Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0236/2011Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0236/2011

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη

6.4.2011

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7‑0236/2011)
S&D (B7‑0237/2011)
ALDE (B7‑0241/2011)
Verts/ALE (B7‑0242/2011)
GUE/NGL (B7‑0243/2011)

Corien Wortmann-Kool, Pilar del Castillo Vera, Peter Liese εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Marita Ulvskog εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Lena Ek, Fiona Hall, Leonidas Donskis, Jorgo Chatzimarkakis εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2011/2650(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0236/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0236/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 194 αυτής,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαΐου 2007 για την αξιολόγηση της Συνθήκης Ευρατόμ – 50 χρόνια ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Ιαπωνία, ειδικότερα την κατάσταση συναγερμού στους πυρηνικούς σταθμούς[2] και το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 1999 σχετικά με το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία (Tokaimura)[3],

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη συμπλήρωση 10 και 15 χρόνων από την πυρηνική τραγωδία στις εγκαταστάσεις του Τσερνομπίλ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σοβαρότατο πυρηνικό ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊτσί, το οποίο συνέβη μετά τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε στις 11 Μαρτίου 2011 και οδήγησε στον θάνατο ή στην εξαφάνιση χιλιάδων ανθρώπων, έχει, εκτός από τις υλικές ζημιές που προξένησε, σοβαρότατες συνέπειες για την υγεία, το περιβάλλον και τη μόλυνση των τροφίμων, η πλήρης έκταση των οποίων δεν έχει ακόμα προσδιορισθεί,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο πυρηνικό ατύχημα, αλλά και προηγούμενα παρόμοια ατυχήματα στην Ιαπωνία και στον υπόλοιπο κόσμο, τονίζουν το γεγονός ότι είναι επιτακτική ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά να αναθεωρηθεί η προσέγγιση που ακολουθείται για την πυρηνική ασφάλεια στην ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολλαπλά αίτια, ιδιαίτερα η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, του ατυχήματος στη Φουκουσίμα Νταϊτσί κατέληξαν στην απουσία ικανότητας ψύξης και οδήγησαν σε υπερθέρμανση μερικών από τα στοιχεία πυρηνικών καυσίμων και σε τήξη τμημάτων της καρδιάς του αντιδραστήρα,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Απριλίου 2011 συμπληρώνονται 25 χρόνια από την πυρηνική τραγωδία στις εγκαταστάσεις του Τσερνομπίλ, οι συνέπειες της οποίας εξακολουθούν και σήμερα να είναι αισθητές,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν παρέλθει περισσότερα από πενήντα χρόνια από τότε που ισχύει η Συνθήκη Ευρατόμ χωρίς να έχει υποβληθεί σε καμία σημαντική αναθεώρηση·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) προειδοποίησε στα τέλη του 2008 ότι οι κανόνες ασφάλειας που ίσχυαν για τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ιαπωνία ήταν απηρχαιωμένοι και ότι ένας σεισμός ισχυρότερος των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των πυρηνικών ατυχημάτων δεν περιορίζονται μέσα σε εθνικά σύνορα, και ως εκ τούτου πρέπει να επιδιώκονται στενή συνεργασία, συντονισμός και ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα γειτονικά της τρίτα κράτη προκειμένου να ενισχυθεί η πυρηνική ασφάλεια και να εξασφαλισθεί διαφάνεια και συντονισμός σε ενδεχόμενη περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια παρέχει ένα περιορισμένο μόνον περιθώριο δράσης στην ΕΕ στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με γνώμονα αυτές τις εξελίξεις, τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο υψηλά,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα πυρηνικά προγράμματα σε Λευκορωσία και Ρωσία (περιοχή Καλίνινγκραντ) εγείρουν μείζονες ανησυχίες όσον αφορά τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις (όπως εκείνες του Espoo και του Aarhus)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτες οι ανησυχίες αφορούν όχι μόνο τα κράτη μέλη που συνορεύουν άμεσα με την Λευκορωσία και την περιοχή του Καλίνινγκραντ αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που επιβάλλει στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών φορέων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αναλάβουν δράση από κοινού σε πνεύμα αλληλεγγύης,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2010, σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και το ρόλο των μακροπεριφερειών στη μελλοντική πολιτική συνοχής, δηλώνεται ότι «βάσει της σχεδιαζόμενης επέκτασης της πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να τηρήσουν τα πλέον αυστηρά πρότυπα για την ασφάλεια και το περιβάλλον και ότι η Επιτροπή πρέπει να προσέχει και να παρακολουθεί κατά πόσον οι γειτονικές χώρες, ιδίως εκείνες που σκοπεύουν να κατασκευάσουν εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας κοντά στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ»[4],

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφής η ανάγκη ανοικτού δημόσιου διαλόγου για την πυρηνική ενέργεια σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις συνέπειες της πυρηνικής ενέργειας, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε πολιτικών αποφάσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η εργασία στον πυρηνικό κλάδο στην Ευρώπη είναι οργανωμένη σε υπεργολαβίες, και ότι πρέπει να παρέχεται επαρκής εκπαίδευση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα επικίνδυνα επίπεδα έκθεσης για τους εργαζόμενους και τον τελικό έλεγχο της αξιοπιστίας στα κρισιμότερα στάδια των διεργασιών,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη Ευρατόμ υπογράφηκε το 1975 και οι προσδοκίες από την πυρηνική ενέργεια, τις οποίες εξέφρασε η Συνθήκη Ευρατόμ πριν από πέντε δεκαετίες, πρέπει να επαναξιολογηθούν,

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα της φυσικής καταστροφής και του πυρηνικού ατυχήματος που την ακολούθησε και εκφράζει επίσης τον θαυμασμό του για όλους εκείνους που θέτουν σε κίνδυνο τις ίδιες τους τις ζωές προκειμένου να αποτρέψουν μια πυρηνική καταστροφή, καθώς και για την αλληλεγγύη, το θάρρος και την αποφασιστικότητα του λαού και των αρχών της Ιαπωνίας ενώπιον αυτής της καταστροφής· καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να παρέχουν στην Ιαπωνία και στις πληγείσες περιοχές όλη την αναγκαία ανθρωπιστική, τεχνική και οικονομική βοήθεια και στήριξη·

2.  καλεί τις αρχές της Ιαπωνίας, την IAEA και την εταιρεία εκμετάλλευσης του πυρηνικού εργοστασίου στη Φουκουσίμα, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), να ενεργούν με πνεύμα διαφάνειας και να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις εξελίξεις στη Φουκουσίμα, ιδίως όσον αφορά τα επίπεδα ραδιενέργειας εντός και εκτός της ζώνης αποκλεισμού·

3.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία εκμετάλλευσης είχε ενημερώσει τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με αρκετές ανεπάρκειες της επιθεώρησης λίγο πριν συμβεί το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα· ζητεί από την Επιτροπή με γνώμονα αυτές τις δυνητικές ρυθμιστικές ανεπάρκειες να αναλύσει την αποτελεσματικότητα, τις αρμοδιότητες και την ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών στην Ευρώπη και να προτείνει βελτιώσεις, όπου χρειάζεται·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει την ανακοίνωση του Προέδρου κ. Barroso προς το Κοινοβούλιο στις 5 Απριλίου 2011 σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή προτίθεται να χαμηλώσει τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ενεργώντας βάσει της κατάλληλη ρύθμιση της ΕΕ, να εγκρίνουν αμέσως καθολικά μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενεργού μόλυνσης των τροφίμων στην ΕΕ σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν το επίπεδο που έχει καθοριστεί για το πλέον ευάλωτο τμήμα του πληθυσμού· ζητεί από την Επιτροπή, επιπλέον, να αποσύρει τις διατάξεις στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 297/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 2011[5] που επιτρέπουν εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών που προέρχονται από ορισμένες επαρχίες της Ιαπωνίας στις οποίες η μόλυνση έχει φτάσει τα μέγιστα επίπεδα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 3954/87·

5.  εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προβεί σε ολοκληρωμένη επανεξέταση της προσέγγισης που ακολουθεί στην πυρηνική ασφάλεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πυρηνική ενέργεια θα εξακολουθήσει να αποτελεί τμήμα του ενεργειακού μίγματος πολλών κρατών μελών για πολλά ακόμη χρόνια και ότι νέοι αντιδραστήρες βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού ή ήδη υπό κατασκευή· καλεί εντωμεταξύ τα κράτη μέλη να επιβάλουν μορατόριουμ στην ανάπτυξη και ανάθεση κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων, τουλάχιστον για την περίοδο κατά την οποία διεξάγονται και αξιολογούνται οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων·

6.  είναι της άποψης ότι, εάν θέλουμε οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων να είναι αξιόπιστες, πρέπει αυτές να είναι υποχρεωτικές και να βασίζονται σε κοινά και διαφανή κοινοτικά κριτήρια που θα αναπτύξει η Επιτροπή από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Φορέων Πυρηνικής Ασφάλειας (ENSREG) και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες· θεωρεί ότι αυτές οι προσομοιώσεις πρέπει να διενεργούνται υπό την εποπτεία της ΕΕ και να παρακολουθούνται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και ότι οι τελικές αξιολογήσεις πρέπει να είναι έτοιμες προς δημοσίευση έως το τέλος του 2011·

7.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να υποβάλει έως τις 15 Απριλίου το αργότερο συγκεκριμένο και ακριβές χρονοδιάγραμμα με τα ονόματα των ανεξάρτητων οργάνων και εμπειρογνωμόνων που θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κριτηρίων που θα εφαρμοσθούν σε αυτές τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων·

8.  θεωρεί ότι οι προσομοιώσεις αυτές πρέπει να καλύπτουν ειδικότερα:

· όλες τις υπάρχουσες και σχεδιαζόμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις περιλαμβανομένων των ραδιενεργών αποβλήτων και των δεξαμενών αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων·

· την επανεξέταση της εν γένει αντίληψης περί πυρηνικής ασφάλειας (π.χ. δημόσιες προμήθειες, επέκταση της περιμέτρου ασφαλείας, ετήσιες εκθέσεις ασφαλείας και ενημέρωση του κοινού)·

· τους κινδύνους από ανθρώπινες πράξεις (π.χ. τρομοκρατικές επιθέσεις και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και αεροπορικά ατυχήματα), τις επιπτώσεις έκτακτων φυσικών φαινομένων (σεισμοί, πλημμύρες, ξηρασίες ή άλλοι κίνδυνοι οφειλόμενοι σε τοπικές ιδιομορφίες), συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας εξέτασης όλων των μειζόνων προγραμμάτων με γνώμονα την αλλαγή του κλίματος προκειμένου να συνυπολογίζεται η αυξημένη συχνότητα και οξύτητα των ακραίων καιρικών συνθηκών·

· τις γενικευμένες επιπτώσεις μειζόνων και ενδεχομένως ασχέτων καταστροφών, όπως η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, η διακοπή των τηλεπικοινωνιών, η αδυναμία φυσικής πρόσβασης στην τοποθεσία, η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοπιστία των εφεδρικών υποδομών·

· την ασφάλεια των διαύλων παροχής καυσίμων·

· συνδυασμό γεγονότων που δεν συμβαίνουν συχνά και ετοιμότητα ανταπόκρισης σε αυτά και στον σωρευτικό αντίκτυπό τους (πολυδιάστατο σενάριο καταστροφής)·

· άλλα ζητήματα που ενδέχεται να θίγονται από εμπειρογνώμονες·

 

9.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη διενέργεια προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων σε εκείνα τα πυρηνικά εργοστάσια που είναι «εγγενώς» πιο επικίνδυνα λόγω, παραδείγματος χάριν, της γεωγραφικής θέσης τους (π.χ. σεισμογενής περιοχή) και είναι της άποψης ότι πρέπει να ελεγχθούν ταχέως και, εάν χρειάζεται, να βελτιωθεί ο δομικός σχεδιασμός τους ή να παροπλισθούν σύμφωνα με σαφές χρονοδιάγραμμα·

10. επιμένει ότι η αρνητική έκβαση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε συγκεκριμένο πυρηνικό σταθμό πρέπει να οδηγεί σε κλιμακούμενη αντίδραση που ενδέχεται να απαιτεί άμεση παύση της λειτουργίας του σταθμού·

11. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλισθεί ότι οι εν λόγω προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων καθώς και τα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας, ασφάλειας του εφοδιασμού και διαχείρισης των αποβλήτων δεν θα εφαρμόζονται μόνον εντός της ΕΕ, αλλά και στους πυρηνικούς σταθμούς σε γειτονικές τρίτες χώρες οι οποίοι είναι υπό κατασκευή ή στη φάση του σχεδιασμού· είναι της άποψης ότι οι προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της επεξεργασίας και αποθήκευσης αποβλήτων·

12. επισημαίνει ότι η Επιτροπή το 2008 στην πρότασή της περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια[6], έχασε μια σαφή ευκαιρία να προτείνει την καθιέρωση κοινών προτύπων που να εγγυώνται υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας· υπενθυμίζει ότι τον Απρίλιο του 2009 το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της ενίσχυσης της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια, π.χ. καθιστώντας τη συμμόρφωση προς τις αρχές ασφάλειας της IAEA νομική παρά εθελοντική απαίτηση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το ότι τα κράτη μέλη δεν έλαβαν υπόψη τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου· επαναλαμβάνει τη σημασία μιας γνήσιας συνεργασίας για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων καυσίμων και καλεί το Συμβούλιο να υιοθετήσει τα κύρια αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

13. προσβλέπει στην από την Επιτροπή εκτεταμένη επανεξέταση της νομοθεσίας της ΕΕ περί πυρηνικής ασφάλειας που πρόκειται να υποβληθεί στο τέλος του 2011 και τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις, οι οποίες αναμένεται ότι θα μετατρέψουν τις θεμελιώδεις αρχές ασφαλείας της IAEA σε ακόμα πιο εμπεριστατωμένες ή αυστηρές απαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να επιτευχθούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ασφαλείας, καθώς και υποχρεωτικό μηχανισμό τακτικών επιθεωρήσεων της εφαρμογής των προτύπων ασφαλείας στα κράτη μέλη, μέσω αξιολόγησης από ομότιμους και ανεξάρτητη επιτροπή πυρηνικών εμπειρογνωμόνων υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής·

14. θεωρεί ότι η πυρηνική ασφάλεια αποτελεί τομέα μεγίστου ενδιαφέροντος για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα τομέα στον οποίο η αρχή της επικουρικότητας έχει μόνο μερική εφαρμογή· ζητεί συνεπώς να αναθεωρηθεί η Συνθήκη Ευρατόμ προκειμένου να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες της ΕΕ σε αυτό το τομέα, να υπάρξει συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας με στόχο μεγαλύτερη διαφάνεια και να ληφθούν υπόψη οι στόχοι της κοινής ενεργειακής πολιτικής που ορίζονται με την Συνθήκη της Λισαβόνας·

15. ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να διασφαλίσουν ότι δεν θα κατασκευαστούν πυρηνικά εργοστάσια σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας και μεγάλου κινδύνου πλημμύρας στην ΕΕ και σε γειτονικά κράτη· πιστεύει ότι η κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται προς τα διεθνή πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος·

16. ζητεί από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες συνθήκες εργασίας για ολόκληρο το διάστημα ζωής και τη φάση παροπλισμού των πυρηνικών εργοστασίων και τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων·

17. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης από την ΕΕ μιας στρατηγικής που θα ξεπερνά τα όρια της ΕΕ με συνεπείς ενέργειες στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο με σκοπό να εξασφαλισθεί πυρηνική ασφάλεια και ασφάλεια του εφοδιασμού και να επιδιωχθεί καθολική απαγόρευση της κατασκευής πυρηνικών εργοστασίων σε σεισμογενείς περιοχές, με απώτερο σκοπό μια δεσμευτική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών·

18. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν κοινή ευθύνη όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και την ορθή εφαρμογή τους, σε στενή συνεργασία με την IAEA, την γραμματεία της Σύμβασης Espoo και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2011 πλήρες σχέδιο δράσης με τις συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίησή τους· παροτρύνει την Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΙΑΕΑ, να ασκήσει εποικοδομητική πίεση στη Λευκορωσία και στη Ρωσία προκειμένου να αποδεχτούν οι δύο χώρες τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας και να συνεργαστούν με διεθνείς εμπειρογνώμονες σε όλα τα στάδια της προεργασίας, κατασκευής και λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων· πιστεύει ότι επ’ αυτού η ΕΕ πρέπει να κάνει πλήρη χρήση της εμπειρογνωμοσύνης που παρέχεται από διεθνείς οργανισμούς και φορείς·

19. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη με αντικείμενο τις οικονομικές πτυχές της κατασκευής, της λειτουργίας και του παροπλισμού των πυρηνικών εργοστασίων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία σχετικά με τις κρατικές παρεμβάσεις σε περίπτωση ατυχημάτων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, τα θέματα ασφάλισης, τις κρατικές ενισχύσεις και θέματα ανταγωνισμού στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

20. υπενθυμίζει σχετικά την αυξανόμενη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας και την ανάγκη να δημιουργηθεί κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και να παρασχεθεί η αναγκαία στήριξη για επενδύσεις σε ανανεώσιμες και βιώσιμες πηγές ενέργειας, στην αποθήκευση ενέργειας και σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτροδότησης· είναι της άποψης ότι προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι διαταραχής του εφοδιασμού, είναι απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη ενός εκσυγχρονισμένου ευφυούς ηλεκτρικού δικτύου που θα επιτρέπει την αξιοποίηση αποκεντρωμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας·

21. τονίζει ιδίως αυτό που έχουν καταστήσει σαφές τα πρόσφατα γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο, δηλαδή ότι η επίτευξη του στόχου περί ενεργειακής απόδοσης του 20% έως το 2020 είναι πλέον σημαντικότερη από ποτέ, ιδίως προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2· επισημαίνει ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι περί ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν κρίσιμη σημασία και για τους φορείς της αγοράς· ζητεί συνεπώς να συμπεριληφθούν στον οδικό χάρτη για το 2050 φιλόδοξοι στόχοι αυτού του τύπου τόσο για το 2030 όσο για το 2050·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ευρατόμ και την ENSREG.