Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0228/2011Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0228/2011

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες

5.4.2011

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7‑0228/2011)
PPE (B7‑0229/2011)
Verts/ALE (B7‑0230/2011)
GUE/NGL (B7‑0231/2011)
S&D (B7‑0232/2011)
ALDE (B7‑0233/2011)

Ελένη Θεοχάρους, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Michèle Striffler, Maurice Ponga, Alf Svensson εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Creţu, Patrice Tirolien εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Goerens, Marielle De Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini, Catherine Grèze εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Jan Zahradil εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Gabriele Zimmer εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2011/2599(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0228/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0228/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) αναγνώρισαν το 1971 τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) ως το ‘φτωχότερο και ασθενέστερο τμήμα’ της διεθνούς κοινότητας,

–   έχοντας υπόψη τα κριτήρια που έχουν οριστεί από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Πολιτικής των ΗΕ για τον προσδιορισμό των ΛΑΧ,

–   έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Παρισιού για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 1990,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος δράσης για τις ΛΑΧ για τη δεκαετία 2001-2010 (A/65/80),

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου των ΗΕ για τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας που διεξήχθη τον Σεπτέμβριο 2010,

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης των Βρυξελλών για τις ΛΑΧ που εγκρίθηκε κατά την Τρίτη Διάσκεψη των ΗΕ για τις ΛΑΧ (ΛΑΧ-III)που διεξήχθη στις Βρυξέλλες τον Μάιο 2001,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το 2008 η Γενική Συνέλευση των ΗΕ για τη σύγκληση της Τέταρτης Διάσκεψης των ΗΕ για τις ΛΑΧ (ΛΑΧ-IV),

–   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάσκεψη ΛΑΧ-IV θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του προγράμματος δράσης των Βρυξελλών που οδεύει στη λήξη του και θα προτείνει νέες δράσεις (2011-2020) που να αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και διδαγμάτων που έχουν αντληθεί και θα εντοπίσει αποφάσεις και προκλήσεις πολιτικής που θα αντιμετωπίσουν οι ΛΑΧ την προσεχή δεκαετία καθώς και τη δράση που απαιτείται να αναληφθεί,

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του ΟΗΕ του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη τον αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας που συνίσταται στη μείωση της φτώχειας κατά το ήμισυ έως το 2015,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος 48 χώρες ταξινομούνται ως ΛΑΧ, εξ ων 33 ευρίσκονται στην Αφρική, 14 στην Ασία και 1 στη Λατινική Αμερική· λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 από αυτές τις χώρες είναι χωρίς διέξοδο στη θάλασσα και 12 είναι μικρά νησιά,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75% των 800 εκατ. κατοίκων των ΛΑΧ ζουν με λιγότερο από 2 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα, ότι ο αριθμός των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών αυξήθηκε από 25 που ήταν το 1971, οπόταν και καθιερώθηκε αυτή η κατηγορία από τον ΟΗΕ, σε 48 το 2011, και ότι μόνο η Μποτσουάνα το 1994, το Πράσινο Ακρωτήριο το 2007 και οι Μαλδίβες τον Ιανουάριο του 2011 έπαψαν να περιλαμβάνονται στις ΛΑΧ,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τιμή του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης για τις ΛΑΧ αυξήθηκε μόνο από 0,34 σε 0,39 ανάμεσα στο 2000 και το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσον όρο οι ΛΑΧ ευρίσκονται σε καλή πορεία μόνο όσον αφορά δύο από τους επτά δείκτες των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη διεξαγωγή της ΛΑΧ-III και την έγκριση του προγράμματος δράσης των Βρυξελλών κάποια θετικά βήματα έχουν σημειωθεί, επί παραδείγματι η πρωτοβουλία 'Όλα εκτός από όπλα' και οι αυξήσεις της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, η οποία διπλασιάσθηκε μεταξύ 2000 και 2008, και των αμέσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες αυξήθηκαν από 6 σε 33 δισ. δολάρια ΗΠΑ, στοιχεία που επέτρεψαν σε 19 χώρες να επιτύχουν ποσοστό αύξησης της οικονομίας 3%,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις από τη διάσκεψη ΛΑΧ-IV μπορεί να επιτευχθούν μόνον εάν αντιμετωπισθούν δεόντως ζωτικής σημασίας θέματα που πλήττουν τις ΛΑΧ, όπως είναι το να εξασφαλίζεται εσωτερική συνοχή μεταξύ των πολιτικών του εμπορίου και της ανάπτυξης, του αγροτικού τομέα, της αλιείας, των επενδύσεων και της αλλαγής του κλίματος και εάν εγγραφούν στην ατζέντα σημαντικά θέματα, όπως είναι η διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως η έννοια της «σύμβασης διακυβέρνησης» (που ενσωματώνει συγκεκριμένα την καθιέρωσης κοινωνικής ασπίδας) ανάμεσα στις χώρες εταίρους και τις χώρες χορηγούς, και η ανάπτυξη των ανθρώπινων ικανοτήτων,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΑΧ-IV θα επιβεβαιώσει την παγκόσμια δέσμευση στην εταιρική σχέση προς αντιμετώπιση των αναγκών των ΛΑΧ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν εξελίξει προπαρασκευαστική διαδικασία για την ΛΑΧ-IV περιλαμβάνει διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο, συνεδριάσεις σε επίπεδο περιφερειών και διασκέψεις με τη συμμετοχή ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων, όπως είναι βουλευτές, η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τομέας,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης συνεπάγεται την παροχή στήριξης στην υγεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, στοιχείων που είναι ουσιαστικά συστατικά της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ΛΑΧ επιδεινώθηκε περαιτέρω λόγω των σε παγκόσμια κλίμακα κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τον τομέα των τροφίμων, την αλλαγή του κλίματος και τον τομέα της ενέργειας, κρίσεων που προστίθενται στις υφιστάμενες διαρθρωτικές προκλήσεις,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που ο αγροτικός τομέας αποτελεί τη βάση των οικονομιών πολλών ΛΑΧ και παρέχει έως 90% των θέσεων εργασίας, η επισιτιστική ασφάλεια απειλείται,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει σημαντική ανάπτυξη χωρίς να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τα κράτη βασιζόμενο σε βελτιωμένη ικανότητα επίδοσης σε οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία πλούτου, εταιρικές σχέσεις ιδιωτικού-δημοσίου τομέα και ορθό σχεδιασμό των ξένων επενδύσεων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εκάστη ΛΑΧ χρειάζεται να εντοπίσει προτεραιότητες και λύσεις που να προσιδιάζουν στα δικά της δεδομένα και να βασίζονται στη δημοκρατική συμμετοχή του λαού στη λήψη αποφάσεων,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της διάσκεψης της Κωνσταντινούπολης εξαρτάται από συγκεκριμένα αποτελέσματα (π.χ. σύμβαση διακυβέρνησης, κοινωνική ασπίδα, μείωση του χρέους, αναπτυξιακή βοήθεια, καινοτόμο χρηματοδότηση) και από την ποιότητα της συμβολής των συμμετεχόντων·

1.  εκτιμά ότι η τέταρτη διάσκεψη για τις ΛΑΧ πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, με βάση σαφείς δείκτες και με στόχο τη μείωση του αριθμού των ΛΑΧ κατά το ήμισυ έως το 2020, σε συνδυασμό με αποτελεσματικούς και διαφανείς μηχανισμούς παρακολούθησης και εξασφάλισης συνέχειας·

2.  πιστεύει ότι η ΛΑΧ-IV πρέπει να εστιάζεται στην εσωτερική συνοχή πολιτικής για την ανάπτυξη ως σημαντικό παράγοντα μεταστροφής της πολιτικής τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και σε διεθνές επίπεδο· ζητεί συνεπώς η εκπόνηση πολιτικής σε όλους τους τομείς – όπως είναι το εμπόριο, η αλιεία, το περιβάλλον, ο αγροτικός τομέας, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, οι επενδύσεις και ο χρηματοπιστωτικός τομέας – να στηρίζει τις ανάγκες ανάπτυξης που έχουν οι ΛΑΧ με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και τα εχέγγυα για αξιοπρεπές εισόδημα και μέσα διαβίωσης·

3.  παροτρύνει την ΕΕ να τηρήσει τις δεσμεύσεις της όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την ελάφρυνση του χρέους· επαναβεβαιώνει τη σημασία που έχει η επίτευξη του στόχου που συνίσταται στο να ανέρχεται η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,15 έως 0,20 % του ΑΕΕ για τις ΛΑΧ, μέσω της προς τον σκοπό αυτό κινητοποίησης εγχώριων πόρων και, ως συμπληρωματικού μέτρου, μηχανισμών καινοτόμου χρηματοδότησης·

4.  υπενθυμίζει τον στόχο που αποτελεί η διαγραφή χωρών από την κατηγορία ΛΑΧ και επισημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο 2010 η συνάντηση κορυφής σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας όρισε πλαίσιο προς επιτάχυνση της εξάλειψης της φτώχειας, δημιουργία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς αύξησης της οικονομίας, θέσπιση χρηστής διακυβέρνησης και καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για ανάπτυξη ικανοτήτων·

5.  τονίζει ότι χρειάζεται να ληφθούν νέα μέτρα προς ενσωμάτωση των ΛΑΧ στην παγκόσμια οικονομία και βελτίωση της πρόσβασής τους στις αγορές της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη σχετιζόμενη με το εμπόριο βοήθεια που παρέχει για να βοηθήσει τις φτωχότερες χώρες να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό που απορρέει από την ελευθέρωση της αγοράς·

6.  υπενθυμίζει ότι η ειρήνη και η ασφάλεια είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών πολιτικών και ότι η ΕΕ πρέπει να συντονίζει καλύτερα την προσέγγισή της για να επιληφθεί των θεμάτων σταθερότητας στις ΛΑΧ και να υποστηρίζει τις προσπάθειες για απόκτηση των ικανοτήτων προς επίτευξη ειρηνικών, δημοκρατικών και χωρίς αποκλεισμούς κρατών·

7.  επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην επισιτιστική ασφάλεια, τον αγροτικό τομέα, τις υποδομές, την ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χωρίς αποκλεισμούς αύξηση της οικονομίας, τη δυνατότητα πρόσβασης στις τεχνολογίες και την ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη στις ΛΑΧ·

8.  ζητεί τη θέσπιση δίκαιων και ισότιμων κανόνων εμπορίου και την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών σε ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων για τη δημιουργία κλίματος που ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη·

9.  υπενθυμίζει πόσο αναγκαία είναι η λήψη αποτελεσματικών μέτρων σχετικά με την αστάθεια και τη διαφάνεια των τιμών και με την επίτευξη καλύτερα ρυθμισμένων χρηματοπιστωτικών αγορών, για να επιτευχθεί προστασία των ΛΑΧ και να μειωθεί το ευάλωτο που τις χαρακτηρίζει·

10. υπενθυμίζει πόσο αναγκαία είναι η συμβολή στην ανάπτυξη των φορολογικών συστημάτων των κρατών και στη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα και καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίσουν κατάλληλους μηχανισμούς προς τούτο·

11. παροτρύνει τα ΗΕ και την ΕΕ στη διάσκεψη ΛΑΧ-IV να επιληφθούν σοβαρά των δυσμενών αντικτύπων από την απόκτηση γεωργικής γης, όπως είναι η απαλλοτρίωση μικρών αγροτών και η μη βιώσιμη χρήση γης και υδάτων

12. υπενθυμίζει ότι ο μακρόπνοος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· ως εκ τούτου τονίζει ότι χρειάζεται να εντοπίζει κανείς ανάγκες και στρατηγικές, να προβαίνει σε διαφοροποίηση και να προετοιμάζει την υπαγωγή σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς μέσω της βελτίωσης της παραγωγής, της ικανότητας εφοδιασμού και εμπορικών ανταλλαγών και της αύξησης της ικανότητας των ΛΑΧ να προσελκύουν επενδύσεις·

13. έχει επίγνωση του ότι η πρωτοβουλία 'Όλα εκτός από όπλα' δεν έχει επιτύχει πλήρως τους αρχικούς στόχους της και ως εκ τούτου η ποιότητα και ο όγκος του εμπορίου από τις ΛΑΧ προς την αγορά της ΕΕ έχουν παραμείνει σε επίπεδα χαμηλότερα των προσδοκιών, συγκεκριμένα διότι ελλείπουν οι δέουσες, σχετιζόμενες με το εμπόριο και τις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδομές· πρεσβεύει την ανάπτυξη αυτών των υποδομών, οι οποίες παραμένουν στοιχείο κλειδί για την αύξηση των εμπορικών ικανοτήτων·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της βοήθειας για την ανάπτυξη, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του Παρισιού και την Ατζέντα της Άκκρας·

15. θεωρεί ότι η έγκριση του νέου νόμου των ΗΠΑ σχετικά με τα ορυκτά που τροφοδοτούν συγκρούσεις (conflict minerals) συνιστά σημαντική πρόοδο για την καταπολέμηση της παράνομης εξόρυξης και εμπορίας ορυκτών στην Αφρική, δραστηριότητας που τροφοδοτεί εμφύλιους πολέμους και συγκρούσεις· είναι της γνώμης ότι τα ΗΕ πρέπει να υποβάλουν παρόμοια πρόταση για να εξασφαλίζεται η ανιχνευσιμότητα των εισαγομένων ορυκτών στην παγκόσμια αγορά·

16. ζητεί να πραγματοποιείται εκτίμηση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής στις σχετικές πτυχές του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων της αναπτυξιακής πολιτικής, περιλαμβανομένων του εμπορίου, της γεωργίας και της επισιτιστικής ασφάλειας, ζητεί δε να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα της εκτίμησης αυτής για τη διαμόρφωση σαφών κατευθυντήριων γραμμών για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας·

17. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς η πιθανότητα περιβαλλοντικών καταστροφών οι οποίες προκαλούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμού και καθιστούν επιτακτική τη χορήγηση κατεπείγουσας βοήθειας σε αυτήν την νέα κατηγορία ατόμων χωρίς εστίες·

18. τονίζει τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και ολοκλήρωσης και ζητεί την ενίσχυση των περιφερειακών πλαισίων που κατά κύριο λόγο καθιστούν δυνατή την απόκτηση πόρων, τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης από τις μικρές χώρες·

19. τονίζει ότι η έλλειψη προόδου στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότερες από αυτές τις χώρες να μην πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί δημοσιονομική στήριξη, η οποία συνιστά σημαντικό παράγοντα για την διεργασία απόκτησης ικανοτήτων κάθε χώρας·

20. τονίζει πόσο σημαντική είναι για τις ΛΑΧ η ανάπτυξης τριμερούς συνεργασίας, ιδίως με αναδυόμενες χώρες, με σκοπό να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας περιεκτικής συνεργασίας για να επιτυγχάνονται αμοιβαία οφέλη και από κοινού ανάπτυξη·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.