Menettely : 2011/2657(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0263/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0263/2011

Keskustelut :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Äänestykset :

PV 07/04/2011 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0158

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 126kWORD 69k
6.4.2011
PE459.800v01-00}
PE459.801v01-00}
PE459.803v01-00}
PE459.805v01-00}
PE459.807v01-00} RC1
 
B7-0263/2011}
B7-0264/2011}
B7-0266/2011}
B7-0268/2011}
B7-0270/2011} RC1

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

ECR (B7‑0263/2011)

Verts/ALE (B7‑0264/2011)

ALDE (B7‑0266/2011)

S&D (B7‑0268/2011)

PPE (B7‑0270/2011)


Tiibetin pakolaishallituksen vaalien kieltämisestä Nepalissa


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta
Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta
Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tiibetin pakolaishallituksen vaalien kieltämisestä Nepalissa   

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2010 Nepalista antamansa päätöslauselman(1) ja 26. lokakuuta 2006 Tiibetistä antamansa päätöslauselman(2),

–   ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki Moonin 29. toukokuuta 2010 antaman lausuman Nepalin poliittisesta tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että yli 82 000 maanpaossa olevaa tiibetiläistä eri puolilla maailmaa kutsuttiin äänestämään 20. maalikuuta 2011 Tiibetin pakolaishallituksen uuden pääministerin eli Kalon Tripan valitsemiseksi,

B.  ottaa huomioon, että useat tuhannet Nepalin tiibetiläiset eivät saaneet Nepalin viranomaisilta lupaa äänestää Katmandussa Kiinan hallituksen kasvavan painostuksen vuoksi,

C. ottaa huomioon, että jo Nepalin aikaisemman äänestyskierroksen aikana 3. lokakuuta 2010 Katmandun poliisi takavarikoi vaaliuurnia ja sulki tiibetiläisen yhteisön äänestyspaikkoja,

D. ottaa huomioon, että 10. maaliskuuta 2011 Dalai Lama ilmoitti luopuvansa virallisesti Dharamsalassa Intiassa toimivan Tiibetin pakolaishallituksen poliittisesta johtajuudesta vahvistaakseen näin tiibetiläisen liikkeen demokraattista rakennetta ennen vaaleja, joissa valitaan Tiibetin poliittisen johdon uusi sukupolvi,

E.  ottaa huomioon, että Nepalin hallitus on väittänyt, että tiibetiläisten mielenosoitukset ovat sen "yhden Kiinan" politiikan vastaisia, ja vahvistanut, että se ei aio sallia "Pekingin vastaista toimintaa" maaperällään, ja on siksi asettanut tiibetiläisryhmien liikettä koskevan yleisen kiellon Kiinan viranomaisten rauhoittamiseksi,

F.  ottaa huomioon, että Nepalin viranomaisten ja erityisesti poliisiviranomaisten on toistuvasti raportoitu syyllistyneen Nepalissa maanpaossa olevien tiibetiläisten ilmaisunvapauden sekä kokoontumis- ja yhdistymisvapauden ja muiden ihmisoikeuksien loukkauksiin; ottaa huomioon, että kaikkien Nepalissa oleskelevien oikeudet on vahvistettu Nepalin allekirjoittamissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa,

G. katsoo, että monien pakolaisten – erityisesti tiibetiläisten – tilanne Nepalissa on huolestuttava,

H. ottaa huomioon, että EU vahvisti sitoumuksensa tukea ulkosuhteissaan demokraattista ja osallistumiseen perustuvaa hallintoa, kun sen neuvosto hyväksyi 17. marraskuuta 2009 päätelmät demokratian tukemisesta EU:n ulkosuhteissa,

1.  korostaa, että oikeus osallistua demokraattisiin vaaleihin on kaikkien kansalaisten perusoikeus ja että tästä oikeudesta on pidettävä kiinni ja se on turvattava ja taattava kaikissa demokraattisissa valtioissa;

2.  kehottaa Nepalin hallitusta turvaamaan tiibetiläisten demokraattiset oikeudet ja toteaa, että tiibetiläiset ovat toteuttamassa ainutlaatuista sisäistä vaalimenettelyä, joka on ollut käytössä vuodesta 1960 lähtien, järjestääkseen demokraattiset vaalit ja osallistuakseen niihin;

3.  korostaa, että rauhalliset demokraattiset vaalit ovat tärkeät, jotta voidaan säilyttää tiibetiläisten identiteetti ja vahvistaa sitä Tiibetin alueen sisä- ja ulkopuolella;

4.  kehottaa Nepalin viranomaisia kunnioittamaan Nepalin tiibetiläisten oikeuksia ilmaisunvapauteen ja kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen, koska Nepalin allekirjoittamissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa nämä vapaudet on taattu kaikille Nepalissa oleskeleville;

5.  kehottaa viranomaisia pidättymään ennaltaehkäisevistä pidätyksistä ja mielenosoitusten ja sananvapauden rajoittamisesta, koska näin evätään tiibetiläisten oikeus osoittaa oikeutetusti ja rauhanomaisesti mieltään ja kokoontua kaiken tiibetiläisyhteisön maassa harjoittaman toiminnan yhteydessä, ja kehottaa Nepalin hallitusta sisällyttämään nämä oikeudet ja takeet uskonnonvapaudesta Nepalin uuteen perustuslakiin, joka on määrä hyväksyä 28. toukokuuta 2011;

6.  kehottaa Nepalin viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteitaan ja omia lakejaan tiibetiläisyhteisön kohtelussa ja kehottaa hallitusta vastustamaan Kiinan hallituksen voimakasta painosta, kun se haluaa vaientaa Nepalin tiibetiläisyhteisön käyttäen rajoituksia, jotka ovat sekä perusteettomia että kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön vastaisia;

7.  katsoo, että UNCHR:n ja tiibetiläisyhteisöjen yhteyden säilymisen kannalta on oleellisen tärkeää, että Nepalin viranomaiset jatkavat tiibetiläispakolaisia koskevan herrasmiessopimuksen täytäntöönpanoa sen kaikilta osin;

8.  kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa seuraamaan Katmandussa olevan edustustonsa välityksellä tarkasti Nepalin poliittista tilannetta ja erityisesti tiibetiläisten pakolaisten kohtelua ja heidän perustuslaillisten ja kansainvälisesti vahvistettujen oikeuksiensa kunnioittamista, ja kehottaa EU:n korkeaa edustajaa ottamaan esille Nepalin ja Kiinan viranomaisten kanssa Nepalin hallituksen huolestuttavat toimet, joilla pyritään estämään tiibetiläisten vaalit;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Nepalin hallitukselle sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0245.

(2)

EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 463.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö