Eljárás : 2011/2657(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B7-0263/2011

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0263/2011

Viták :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Szavazatok :

PV 07/04/2011 - 11.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0158

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 134kWORD 76k
6.4.2011
PE459.800v01-00}
PE459.801v01-00}
PE459.803v01-00}
PE459.805v01-00}
PE459.807v01-00} RC1
 
B7-0263/2011}
B7-0264/2011}
B7-0266/2011}
B7-0268/2011}
B7-0270/2011} RC1

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján

a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:

ECR (B7‑0263/2011)

Verts/ALE (B7‑0264/2011)

ALDE (B7‑0266/2011)

S&D (B7‑0268/2011)

PPE (B7‑0270/2011)


a nepáli száműzetésben levő tibeti kormánynak a választásokból történő kizárásáról


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Sógor Csaba , Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, Tőkés László, a PPE képviselőcsoport nevében
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, az S&D képviselőcsoport nevében
Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, az ALDE képviselőcsoport nevében
Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, az ECR képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera,
MÓDOSÍTÁSOK

Az Európai Parlament állásfoglalása a nepáli száműzetésben levő tibeti kormánynak a választásokból történő kizárásáról  

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Nepálról szóló 2010. június 17-i(1), valamint a Tibetről szóló 2006. október 26-i állásfoglalására(2),

–   tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–   tekintettel a Polgári és Politikai Jogok 1966. évi Nemzetközi Egyezségokmányára,

–   tekintettel Ban Ki Mun ENSZ-főtitkár 2010. május 29-i, a nepáli politikai helyzetről tett nyilatkozatára,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel világszerte több mint 82 000 száműzetésben élő tibetit kértek fel arra, hogy 2011. március 20-án szavazzon a száműzetésben lévő tibeti kormány új miniszterelnökét (az úgynevezett Kalon Tripát) kijelölő választáson,

B.  mivel a kínai kormány fokozódó nyomására a katmandui nepáli hatóságok több ezer Nepálban élő tibetinek nem adtak engedélyt a szavazásra,

C. mivel Nepálban 2010. október 3-án, a szavazás egyik korábbi fordulóján a katmandui rendőri erők szavazóurnákat koboztak el, és lezárták a tibeti közösség szavazóhelyiségeit,

D. mivel 2011. március 10-én a Dalai Láma bejelentette, hogy hivatalosan lemond a száműzetésben levő, az indiai Dharamsalában székelő tibeti kormány politikai vezetői szerepéről annak érdekében, hogy a tibeti politikai vezetők új generációja megválasztásának estéjén megerősödhessen a tibeti mozgalom demokratikus szerkezete,

E.  mivel a nepáli kormány azt állította, hogy a tibetiek tüntetései sértik az „egyetlen Kína” politikáját, ismételten kinyilvánította elkötelezettségét amellett, hogy nem enged a területére „Pekingellenes aktivistákat”, és ezért a kínai hatóságok megbékítésére irányuló kísérletként általános tilalmat vezetett be a tibeti mozgalmi csoportok ellen,

F.  mivel számos alkalommal jelentették, hogy a nepáli hatóságok – különösen a rendőrség – megsértették a Nepálban száműzetésben élő tibetiek alapvető emberi jogait, például a véleménynyilvánítási, a gyülekezési és az egyesülési szabadságot; mivel azon nemzetközi emberi jogi egyezmények, amelyekhez Nepál is csatlakozott, például a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya, kötelezik Nepált e jogok valamennyi személy számára történő biztosítására,

G. mivel számos Nepálban élő menekült, főként a tibetiek általános helyzete aggodalomra ad okot,

H. mivel a demokráciának az EU külkapcsolatai keretében való támogatásáról szóló 2009. november 17-i tanácsi következtetések elfogadása révén az Unió újra megerősítette, hogy külkapcsolatai tekintetében elkötelezett a demokratikus és részvételen alapuló kormányzás támogatása mellett,

1.  hangsúlyozza, hogy a demokratikus választásokon való részvétel minden állampolgár olyan alapvető joga, amelyet valamennyi demokratikus államban támogatni, védelmezni és garantálni kell;

2.  felszólítja a nepáli kormányt, hogy támogassa az 1960 óta létező, egyedi belső választási folyamatot lebonyolító tibeti emberek azon demokratikus jogát, hogy demokratikus választást szervezzenek, és részt vegyenek azon;

3.  hangsúlyozza a békés demokratikus választások jelentőségét a tibeti identitás megerősítésében és megőrzésében Tibet területén belül és kívül egyaránt;

4.  sürgeti a nepáli hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a Nepálban élő tibetiek véleménynyilvánítási, gyülekezési és egyesülési szabadságát, amelyet azon nemzetközi emberi jogi egyezmények értelmében, amelyekhez Nepál is csatlakozott, valamennyi nepáli embernek biztosítani kell;

5.  felszólítja a hatóságokat, hogy tartózkodjanak az előzetes letartóztatásoktól, valamint a tüntetések és a szólásszabadság korlátozásától, amely az országban élő tibeti közösség valamennyi tevékenysége során megtagadja tőlük a törvényes békés véleménynyilvánításhoz és gyülekezéshez való jogot, és sürgeti a nepáli kormányt, hogy a 2011. május 28-án beiktatandó új nepáli alkotmányban biztosítsa az említett jogokat és a vallásszabadságot;

6.  felszólítja a nepáli hatóságokat, hogy a tibeti közösséggel való bánásmód tekintetében tegyenek eleget nemzetközi emberi jogi kötelezettségeiknek és saját nemzeti törvényeiknek, továbbá sürgeti a kormányt, hogy álljon ellen a kínai kormány által gyakorolt erőteljes nyomásnak, melynek célja a Nepálban élő tibeti közösség elhallgattatása olyan korlátozások alkalmazása révén, amelyek nemcsak indokolatlanok, hanem a nemzeti és a nemzetközi jog értelmében törvénytelenek is;

7.  úgy véli, hogy a tibeti menekültekről szóló „becsületbeli megállapodás” nepáli hatóságok általi teljes végrehajtásának folytatása létfontosságú az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa és a tibeti közösségek közötti kapcsolatok fenntartásához;

8.  felszólítja az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy katmandui küldöttségén keresztül kövesse szoros figyelemmel a nepáli politikai helyzetet, különösen a tibeti menekültekkel való bánásmódot és az alkotmányban és a nemzetközi egyezményekben lefektetett jogaik tiszteletben tartását, továbbá sürgeti az Unió főképviselőjét, hogy a nepáli hatóságoknak a tibeti választások megakadályozására irányuló tevékenységével kapcsolatos aggályokat vitassa meg a nepáli és a kínai hatóságokkal;

9.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamoknak, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, a nepáli kormánynak, valamint az Egyesült Nemzetek Szövetsége főtitkárának.

 

(1)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0245

(2)

HL C 313. E, 2006.12.20., 463. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat