Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0249/2011/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0249/2011/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7-0249/2011)
Verts/ALE (B7-0251/2011)
ECR (B7-0252/2011)
S&D (B7-0253/2011)
ALDE (B7-0254/2011)
Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
S&D-ryhmän puolesta
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
ALDE-ryhmän puolesta
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
ECR-ryhmän puolesta

5.4.2011

Menettely : 2011/2645(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0249/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0249/2011
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: