Predlog skupne resolucije - RC-B7-0249/2011/REV1Predlog skupne resolucije
RC-B7-0249/2011/REV1

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
v skladu s členom 110(4) poslovnika,
ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
PPE (B7-0249/2011)
Verts/ALE (B7-0251/2011)
ECR (B7-0252/2011)
S&D (B7-0253/2011)
ALDE (B7-0254/2011)
o razmerah v Siriji, Bahrajnu in Jemnu
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kraca-Cagaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik
v imenu skupine PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Kader Arif, Pino Arlacchi, Harlem Désir, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon, Boris Zala
v imenu skupine S&D
Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake
v imenu skupine ALDE
Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Catherine Grèze, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini
v imenu skupine Verts/ALE
Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański
v imenu skupine ECR

5.4.2011

Postopek : 2011/2645(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B7-0249/2011
Predložena besedila :
RC-B7-0249/2011
Sprejeta besedila :

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: