Postopek : 2011/2586(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0193/2011

Predložena besedila :

RC-B7-0193/2011

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/05/2011 - 12.3

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0232

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 136kWORD 91k
10. 5. 2011
PE459.738v01-00}
PE459.739v01-00}
PE459.741v01-00}
PE459.742v01-00}
PE459.743v01-00} RC1
 
B7-0193/2011}
B7-0194/2011}
B7-0195/2011}
B7-0196/2011}
B7-0197/2011} RC1

v skladu s členom 115(5) poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

PPE (B7‑0193/2011)

S&D (B7‑0194/2011)

Verts/ALE (B7‑0195/2011)

ALDE (B7‑0196/2011)

GUE/NGL (B7‑0197/2011)


o sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Mavretanijo


Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE
Ulrike Rodust v imenu skupine S&D
Carl Haglund v imenu skupine ALDE
Isabella Lövin v imenu skupine Verts/ALE
João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Mavretanijo  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 208 in 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu iz leta 1982,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1801/2006 z dne 30. novembra 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju(1),

–   ob upoštevanju obiska Odbora za ribištvo v Mavretaniji novembra 2010,

–   ob upoštevanju vprašanja za ustni odgovor Komisiji v zvezi s pogajanji za obnovitev Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Mavretanijo (B7-0018/2011),

–   ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A. ker sedanji protokol k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju z Islamsko republiko Mavretanijo poteče 31. julija 2012 in ker namerava Komisija začeti pogajanja za njegovo obnovitev, zanje pa je od Sveta dobila predpisani mandat,

B.  ker je sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Mavretanijo predvideval finančni prispevek 305 milijonov EUR v obdobju štirih let ter je za to državo pomemben, saj predstavljajo plačila EU in pristojbine približno tretjino celotnega državnega prihodka,

C. ker je ribiški sektor izjemno pomemben za mavretansko gospodarstvo, saj predstavlja 10 % BDP in od 35 do 50 % izvoza iz te države, prispevki v nacionalni proračun pa znašajo 29 %,

D. ker je Mavretanija ena najrevnejših afriških držav, saj je uvrščena med močno zadolžene revne države ter finančno odvisna od tuje pomoči, zaznamuje pa jo tudi precejšnja politična nestabilnost,

E.  ker mora sodelovanje temeljiti na vzajemnem interesu in se izvajati v obliki pobud in ukrepov, ki se, bodisi skupaj ali posebej, dopolnjujejo in zagotavljajo usklajeno politiko,

F.  ker Odboru za ribištvo med njegovim obiskom v Mavretaniji pred kratkim ni uspelo najti odgovora na številna pomembna vprašanja o ribiški politiki v državi, vključno s stanjem staležev ter intenzivnostjo ribolovnih dejavnosti mavretanskih in drugih flot,

G. ker je treba ribištvo v skladu s členoma 61 in 62 Konvencije ZN o pomorskem pravu upravljati tako, da „se populacija lovljenih vrst ohranja ali obnovi na raven, ki dopušča največjo dovoljeno raven biološkega izkoriščanja, pogojenega z ustreznimi okoljskimi in gospodarskimi dejavniki“,

H. ker so sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju prispevali k čezmernemu izkoriščanju nekaterih staležev, zlasti hobotnic, ter mavretanskim ribičem zmanjšali možnosti za ribolov, evropski industriji pa zaradi subvencioniranih pristojbin za dostop plovil EU zagotovili konkurenčno prednost,

I.   ker je treba pri pogajanjih o ribolovnih možnostih v okviru novega protokola obvezno upoštevati odnose Mavretanije s tretjimi državami, ki na podlagi dvostranskih ali zasebnih sporazumov prav tako ribarijo v izključni ekonomski coni te države,

J.   ker člen 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa jasne pogoje, pod katerimi mora Parlament sodelovati pri sprejemanju odločitev o sporazumih o ribištvu, zaradi česar je želja Parlamenta, da prispeva k procesu ter zastopa svoja stališča v pogajanjih o novih protokolih, upravičena,

K. ker Priloga II okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo v okviru izvajanja pristojnosti in pooblastil Parlamenta ureja posredovanje zaupnih informacij Komisije Parlamentu in ravnanje s takšnimi informacijami, kakor je opredeljeno v točki 1.2 Priloge II; ker instituciji delujeta v skladu z vzajemno obveznostjo odkritega sodelovanja, v duhu popolnega medsebojnega zaupanja in ob doslednem upoštevanju ustreznih določb pogodbe,

L.  ker zaradi počasnega razvoja ribiškega sektorja v Mavretaniji, vključno s pomanjkanjem večjih pristanišč zunaj mesta Nuadibu, država ni deležna dodane vrednosti, ki bi jo pridobila, če bi sama izkoriščala svoje ribolovne vire (vključno s predelavo in prodajo rib),

M. ker naslednji načini podpore ribiškega sektorja v Mavretaniji niso bili zadovoljivo uresničeni: posodobitev in razvoj malega priobalnega ribolova, malega ribolova in industrije, povezane z ribištvom; razvoj pristaniške infrastrukture in izboljšanje možnosti za iztovarjanje rib; razvoj projektov ribogojstva; izboljšanje nadzora in spremljanja na morju,

1.  pozdravlja predlog Komisije glede začetka pogajanj o obnovitvi protokola med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo, a hkrati poudarja, da ga velja ohraniti le, če bo koristil obema stranema ter se ustrezno prilagodil in pravilno izvajal;

2.  pozdravlja predlog Komisije za uvedbo klavzule o človekovih pravicah;

3.  vztraja pri tem, da morajo vsi s pogajanji doseženi dostopi ladij, ki plujejo pod zastavo EU, temeljiti na načelu presežka staležev, kot je opisano v Konvenciji ZN o pomorskem pravu; zlasti poudarja, da je treba natančno oceniti vse staleže, ki bodo predmet pogajanj ali za katere je verjetno, da jih bodo ladje EU prilovile; poudarja, da mora biti dostop EU vezan na vire, ki jih mavretanska flota ne more uloviti; poudarja, da morajo ob potrebi po zmanjšanju ribolovnega napora dejavnosti najprej omejiti flote tretjih držav (iz EU in drugih držav), ki povzročajo več okoljske škode;

4.  vztraja pri tem, da želi prejemati zanesljive podatke o ribolovnih možnostih in ulovih tretjih držav v mavretanskih vodah, saj bo tako mogoče opredeliti morebiten presežek virov; meni, da je treba v primeru delitve staleža z drugimi zahodnoafriškimi državami dostop določiti s pogajanji, pri katerih je treba ustrezno upoštevati obseg ribolova v drugih državah;

5.  zaskrbljeno ugotavlja, da je naknadno preverjanje pokazalo, da je večina staležev v Mavretaniji povsem izčrpana ali prekomerno izkoriščena, in priporoča, da se zmanjša ribolovni napor zanje; meni, da je treba skupnemu znanstvenemu odboru nameniti zadostna sredstva, da bo lahko opravil to nalogo; spodbuja Komisijo, naj se z Mavretanijo pogovori o razvoju dolgoročnih načrtov za upravljanje ribištva, ki bi zajemali vse vire, ki so jih mavretanske oblasti dodelile nacionalnim flotam in flotam tretjim držav, ter odpravili presežno zmogljivost flot;

6.  meni, da je treba vse ustrezne znanstvene informacije, tudi poročila skupnega znanstvenega odbora, podatke o ulovu flot EU ter informacije o obsodbah zaradi kršitev posredovati Parlamentu in jih dati na razpolago javnosti;

7.  poziva Komisijo, naj od mavretanskih oblasti zahteva zagotovila v zvezi z njihovo razlago nadzornih ukrepov; še posebej poudarja, da so plovila EU opremljena s sistemom za spremljanje plovil (VMS) in da je treba za ugotavljanje položaja uporabljati ta instrument; poudarja, da je treba prepovedati zanašanje na metodo približnega vizualnega ocenjevanja razdalje do obale, saj se je izkazala za nezanesljivo, flotam pa je povzročila pravno negotovost; poudarja, da se je treba vnaprej dogovoriti o morebitnem nadomestnem sistemu; meni, da je treba pozicijske signale v realnem času oddajati neposredno mavretanskim oblastem; prav tako meni, da je treba s protokolom določiti, da morajo plovila, kadar sistem VMS odpove, poskrbeti za popravilo v dveh tednih, ali pa bo njihovo dovoljenje za ribolov preklicano, dokler sistem ne bo popravljen;

8.  izraža zaskrbljenost nad postopki vkrcavanja mavretanskih oblasti na plovila EU, kar je ponavljajoča se težava; dvomi, da mavretanske oblasti spoštujejo poglavje VI Priloge II protokola, zlasti odstavek 3, ki se nanaša na postopke vkrcanja na plovila;

9.  poziva Komisijo, naj se hkrati pogaja tudi o ribolovnih možnostih za različne kategorije plovil in o tehničnih ukrepih, ki jih je treba uporabljati v vsakem primeru, da bi se izognili premajhni izkoriščenosti ali razmeram, v katerih ribolov ni mogoč zaradi tehničnih razlogov, kar povzroči precejšen izpad prihodkov; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo ribolovne dejavnosti, zajete v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, izpolnjevale enaka trajnostna merila, kot jih izpolnjujejo tovrstne dejavnosti v vodah EU, vključno z merili v zvezi s selektivnostjo; poziva Komisijo, naj začne dialog z Mavretanijo, da bi ji pomagala pri oblikovanju odgovorne ribiške politike, ki bo ustrezala zahtevam za ohranitev in ciljem za spodbujanje gospodarskega razvoja ribolovnih virov;

10. poziva Komisijo, naj zagotovi spoštovanje kodeksa odgovornega ribištva organizacije FAO, zlasti v zvezi s priporočilom o dodelitvi prednostnega dostopa do virov v mavretanskih vodah priobalnim ribičem;

11. poziva Mavretanijo, naj ratificira ustrezne mednarodne ribiške instrumente, na primer sporazum o državah pristanišča in sporazum ZN o staležih rib;

12. meni, da je treba pred sklenitvijo sporazumov o ribištvu med EU in tretjimi državami v zadevnih državah opraviti obširno razpravo, v kateri bodo lahko sodelovali javnost, organizacije civilne družbe in nacionalni parlamenti, saj bi s tem spodbujali demokracijo in preglednost;

13. meni, da je treba sredstva, vplačana za dostop do ribjih staležev v vodah Mavretanije, jasno ločiti od finančne pomoči mavretanskemu večletnemu programu za ribiški sektor in da morebitno zmanjšanje ribolovnih možnosti ne sme povzročiti znižanja plačil EU za ta program;

14. prav tako meni, da mora biti finančna pomoč mavretanskemu večletnemu programu za ribiški sektor v skladu s potrebami po trajnem razvoju ribištva v Mavretaniji, zlasti upravljanju (raziskave, nadzor, mehanizmi sodelovanja zainteresiranih strani, infrastruktura ipd.), kot je izraženo v okvirnem programu EU-Mavretanija za sodelovanje in razvoj;   še vedno meni, da bi morala finančna podpora v okviru sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju podpirati in razširiti cilje EU s področja razvojnega sodelovanja, da bi se izpolnila pravna obveznost EU iz člena 208 PDEU, tj. usklajenost politik za razvoj;

15. meni, da je treba temeljito in podrobno preučiti, zakaj niso bili v celoti izpolnjeni cilji s področja razvojnega sodelovanja, ter oceniti različne načine podpore ribiškemu sektorju v Mavretaniji; poudarja, da morajo pri tem sodelovati tudi mavretanske oblasti;

16. meni, da mora sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju vsebovati učinkovite nadzorne mehanizme, ki bi zagotovili pravilno uporabo sredstev, namenjenih razvoju in predvsem izboljšavi infrastrukture v ribiškem sektorju;

17. pozdravlja odločitev regionalnega svetovalnega odbora za dolge plovbe, ki je pripravljen lastnikom ladij plačati pravičen delež vrednosti ulova;

18. priznava obsežne naložbe EU in nekaterih držav članic v Mavretaniji, vendar poziva Komisijo in države članice, naj si močneje prizadevajo za boljše usklajevanje finančnih prispevkov, da bi dosegli dejansko sodelovanje pri razvoju Mavretanije ter se izognili neusklajenemu podvajanju;

19. meni, da bi EU morala, kot je navedeno v členu 6(3) veljavnega protokola, podpirati čimprejšnjo izgradnjo ustreznih objektov za iztovarjanje rib na osrednjem in južnem delu mavretanske obale, tudi – a ne samo – v pristanišču Nuakšot, tako da bo ribe, ujete v mavretanskih vodah, mogoče iztovoriti v nacionalnih pristaniščih, ne pa zunaj države, kot se sedaj redno dogaja; meni, da bi s tem povečali lokalno potrošnjo rib in spodbudili lokalno zaposlovanje;

20. meni, da bi z navedenimi izboljšavami, odstranitvijo razbitin in posodobitvijo največjega pristanišča Nuadibu omogočili učinkovitejše delovanje flote EU, olajšali naložbene tokove ter povečali vpliv sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju na lokalno gospodarstvo;

21. poudarja, da mora biti Parlament v celoti vključen v pogajalski proces in dolgoročno spremljanje delovanja novega protokola, saj bi tako izpolnili obveznosti o popolnem in pravočasnem obveščanju Parlamenta, navedene v PDEU; ponovno izraža prepričanje, da bi moral biti Parlament zastopan na sejah skupnih odborov, ki jih predvidevajo sporazumi o ribolovu, in vztraja pri tem, da bi morali biti na sejah navzoči tudi predstavniki civilne družbe, vključno s predstavniki ribiškega sektorja iz EU in Mavretanije;

22. poziva Komisijo, naj Parlamentu posreduje naknadno oceno veljavnega protokola v obliki dokumenta brez oznake zaupno, da bodo lahko članice na podlagi teh informacij presodile, ali so bili cilji sporazuma doseženi in ali naj v skladu s tem odobrijo obnovitev protokola;

23. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu ter vladam držav članic in Mavretanije.

 

(1)

UL L 343, 8.12.2006, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov