Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0256/2011Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0256/2011

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

6.4.2011

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7‑0256/2011)
Verts/ALE (B7‑0258/2011)
S&D (B7‑0259/2011)
PPE (B7‑0260/2011)
ALDE (B7‑0262/2011)

Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Alf Svensson εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon, Patrice Tirolien εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2011/2656(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0256/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0256/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ακτή του Ελεφαντοστού, και ειδικότερα εκείνο της 16ης Δεκεμβρίου 2010[1],

–    έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Bamako της 3ης Νοεμβρίου 2000 για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες στον Γαλλόφωνο Κόσμο,

 έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ακτή του Ελεφαντοστού και ιδιαίτερα τα ψηφίσματα 1946 και 1951 (2010), και 1967, 1968 και 1975 (2011),

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας Βαρόνης Catherine Ashton σχετικά με την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού και ιδιαίτερα εκείνες της 3ης, 10ης, 12ης και 19ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου 2011,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα για την Ακτή Ελεφαντοστού που ενέκρινε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων κατά την 3065η συνεδρίασή του στις 31 Ιανουαρίου 2011,

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ 2011/18/ΚΕΠΠΑ και τον Κανονισμό του Συμβουλίου 25/2011 της 14ης Ιανουαρίου 2011 για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων ενόψει της κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού,

 έχοντας υπόψη την απόφαση που εγκρίθηκε στην Αντίς Αμπέμπα στις 10 Μαρτίου 2011 από το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τις από 3 και 11 Μαρτίου 2011 δηλώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την Ακτή Ελεφαντοστού,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 18ης Μαρτίου 2011 των Συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ - ΕΕ δια της οποίας καταδικάζεται η βία και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ακτή Ελεφαντοστού,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Jerzy Buzek στις 18 Μαρτίου 2011 δια της οποίας απευθύνεται έκκληση να τερματιστούν όλες οι βιαιοπραγίες σε βάρος πολιτών στην Ακτή Ελεφαντοστού,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα για την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού που ενεκρίθη στις 25 Mαρτίου 2011 στην Αμπούγια από την Αρχή Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ECOWAS (Οικονομικής Κοινότητας Κρατών Δυτικής Αφρικής),

