porušovanie ľudských práv v Líbyi a postupuje prípad na Medzinárodný trestný súd (MTS), pričom zavádza embargo na vývoz zbraní do krajiny, zákaz cestovať a zmrazenie účtov rodiny Muammara Kaddáfího; zdôrazňuje, že páchatelia útokov voči civilistom majú podľa medzinárodného práva osobnú trestnú zodpovednosť, musia byť postavení pred spravodlivosť a nesmú zostať beztrestnými; dôrazne podporuje začatie vyšetrovania obvinení zo zločinov proti ľudskosti spáchaných Muammarom al-Kaddáfim a členmi jeho režimu prokurátorom MTS;

5.  konštatuje, že EÚ ako prvá uplatnila sankcie uvalené Bezpečnostnou radou OSN a že opatrenia EÚ sú rozšírené o ďalšie sankcie; víta rozhodnutie Rady zakázať obchod s Líbyou so zbraňami, ktoré by mohli byť použité na vnútorné represie, ako aj rozšírenie zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz vydávania víz; žiada stále hodnotenie účinnosti sankcií;

6.  zdôrazňuje, že opatrenia by mali zahŕňať všetky líbyjské aktíva vrátane štátnych fondov spravovaných líbyjským investičným orgánom; žiada zmrazenie aktív vrátane výnosov z predaja ropy a plynu; vyzýva Radu a členské štáty, aby zverejnili podrobnosti o všetkých zmrazených aktívach; v tomto kontexte víta diskusie o ďalších sankciách EÚ, ktoré by zahŕňali aj zmrazenie aktív líbyjských spoločností napojených na Kaddáfiho režim;

7.  víta rozhodnutie Rady z 28. februára 2011 zakázať dodávky zbraní, munície a príslušného vybavenia do Líbye; vyzýva Radu, aby v tejto súvislosti preverila, či došlo k porušeniu kódexu správania EÚ pri vývoze zbraní, a prijala prísne opatrenia s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie kódexu členskými štátmi; vyzýva vysokú predstaviteľku, aby preskúmala možnosť presadenia embarga využitím leteckých a námorných síl SBOP;

8.  plne podporuje rozhodnutie Rady OSN pre ľudské práva vyslať nezávislý medzinárodný vyšetrovací výbor do Líbye, aby vyšetril porušovanie medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, a rozhodnutie Valného zhromaždenia OSN z 2. marca 2011 pozastaviť členstvo Líbye v Rade OSN pre ľudské práva;

9.  vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby prijali všetky opatrenia umožňujúce úplnú izoláciu Kaddáfiho a jeho režimu, a to na vnútroštátnej i medzinárodnej úrovni;

10. zdôrazňuje, že EÚ musí uplatniť svoju zodpovednosť chrániť, aby uchránila líbyjské civilné obyvateľstvo od veľkých ozbrojených útokov; poukazuje na to, že nie je preto možné vylúčiť žiadnu príležitosť, ktorú poskytuje Charta OSN; vyzýva vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby boli pripravené na rozhodnutie BR OSN o ďalších opatreniach vrátane možnosti vytvorenia bezletovej zóny s cieľom zabrániť režimu útočiť na civilné obyvateľstvo; zdôrazňuje, že všetky opatrenia, ktoré zavedie EÚ a členské štáty, by mali byť v súlade s mandátom OSN a koordinované s Ligou arabských štátov a Africkou úniou, a pobáda obe tieto organizácie, aby boli vodidlom pre medzinárodné úsilie;

11. vyzýva EÚ, aby nadviazala vzťahy s Líbyjskou dočasnou prechodnou národnou radou s cieľom podporiť ju pri prechode k demokracii, zabezpečiť zapojenie širokého spektra zástupcov líbyjskej spoločnosti a zaangažovať ženy a menšiny do prechodného procesu, a aby podporila dočasnú prechodnú národnú radu v oslobodenej oblasti s cieľom uvoľniť tlak, ktorému je vystavené miestne obyvateľstvo, a zabezpečiť jeho základné humanitárne potreby vrátane lekárskej pomoci;

12. nalieha na EÚ, aby sa podieľala na demokratických reformách a zakladaní inštitúcií právneho štátu poskytovaním podpory pri budovaní slobodných médií a nezávislých spoločenských organizácií, najmä politických strán, čo by umožnilo konanie demokratických volieb v budúcnosti;

13. je hlboko znepokojený rastúcou humanitárnou krízou, keď viac než 200 000 migrantov uteká pred násilím v Líbyi, z ktorých veľký počet uviazol na hraniciach medzi Líbyou a Tuniskom a ďalší v utečeneckých táboroch v Tunisku, Egypte a Nigeri; vyzýva súčasné a budúce líbyjské orgány, aby umožnili vstup humanitárnych organizácií do krajiny a zaručili bezpečnosť humanitárneho personálu;

14. pobáda Radu, Komisiu a vysokú predstaviteľku, aby zabezpečili potrebné finančné a ľudské zdroje na podporu rozsiahlej medzinárodnej humanitárnej operácie, ktorá by poskytovala pomoc Rade OSN pre ľudské práva a ďalším humanitárnym agentúram pri zabezpečovaní ochrany a núdzovej pomoci všetkým, ktorí to potrebujú; víta opatrenia, ktoré prijala komisárka Georgievová a úrad ECHO, prostriedky, ktoré uvoľnili, a humanitárnu pomoc, ktoré poskytli niektoré členské štáty na riešenie tohto problému; vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili leteckú a námornú prepravu na repatriáciu alebo presídlenie migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov z Líbye v súlade s medzinárodným právom a príslušnými právnymi predpismi Únie a poskytli finančnú podporu, o ktorú spoločne požiadali Rada OSN pre ľudské práva a Medzinárodná organizácia pre migráciu 3. marca 2011;

15. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila potrebné opatrenia vrátane finančných, ľudských a technických zdrojov a zaručila tým, že EÚ bude môcť primerane reagovať na akýkoľvek masový migračný pohyb v súlade s článkom 80 ZFEÚ;

16. pripomína, že lídri EÚ a Afriky žiadali v spoločnej stratégii Afriky a EÚ prijatie potrebných opatrení s cieľom zabezpečiť, aby sa prešetril pôvod nezákonne nadobudnutých aktív vrátane fondov a tieto aktíva boli vrátené do krajín pôvodu; nalieha na členské štáty, aby postupovali v súlade s Dohovorom OSN proti korupcii a zabezpečili navrátenie zmrazených aktív líbyjskému ľudu v budúcnosti; zdôrazňuje, že na zmrazenie aktív Kaddáfího rodiny a jeho známych spojencov, ktoré majú v Európe alebo v európskych finančných inštitúciách v daňových rajoch, sú potrebné koordinované kroky, ktorými sa zabezpečí, aby banky EÚ plnili požiadavky týkajúce sa náležitej starostlivosti, pokiaľ ide o prípadné nezákonné prostriedky prevedené z Líbye;

17. zdôrazňuje, že žoldnierske aktivity sú hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť a zločinom proti ľudskosti, a preto s nimi treba skoncovať; vyzýva Radu a vysokú predstaviteľku, aby dôrazne varovali vlády pred vysielaním žoldnierov, vojenského personálu alebo vojenskej výbavy na podporu represií voči líbyjskému ľudu Kaddáfího režimom;

18. víta zvolanie mimoriadnej Európskej rady k udalostiam v Líbyi a v krajinách južného susedstva na 11. marca 2011; vyzýva vysokú predstaviteľku a členské štáty, aby vypracovali podrobnú a zladenú stratégiu humanitárnej a politickej reakcie na situáciu v Líbyi;

19. vyzýva vysokú predstaviteľku, aby začala prípravy na zaangažovanie EÚ v rámci politiky južného susedstva a na jej podporu s osobitným zreteľom na vývoj právneho štátu, dobrú správu vecí verejných a ústavné a volebné podmienky pre budovanie stabilnej, pluralistickej a mierovej demokracie v regióne; vyzýva vysokú predstaviteľku, aby plne využila všetky príslušné vonkajšie finančné nástroje;

20. domnieva sa, že revolučné zmeny v severnej Afrike a na Blízkom východe ozrejmili, že pozitívny vplyv a dlhodobá dôveryhodnosť EÚ v tomto regióne bude závisieť od schopnosti realizovať zosúladenú zahraničnú politiku založenú na hodnotách a podporujúcu nové demokratické sily; pripomína svoju požiadavku revízie politiky EÚ na podporu demokracie a ľudských práv s cieľom vytvoriť mechanizmus vykonávania doložky o ľudských právach vo všetkých dohodách s tretími krajinami;

21. pripomína svoju žiadosť o zapojenie do činnosti pracovnej skupiny na koordináciu reakcie na krízu v Líbyi a v iných krajinách Stredozemia;

22. opäť zdôrazňuje, že udalosti v Líbyi a iných krajinách regiónu podčiarkujú naliehavú potrebu vypracovať ambicióznejšie a efektívnejšie politiky a nástroje a posilniť ich rozpočtový základ s cieľom na podnecovať a podporovať politické, hospodárske a sociálne reformy v krajinách susediacich s EÚ na juhu; zdôrazňuje, že prebiehajúca strategická revízia európskej susedskej politiky musí odrážať súčasné dianie v regióne a musí ponúknuť nové zlepšené spôsoby napĺňania potrieb a ambícií príslušných národov; trvá na tom, že v rámci preskúmania európskej susedskej politiky treba uprednostniť kritériá, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva, dodržiavania základných slobôd, pluralizmu a slobody tlače, ako aj boja proti korupcii; vyzýva na lepšiu koordináciu s inými politikami Únie zameranými na tieto krajiny;

23. zdieľa názor, že Únia pre stredozemie sa musí prispôsobiť novej ére a situácii, uvažovať a konať na základe nedávnych udalostí s cieľom predložiť návrhy na to, ako najlepšie podporovať demokraciu a ľudské práva vo svojich členských štátoch a v regióne vrátane Líbye, a návrhy možných reforiem na posilnenie, zosúladenie a zefektívnenie vlastnej úlohy;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Európskej komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, Bezpečnostnej rade OSN a Valnému zhromaždeniu OSN, Rade OSN pre ľudské práva, Lige arabských štátov, Africkej únii, Únii pre Stredozemie, vládam štátov susediacich s Líbyou a Líbyjskej dočasnej prechodnej národnej rade.