Procedūra : 2011/2656(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0256/2011

Pateikti tekstai :

RC-B7-0256/2011

Debatai :

PV 06/04/2011 - 17
CRE 06/04/2011 - 17

Balsavimas :

PV 07/04/2011 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0152

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 142kWORD 91k
6.4.2011
PE459.793v01-00}
PE459.795v01-00}
PE459.796v01-00}
PE459.797v01-00}
PE459.799v01-00} RC1
 
B7-0256/2011}
B7-0258/2011}
B7-0259/2011}
B7-0260/2011}
B7-0262/2011} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ECR (B7‑0256/2011)

Verts/ALE (B7‑0258/2011)

S&D (B7‑0259/2011)

PPE (B7‑0260/2011)

ALDE (B7‑0262/2011)


dėl padėties Dramblio Kaulo Krante


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Filip Kaczmarek, Michèle Striffler, Dominique Baudis, Bernd Posselt, Alain Cadec, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Alf Svensson PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Thijs Berman, Harlem Désir, Miguel Angel Martínez Martínez, Kader Arif, Vincent Peillon, Patrice Tirolien S&D frakcijos vardu
Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu
Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Jan Zahradil, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan ECR frakcijos vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Dramblio Kaulo Krante   

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Dramblio Kaulo Kranto, ypač į 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją(1),

–   atsižvelgdamas į 2000 m. lapkričio 3 d. Bamako deklaraciją dėl demokratijos, žmogaus teisių ir laisvių frankofoniškose šalyse;

–   atsižvelgdamas į atitinkamas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijas dėl Dramblio Kaulo Kranto, ypač į rezoliucijas Nr. 1946 ir 1951 (2010 m.) bei rezoliucijas Nr. 1967, 1968 ir 1975 (2011 m.),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės baronienės Catherine Ashton pareiškimus dėl padėties Dramblio Kaulo Krante, ypač į jos 2011 m. kovo 3, 10, 12, 19 d. ir 2011 m. balandžio 1 d. pareiškimus,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų Tarybos 3058-ajame posėdyje 2011 m. sausio 13 d. priimtas išvadas dėl Dramblio Kaulo Kranto,

–   atsižvelgdamas į ES Tarybos sprendimą 2011/18/BUSP ir į 2011 m. sausio 14 d. ES Tarybos reglamentą Nr. 25/2011, kuriame nustatomas turto įšaldymas ir tam tikros konkrečios ribojančios priemonės, taikytinos tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante,

–   atsižvelgdamas į sprendimą, kurį 2011 m. kovo 10 d. Adis Abeboje priėmė Afrikos Sąjungos (AS) Taikos ir saugumo taryba,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 3 ir 11 d. JT Saugumo Tarybos pareiškimus dėl Dramblio Kaulo Kranto,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 18 d. bendrą AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkų pareiškimą, kuriame smerkiamas smurtas ir žmogaus teisių pažeidimai Dramblio Kaulo Krante,

–   atsižvelgdamas į Parlamento pirmininko Jerzy Buzeko 2011 m. kovo 18 d. pareiškimą, kuriame jis ragina nutraukti bet kokį smurtą prieš civilius Dramblio Kaulo Krante,

–   atsižvelgdamas į rezoliuciją dėl padėties Dramblio Kaulo Krante, kurią 2011 m. kovo 25 d. Abudžoje priėmė Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (angl. ECOWAS) valstybių ir vyriausybių vadovų institucija,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 25 d. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją, kuria įsteigiama tarptautinė tiriamoji komisija, kurios užduotis – ištirti nuo prezidento rinkimų padarytus žmogaus teisių pažeidimus Dramblio Kaulo Krante,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi per pastaruosius keturis mėnesius Dramblio Kaulo Krantas atsidūrė gilioje politinėje krizėje, kurią sukėlė prezidento postą užimančio Laurento Gbagbo atsisakymas perduoti valdžią teisėtam prezidentui Alassanui Ouattarai, nepaisant to, kad šis laimėjo 2010 m. lapkričio mėn. įvykusius prezidento rinkimus ir kad nugalėtoju jį pripažino tarptautinė bendruomenė, kai Jungtinės Tautos patvirtino rezultatus,

B.  kadangi visos politinės pastangos rasti taikią išeitį iš aklavietės, susidariusios po rinkimų, įskaitant AS ir ECOWAS bei Pietų Afrikos prezidento pastangas, buvo nesėkmingos,

C. kadangi nuo vasario mėn. vidurio kovos suintensyvėjo tiek sostinėje, tiek šalies vakaruose ir pateikiami nerimą keliantys pranešimai, kuriuose teigiama, kad karinės pajėgos vis dažniau prieš civilius gyventojus naudoja sunkiąją artileriją,

D. kadangi pastarosiomis dienomis prezidento A. Ouattaros respublikoniškos pajėgos pradėjo didelį puolimą, kuriuo siekia įvesti jo valdžią, ir perėmė kelių svarbių vietovių, įskaitant politinę sostinę Jamusukrą ir San Pedrą, kuris yra svarbiausias kakavos eksporto uostas, kontrolę, kadangi A. Ouattarą palaikančios pajėgos jau įžengė į Abidžaną ir dėl to įvyko intensyvi kova su buvusį prezidentą palaikančiomis pajėgomis,

E.  kadangi, pasak JT šaltinių, nuo 2010 m. gruodžio mėn. Dramblio Kaulo Krante žuvo šimtai žmonių; kadangi tikėtina, jog tikrasis aukų skaičius yra žymiai didesnis, nes spaudoje ne visada pranešama apie šalies viduje vykstantį smurtą,

F.  kadangi tyčiniai puolimai prieš JT taikdarius ir institucijas yra karo nusikaltimai; kadangi JT misijai Dramblio Kaulo Krante (ONUCI) nuolat gresia pavojus ir L. Gbagbo palaikančių saugumo pajėgų išpuoliai, o buvęs prezidentas ėmėsi kurstančių kalbų, kuriomis skatina gyventojų smurtą prieš Dramblio Kaulo Krante esančias JT pajėgas ir užsieniečius; kadangi keli JT taikdariai rimtai sužeisti ar netgi paimti įkaitais,

G. kadangi Dramblio Kaulo Krante vykdomi žiaurumai, įskaitant seksualinio smurto atvejus, grobimus, žudymus be teismo, pernelyg didelį ir beatodairišką jėgos naudojimą prieš civilius gyventojus, kuriuos galima prilyginti nusikaltimams žmogiškumui,

H. kadangi 2003 m. balandžio 18 d. Dramblio Kaulo Kranto vyriausybės pagal Romos statuto 12 straipsnio 3 dalį pateiktame pareiškime Dramblio Kaulo krantas pripažino Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) jurisdikciją jo teritorijoje nusikaltimų, įvykdytų po 2002 m. rugsėjo 19 d., atveju, kadangi Dramblio Kaulo Krante vis dar vykdomi parengiamieji TBT Prokuroro Biuro tyrimai,

I.   kadangi Dramblio Kaulo krante toliau blogėja teisinės valstybės principų padėtis, vis labiau ribojama žodžio, saviraiškos ir spaudos laisvė,

J.   kadangi Dramblio Kaulo Kranto ekonominė padėtis per pastaruosius keturis mėnesius labai pablogėjo, nes Laurent Gbagbo neteisėtai atliko nacionalizaciją bankininkystės ir kakavos sektoriuose bei savavališkai eksproprijavo pinigus ir privačią nuosavybę; kadangi neseniai Tarptautinis valiutos fondas (TVF) įspėjo, kad padėtis Dramblio Kaulo Krante turės rimtų ekonominių pasekmių visam Vakarų Afrikos regionui,

K. kadangi dėl šalyje paplitusio smurto apie 1 milijonas gyventojų išsikėlė iš savo namų į kitas vietoves tiek šalies viduje, tiek kaimyninėse šalyse, pvz., Liberijoje, Ganoje, Toge, Malyje ir Gvinėjoje,

L.  kadangi 2011 m. kovo 17 d. Komisija penkis kartus padidino ES humanitarinę pagalbą Dramblio Kaulo Krantui;

M. kadangi vienbalsiai priimtoje JT ST rezoliucijoje 1975(2011) L. Gbagbo raginamas nedelsiant pasitraukti ir raginama nedelsiant nutraukti smurtą prieš civilius, taip pat L. Gbagbo, jo žmonai ir trims jo bendrininkams nustatomos tikslinės finansinės ir kelionių sankcijos,

1.  smerkia buvusio prezidento Gbagbo ir jo rėmėjų pastangas smurtu užgožti Dramblio Kaulo Kranto gyventojų valią; dar kartą ragina L. Gbagbo atsistatydinti ir nedelsiant perduoti valdžią Alassanui Ouattarai; palankiai vertina priimtą rezoliuciją 1975/(2011), kurioje JT Saugumo Taryba pateikė griežčiausią savo pareiškimą nuo porinkiminės krizės Dramblio Kaulo Krante pradžios ir kurioje ji ragina L. Gbagbo nedelsiant pasitraukti;

2.  apgailestauja dėl to, kad nebuvo rasta jokio diplomatinio sprendimo, įskaitant ir tokio už kurį pasisakė Afrikos Sąjunga, o porinkiminės krizės metu vyravo prievarta ir ginkluoti konfliktai;

3.  primena, kad vienintelis demokratinio teisėtumo šaltinis yra visuotiniai rinkimai ir kad Alassano Ouattaros išrinkimas atspindi nepriklausomą Dramblio Kaulo Kranto gyventojų valią; ragina visas Dramblio Kaulo Kranto institucijas, įskaitant Dramblio Kaulo Kranto gynybos ir saugumo pajėgas nedelsiant perduoti valdžią demokratiškai išrinktam prezidentui Ouattarai ir jo vyriausybei;

4.  griežčiausiai smerkia prievartos skatinimą Dramblio Kaulo Krante, o ypač sunkiosios ginkluotės naudojimą prieš civilius gyventojus ir su tuo susijusias mirtis; reiškia savo didžiausią solidarumą su visomis nekaltomis neteisingumo ir smurto aukomis bei jų šeimomis Dramblio Kaulo Krante; pabrėžia, kad smurtas prieš civilius, įskaitant moteris, vaikus ir į kitas šalis pasitraukusius asmenis, nebus toleruojamas ir turi būti nedelsiant nutrauktas;

5.  griežtai smerkia žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kurie buvo įvykdyti civilių piliečių atžvilgiu, įskaitant be teismo vykdomas egzekucijas ir seksualinės prievartos atvejus; pažymi, kad pagal JTST šiuos veiksmus galima prilyginti nusikaltimams žmonijai; griežtai prieštarauja dėl bet kokio spaudos panaudojimo neapykantai kurstyti; ragina panaikinti visus teisės naudotis žodžio laisve apribojimus; smerkia keturių asmenų iš kurių du yra ES piliečiai, pagrobimą iš viešbučio Abidžane, kuris yra vietovėje kontroliuojamoje buvusiam prezidentui L. Gbagbo ištikimų pajėgų ir ragina nedelsiant juos paleisti;

6.  primygtinai nurodo, kad negali būti nebaudžiamumo ir kad reikia negailėti visų pastangų siekiant nustatyti ir patraukti atsakomybėn, įskaitant tarptautiniu lygiu visus, kurie yra atsakingi už nusikaltimus prieš civilius gyventojus; todėl palankiai vertina tai, kad JT Žmogaus teisių taryba įsteigė tiriamąją komisiją; pažymi, kad JTST nurodė, jog TBT gali spręsti dėl savo jurisdikcijos padėties Dramblio Kaulo Krante klausimu; ragina visus subjektus Dramblio Kaulo Krante bendradarbiauti su šiais organais, kad būtų įvykdytas teisingumas; ragina ES šiems tyrimams suteikti visą reikalingą paramą;

7.  griežtai smerkia bauginimo ir trukdymo aktus Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijos Dramblio Kaulo Krante (ONUCI) ir ES atžvilgiu;

8.  pritaria papildomoms kryptingoms Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos Tarybos sankcijoms – vizų neišdavimui ir lėšų užšaldymui, kurios būtų taikomos visiems asmenims ir subjektams, prieštaraujantiems teisėtai prezidento institucijai bei pritaria Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo sprendimams nebendradarbiauti su neteisėta vyriausybe; pabrėžia, kad šios sankcijos privalo likti iki teisėtos valdžios institucijų grįžimo į valdžią;

9.  palankiai vertina tai, kad JTST Tarybos rezoliucijoje 1975/(2011) dar kartą patvirtinti įgaliojimai veikti ir išreiškiama visapusiška Saugumo Tarybos parama ONUCI, kad ji panaudotų visas priemones, kurių reikia savo įgaliojimus apsaugoti civilius, įskaitant siekį užkirsti kelią tolimesniam sunkiosios ginkluotės naudojimui; į tai atsižvelgdamas ragina sparčiai ir ženkliai pastiprinti ONUCI pajėgumus, siekiant užtikrinti veiksmingą civilių apsaugą Dramblio Kaulo Krante;

10. pastebi, kad vadovaujantis savo įgaliojimais ir JT Generalinio sekretoriaus prašymu, ONUCI jau ėmėsi veiksmų Abidžane, siekiant sustabdyti sunkiosios ginkluotės naudojimą ir apsaugoti civilius bei JT personalą, padedant Prancūzijos pajėgoms „Licorne“;

11. palankiai vertina ir remia Afrikos Sąjungos ir ECOWAS tarpininkavimo pastangas siekiant išvengti konfrontacijos ir dar kartą ragina visas politines jėgas Dramblio Kaulo Krante aktyviai remti taikų perėjimą ir taip išvengti tolesnio kraujo praliejimo; išreiškia savo paramą Afrikos Sąjungos siūlomam taikaus krizės sprendimo planui ir pabrėžia, kad visos Afrikos valstybės privalo pasirodyti esančios vieningos ir vieningai veikti, kad Dramblio Kaulo Krante būtų atkurta taika;

12. ragina prezidentą A. Ouattara skatinti taiką nacionalinį susitaikymą, tuo pat metu primindamas, kad karo nusikaltimams ir nusikaltimams prieš žmoniją nėra taikomas senaties terminas;

13. yra giliai susirūpinęs dėl humanitarinės padėties Dramblio Kaulo Krante ir kaimyninėse šalyse, ypač Liberijoje, blogėjimo; ragina visus subjektus Dramblio Kaulo Krante užtikrinti saugią ir netrukdomą vietoje dirbančių humanitarinių organizacijų prieigą į visas šalies teritorijas; pritaria Komisijos narės K. Georgievos išsakytiems ES įsipareigojimams padėti sprendžiant humanitarinę krizę;

14. pabrėžia poreikį imtis skubių politinių veiksmų sprendžiant humanitarinę padėtį Dramblio Kaulo Krante ir užkirsti kelią naujai migracijos krizei regione; ragina Komisiją ir valstybes nares koordinuoti savo pastangas su kitais tarptautiniais pagalbos teikėjais; ragina tarptautinę bendruomenę gerbti savo pažadus suteikti humanitarinę pagalbą, siekiant reaguoti į skubius Dramblio Kaulo Kranto ir kaimyninių šalių gyventojų poreikius;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, JT Saugumo Tarybai ir JT Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų palaikymo misijai Dramblio Kaulo Krante (ONUCI), Afrikos Sąjungos institucijoms, Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai (ECOWAS), AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai, valstybių narių vyriausybėms ir išrinktajam Dramblio Kaulo Kranto prezidentui Alassane Ouattara.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0492.

Teisinė informacija - Privatumo politika