 έχοντας υπόψη την από 25 Μαρτίου 2011 απόφαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, για τη συγκρότηση διεθνούς ερευνητικής επιτροπής προκειμένου να διερευνήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ακτή Ελεφαντοστού μετά τις προεδρικές εκλογές,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες η χώρα βυθίστηκε σε βαθειά πολιτική κρίση που απορρέει από την άρνηση του σημερινού Προέδρου Laurent Gbagbo να παραδώσει την εξουσία στο νόμιμο Πρόεδρο Alassane Ouattara, παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010 και αναγνωρίστηκε ως Πρόεδρος από τη Διεθνή Κοινότητα κατόπιν πιστοποίησης του εκλογικού αποτελέσματος από τα Ηνωμένα Έθνη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απέτυχαν όλες οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρηνική επίλυση του μετεκλογικού πολιτικού αδιεξόδου, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της Αφρικανικής Ένωσης, της Οικονομικής Κοινότητας Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS/CEDEAO) και του Προέδρου της Νοτίου Αφρικής,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα μέσα Φεβρουαρίου οι μάχες εντάθηκαν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και στο δυτικό τμήμα της χώρας με ανησυχητικές εκθέσεις που δείχνουν αυξημένη χρήση βαρέως πυροβολικού εναντίον άμαχου πληθυσμού,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες ημέρες οι "Δημοκρατικές Δυνάμεις" του Προέδρου Ouattara εξαπέλυσαν ευρεία επίθεση με σκοπό να επιβάλουν την εξουσία τους και έθεσαν υπό τον έλεγχό τους διάφορες σημαντικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής πρωτεύουσας Γιαμουσούκρο και του Σαν Πέδρο, ενός βασικού λιμένα για τις εξαγωγές κακάο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις που υποστηρίζουν τον Ouattara εισήλθαν πλέον στο Αμπιτζάν, με αποτέλεσμα να γίνουν έντονες μάχες με τις πιστές στον πρώην Πρόεδρο δυνάμεις,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ εκατοντάδες ζωές χάθηκαν στην Ακτή Ελεφαντοστού από το Δεκέμβριο 2010· ότι ο αριθμός των θανάτων πιθανολογείται ότι είναι πολύ υψηλότερος, δεδομένου ότι οι βιαιοπραγίες που σημειώνονται στο εσωτερικό της χώρας δεν αναφέρονται πάντοτε στον τύπο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις που εμπρόθετα στρέφονται κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων και των θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ συνιστούν εγκλήματα πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή Ελεφαντοστού (ONUCI) απετέλεσε διαρκώς αντικείμενο απειλών και επιθέσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας που πρόσκεινται στον Gbagbo, ενώ ο πρώην Πρόεδρος υιοθέτησε μια εμπρηστική ρητορική που υποκινεί το λαό να ασκήσει βία εναντίον των δυνάμεων του ΟΗΕ και των ξένων που βρίσκονται στην Ακτή Ελεφαντοστού· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ τραυματίστηκαν σοβαρά ή ακόμη και φονεύθηκαν,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ακτή του Ελεφαντοστού διαπράχθηκαν φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων σεξουαλικής βίας, αναγκαστικών εξαφανίσεων και εκτελέσεων χωρίς δίκη, υπερβολικής και αδιάκριτης χρήσης βίας σε βάρος άμαχου πληθυσμού, που θεωρούνται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη Δήλωση που υπέβαλε η Κυβέρνησή της στις 18 Απριλίου 2003 βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 3, του Καταστατικού της Ρώμης, η Ακτή του Ελεφαντοστού δεχόταν την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο έδαφός της από τις 19 Σεπτεμβρίου 2002 και μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ακτή του Ελεφαντοστού συνεχίζει να είναι υπό προκαταρκτική εξέταση στο Γραφείο του Εισαγγελέα του ΔΠΔ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός προς το κράτος δικαίου εξακολουθεί να λιγοστεύει στην Ακτή Ελεφαντοστού, με αυξανόμενους περιορισμούς να επιβάλλονται στην ελευθερία του λόγου, της έκφρασης και του Τύπου,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού επιδεινώθηκε σοβαρά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, δεδομένου ότι ο Laurent Gbagbo έχει προχωρήσει σε παράνομες εθνικοποιήσεις στον τομέα των τραπεζών και του κακάο καθώς και σε αυθαίρετες κατασχέσεις χρημάτων και ιδιωτικών περιουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΔΝΤ προειδοποίησε πρόσφατα για τις σοβαρές οικονομικές συνέπειες της σημερινής κατάστασης στην Ακτή Ελεφαντοστού για το σύνολο της περιοχής της Δυτικής Αφρικής,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του κλίματος τρόμου που επικρατεί στη χώρα, 1 εκατ. περίπου άτομα έχει εκτοπιστεί τόσο εσωτερικά όσο και σε γειτονικές χώρες όπως η Λιβηρία, η Γκάνα, το Τόγκο, το Μάλι και η Γουινέα,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Μαρτίου 2011 η Επιτροπή πενταπλασίασε την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ προς την Ακτή Ελεφαντοστού·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι με την ομόφωνα εγκριθείσα απόφαση υπ΄αριθ. 1975(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καλείται ο κ. Gbagbo να παραιτηθεί αμέσως και ζητείται ο άμεσος τερματισμός της βίας σε βάρος πολιτών, ενώ επιβάλλονται στοχοθετημένες οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις στον κ. Gbagbo, στη σύζυγό του και σε τρεις συνεργάτες,

1.  καταδικάζει τις απόπειρες του πρώην Προέδρου Gbagbo και των υποστηριχτών του να υφαρπάξουν δια της βίας την εξουσία παρά τη βούληση του Ιβοριανού λαού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον κ. Gbagbo να παραιτηθεί και να παραδώσει αμέσως την εξουσία στον Alassane Ouattara· χαιρετίζει επ΄αυτού την έγκριση της απόφασης 1975(2011), με την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προέβη στην εντονότερη δήλωσή του από την έναρξη της μετεκλογικής κρίσης στην Ακτή Ελεφαντοστού, καλώντας τον κ. Gbagbo να παραιτηθεί αμέσως·

2.  θεωρεί λυπηρό το ότι δεν βρέθηκε διπλωματική λύση, ακόμη και μεταξύ εκείνων που πρότεινε η Αφρικανική Ένωση, και το ότι η βία και οι ένοπλες συγκρούσεις αποτελούν χαρακτηριστικό της μετεκλογικής κρίσης·

3.  υπενθυμίζει ότι η μόνη πηγή δημοκρατικής νομιμότητας είναι η καθολική ψηφοφορία και ότι η εκλογή του Alassane Ouattara αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη βούληση του λαού της Ακτής του Ελεφαντοστού· καλεί επειγόντως όλους τους θεσμούς της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας της Ακτής Ελεφαντοστού (FDSCI) να αναγνωρίσουν χωρίς καθυστέρηση την εξουσία του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου Ouattara και της κυβέρνησής του·

4.  καταδικάζει με τους εντονότερο δυνατό τρόπο την κλιμάκωση της βίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού και ειδικότερα τη χρήση βαρέων όπλων κατά αμάχων, καθώς και τις συνακόλουθες σημαντικές απώλειες ζωών· εκφράζει τη θερμή αλληλεγγύη του προς όλα τα αθώα θύματα της αδικίας και της βίας στην Ακτή του Ελεφαντοστού και προς τις οικογένειές τους· τονίζει ότι η βία σε βάρος αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών και των εκτοπισμένων στο εσωτερικό ατόμων, δεν θα γίνει ανεκτή και πρέπει να παύσει αμέσως·

5.  καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που επανειλημμένα διαπράχθηκαν σε βάρος αμάχων, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων χωρίς δίκη και των πράξεων σεξουαλικής βίας· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Συμβούλιο ασφαλείας του ΟΗΕ, οι πράξεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· εκφράζει τη σταθερή αντίθεσή του σε κάθε χρήση των μέσων ενημέρωσης για την υποδαύλιση του μίσους· ζητεί την άρση όλων των περιορισμών που έχουν επιβληθεί ως προς την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης έκφρασης· καταδικάζει την απαγωγή τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων δυο πολίτες της ΕΕ, από ένα ξενοδοχείο στο Αμπιτζάν ευρισκόμενο σε συνοικία ελεγχόμενη από τις προσκείμενες στον Gbagbo δυνάμεις, και ζητεί την άμεση απελευθέρωσή τους·

6.  τονίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ατιμωρησία και ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εντοπιστούν και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, όλοι οι υπεύθυνοι για εγκλήματα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού· χαιρετίζει επ΄αυτού τη συγκρότηση μιας εξεταστικής επιτροπής από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· επισημαίνει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανέφερε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσον έχει δικαιοδοσία για την κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού· καλεί όλους τους παράγοντες της Ακτής Ελεφαντοστού να συνεργαστούν με τα όργανα αυτά προκειμένου να καταστεί δυνατή η απονομή δικαιοσύνης· καλεί την ΕΕ να παράσχει κάθε αναγκαία στήριξη σε αυτές τις έρευνες·

7.  καταδικάζει σταθερά τις πράξεις εκφοβισμού και παρεμπόδισης σε βάρος της Αποστολής του ΟΗΕ για την Ακτή του Ελεφαντοστού (ONUCI) και σε βάρος της ΕΕ·

