Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0249/2011/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0249/2011/REV1

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
  työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  PPE (B7-0249/2011)
  Verts/ALE (B7-0251/2011)
  ECR (B7-0252/2011)
  S&D (B7-0253/2011)
  ALDE (B7-0254/2011)
  Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta
  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
  PPE-ryhmän puolesta
  Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
  S&D-ryhmän puolesta
  Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
  ALDE-ryhmän puolesta
  Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
  Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
  ECR-ryhmän puolesta

  5.4.2011

  Menettely : 2011/2645(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0249/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0249/2011
  Hyväksytyt tekstit :

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: