Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0263/2011Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0263/2011

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om forbud mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal

6.4.2011

jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5,
til erstatning af beslutningsforslag af:
ECR (B7‑0263/2011)
Verts/ALE (B7‑0264/2011)
ALDE (B7‑0266/2011)
S&D (B7‑0268/2011)
PPE (B7‑0270/2011)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen
Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen
Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan for ECR-Gruppen‑{}‑
Fiorello Provera


Procedure : 2011/2657(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0263/2011
Indgivne tekster :
RC-B7-0263/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om forbud mod valg til den tibetanske eksilregering i Nepal

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin beslutning af 17. juni 2010 om Nepal[1] og sin beslutning af 26. oktober 2006 om Tibet[2],

–   der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne af 1948,

–   der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–   der henviser til erklæringen af 29. maj 2010 fra FN’s generalsekretær Ban Ki-Moon om situationen i Nepal,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5,

A.  der henviser til, at mere end 82 000 eksiltibetanere over hele verden blev opfordret til den 20. marts 2011 at vælge den tibetanske eksilregerings nye Kalon Tripa (premierminister),

B.  der henviser til, at de nepalesiske myndigheder i Kathmandu under stigende pres fra den kinesiske regering nægtede flere tusinde tibetanere i Nepal at stemme,

C.  der henviser til, at politiet i Kathmandu allerede under en tidligere afstemningsrunde i Nepal den 3. oktober 2010 konfiskerede valgurner og lukkede de tibetanske valgsteder,

D.  der henviser til, at Dalai Lama den 10. marts 2011 meddelte, at han formelt ville opgive sin politiske lederrolle i den tibetanske eksilregering, der er baseret i Dharamsala, Indien, med henblik på at styrke den tibetanske bevægelses demokratiske struktur på tærsklen til valget af en ny generation af tibetanske politiske ledere,

E.  der henviser til, at Nepals regering har hævdet, at de tibetanske demonstrationer krænker dens ét-Kina-politik, og har gentaget sin forpligtelse til ikke at tillade "anti-Beijing aktiviteter" på sit territorium og dermed har indført et generelt forbud mod transport af grupper af Tibetanere i et forsøg på at formilde de kinesiske myndigheder,

F.  der henviser til, at de nepalesiske myndigheder, især politiet, gentagne gange er blevet beskyldt for at krænke de grundlæggende menneskerettigheder, såsom ytringsfriheden og forsamlings- og foreningsfriheden, for eksiltibetanere i Nepal; der henviser til, at internationale menneskerettighedskonventioner, som Nepal er part i, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, garanterer disse rettigheder for alle personer i Nepal,

G.  der henviser til, at den overordnede situation for mange flygtninge i Nepal, især tibetanerne, er foruroligende,

H.  der henviser til, at EU bekræftede sit tilsagn om at støtte den demokratiske og participatoriske regeringsførelse i EU's eksterne forbindelser gennem vedtagelsen af ​​Rådets konklusioner om demokratistøtte i EU's eksterne forbindelser den 17. november 2009,

1.  understreger retten til at deltage i demokratiske valg som en grundlæggende rettighed for alle borgere, som skal overholdes, beskyttes og sikres i alle demokratiske stater;

2.  opfordrer Nepals regering til at overholde det tibetanske folks demokratiske ret til at organisere og deltage i demokratiske valg i forbindelse med gennemførelsen af den igangværende unikke interne valgproces, der har eksisteret siden 1960;

3.  understreger betydningen af ​​fredelige demokratiske valg for at styrke og bevare den tibetanske identitet både inden og uden for Tibet;

4.  opfordrer indtrængende de nepalesiske myndigheder til at respektere rettighederne for tibetanere i Nepal til ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, som er garanteret alle mennesker i Nepal i henhold til internationale menneskerettighedskonventioner, som Nepal er part i;

5.  opfordrer myndighederne til at afholde sig fra at foretage forebyggende anholdelser og indføre restriktioner for demonstrationer og ytringsfrihed, som fratager landets tibetanske samfund retten til legitim, fredelig ytrings- og forsamlingsfrihed i alle dets aktiviteter, og opfordrer indtrængende Nepals regering til at inkludere sådanne rettigheder og sikre religiøs frihed i Nepals nye forfatning, som skal vedtages den 28. maj 2011;

6.  opfordrer de nepalesiske myndigheder til at overholde deres internationale forpligtelser på menneskerettighedsområdet og deres egen nationale lovgivning i deres behandling af det tibetanske samfund og opfordrer regeringen til at modstå det stærke pres fra den kinesiske regering om at bringe det tibetanske samfund i Nepal til tavshed ved hjælp af restriktioner, der ikke blot er uberettigede, men også ulovlige i henhold til national og international ret;

7.  finder det af afgørende betydning, at de nepalesiske myndigheder forsætter med fuldt at gennemføre gentlemanaftalen om tibetanske flygtninge, så kontakten mellem UNHCR og de tibetanske samfund kan opretholdes;

8.  opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil til gennem sin delegation i Kathmandu nøje at overvåge den politiske situation i Nepal, navnlig behandlingen af ​​de tibetanske flygtninge og respekten for deres forfatningsmæssige og internationalt forankrede rettigheder, og opfordrer indtrængende EU's højtstående repræsentant til at tage problemet med de foranstaltninger, som den nepalesiske regering har truffet med henblik på at blokere de tibetanske valg, op med de nepalesiske og kinesiske myndigheder;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Nepals regering og FN's generalsekretær.