8.  χαιρετίζει τις πρόσθετες στοχοθετημένες κυρώσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης θεώρησης εισόδου και του παγώματος περιουσιακών στοιχείων που επέβαλαν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η Αφρικανική Ένωση και το Συμβούλιο της ΕΕ για όλα τα πρόσωπα και τις οντότητες που αντιτίθενται στην εξουσία του νόμιμου Προέδρου, και τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που αρνήθηκαν να συνεργαστούν με την παράνομη κυβέρνηση· τονίζει πως οι κυρώσεις αυτές πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μέχρις ότου ανακτήσουν την εξουσία οι νόμιμες αρχές·

9.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η απόφαση 1975(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπενθύμισε την άδεια που έχει δοθεί στην ONUCI να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα για να εκτελέσει την αποστολή της που συνίσταται στην προστασία του άμαχου πληθυσμού και στην αποτροπή της περαιτέρω χρήσης βαρέων όπλων, και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας προς τις ενέργειες αυτές· ζητεί επ΄αυτού μια ταχεία και ουσιαστική ενίσχυση των ικανοτήτων της ONUCI προκειμένου να εξασφαλίσει αποτελεσματικά την προστασία των αμάχων στην Ακτή Ελεφαντοστού·

10. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την εντολή της, η Αποστολή του ΟΗΕ για την Ακτή του Ελεφαντοστού (ONUCI) έχει ήδη αναλάβει δράση στο Αμπιτζάν προκειμένου να σταματήσει τη χρήση βαρέων όπλων και να προστατεύσει τους αμάχους και το προσωπικό του ΟΗΕ, με τη βοήθεια της γαλλικής δύναμης "Licorne", μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ·

11. χαιρετίζει και υποστηρίζει τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες που έγιναν υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης και της Οικονομικής Κοινότητας Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS/CEDEAO) και επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Ακτή Ελεφαντοστού να αποδείξουν τη δέσμευσή τους υπέρ μιας ειρηνικής δημοκρατικής πολιτικής μετάβασης ώστε να αποφευχθεί έτσι η περαιτέρω αιματοχυσία· εκφράζει την υποστήριξή του στο σχέδιο της Αφρικανικής Ένωσης για μια συνολική ειρηνική λύση στην κρίση, και τονίζει ότι όλες οι αφρικανικές χώρες πρέπει να επιδείξουν ενότητα και να ενεργήσουν συντονισμένα ώστε να μπορέσει να αποκατασταθεί η ειρήνη στην Ακτή Ελεφαντοστού·

12. καλεί τον Πρόεδρο Ouattara να βοηθήσει στην ειρήνευση και την εθνική συμφιλίωση, ενώ υπενθυμίζει πως δεν υπάρχει παραγραφή για τα εγκλήματα πολέμου και για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

13. ανησυχεί έντονα για την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού και στις γειτονικές χώρες και ειδικότερα στη Λιβερία· καλεί όλους τους πρωταγωνιστές στην Ακτή του Ελεφαντοστού να παράσχουν στις επί τόπου ανθρωπιστικές οργανώσεις ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές της χώρας· χαιρετίζει την υπόσχεση της ΕΕ δια της Επιτρόπου κυρίας Georgieva, ότι θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης·

14. τονίζει την ανάγκη ταχείας διεθνούς πολιτικής δράσης για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ακτή του Ελεφαντοστού και για την πρόληψη μιας νέας μεταναστευτικής κρίσης στην περιφέρεια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με άλλους διεθνείς χορηγούς βοήθειας· καλεί τη διεθνή κοινότητα να τιμήσει τις υποσχέσεις περί ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες του πληθυσμού της Ακτής του Ελεφαντοστού και των γειτονικών χωρών·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης επί Θεμάτων Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στον Γ.Γ. του ΟΗΕ, στην Αποστολή του ΟΗΕ για την Ακτή του Ελεφαντοστού (ONUCI), στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Οικονομική Κοινότητα Κρατών Δυτικής Αφρικής (ECOWAS/CEDEAO), στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στον εκλεγμένο Πρόεδρο της Ακτής του Ελεφαντοστού κ. Alassane Ouattara.