Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0249/2011/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0249/2011/REV1

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  PPE (B7-0249/2011)
  Verts/ALE (B7-0251/2011)
  ECR (B7-0252/2011)
  S&D (B7-0253/2011)
  ALDE (B7-0254/2011)
  σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, το Μπαχρέιν και την Υεμένη
  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
  εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
  εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
  εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
  εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  5.4.2011

  Διαδικασία : 2011/2645(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0249/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0249/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: