Procedūra : 2011/2657(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0263/2011

Pateikti tekstai :

RC-B7-0263/2011

Debatai :

PV 07/04/2011 - 10.2
CRE 07/04/2011 - 10.2

Balsavimas :

PV 07/04/2011 - 11.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0158

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 135kWORD 76k
6.4.2011
PE459.800v01-00}
PE459.801v01-00}
PE459.803v01-00}
PE459.805v01-00}
PE459.807v01-00} RC1
 
B7-0263/2011}
B7-0264/2011}
B7-0266/2011}
B7-0268/2011}
B7-0270/2011} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

ECR (B7‑0263/2011)

Verts/ALE (B7‑0264/2011)

ALDE (B7‑0266/2011)

S&D (B7‑0268/2011)

PPE (B7‑0270/2011)


dėl draudimo išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Jarosław Leszek Wałęsa, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Sari Essayah, Bogusław Sonik, Tadeusz Zwiefka, László Tőkés PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu
Kristiina Ojuland, Norica Nicolai, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu
Eva Lichtenberger, Heidi Hautala, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl draudimo išrinkti Tibeto vyriausybę tremtyje Nepale   

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į savo 2010 m. birželio 17 d. rezoliuciją dėl Nepalo(1) ir 2006 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl Tibeto(2),

–   atsižvelgdamas į 1948 m. paskelbtą Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono 2010 m. gegužės 29 d. pareiškimą dėl politinės padėties Nepale,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi daugiau nei 82 000 ištremtų tibetiečių visame pasaulyje buvo pakviesti 2011 m. kovo 20 d. balsuoti ir išrinkti naująjį Tibeto vyriausybės tremtyje premjerą (tib. Kalon Tripa),

B.  kadangi didėjant Kinijos vyriausybės spaudimui keletas tūkstančių tibetiečių Nepale negavo Nepalo valdžios institucijų Katmandu leidimo balsuoti,

C. kadangi jau per ankstesnį balsavimo turą Nepale 2010 m. spalio 3 d. Katmandu policija konfiskavo balsavimo urnas ir uždarė Tibeto bendruomenės balsavimo vietas,

D. kadangi 2011 m. kovo 10 d. Dalai Lama pareiškė, kad oficialiai atsisakys savo politinės lyderystės Tibeto vyriausybėje tremtyje, kuri įsikūrusi Indijoje, Daramsaloje, norėdamas sustiprinti demokratinę tibetiečių judėjimo prieš rinkimus, kuriuose turės būti išrinkta nauja Tibeto politinių vadovų karta, sąrangą,

E.  kadangi Nepalo vyriausybė teigė, jog tibetiečių demonstracijos pažeidžia jos principu „viena Kinija“ grindžiamą politiką, dar kartą pabrėžė įsipareigojimą savo teritorijoje neleisti „prieš Pekiną nukreiptos veiklos“, taigi, norėdama nuraminti Kinijos valdžios institucijas, nustatė bendrąjį tibetiečių grupių judėjimo draudimą,

F.  kadangi ne kartą pranešta, kad Nepalo valdžios institucijos, ypač policija, pažeidė pagrindines žmogaus teises, kaip antai tremtyje Nepale esančių tibetiečių žodžio, susirinkimų laisvė ir teisė laisvai burtis į asociacijas; kadangi tarptautinės žmogaus teisių konvencijos, kurių šalis yra Nepalas, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, užtikrina šias teises visiems Nepale esantiems asmenims,

G. kadangi daugelio pabėgėlių, ypač tibetiečių, bendra padėtis Nepale kelia susirūpinimą,

H. kadangi ES dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą plėtodama išorės santykius remti demokratinį ir dalyvaujamąjį valdymą 2009 m. lapkričio 17 d. Tarybai priėmus išvadas dėl paramos demokratijai plėtojant ES išorės santykius,

1.  pabrėžia teisę dalyvauti demokratiniuose rinkimuose, nes tai yra pagrindinė visų piliečių teisė, kuri turi būti gerbiama, saugojama ir užtikrinama kiekvienoje demokratinėje valstybėje;

2.  ragina Nepalo vyriausybę gerbti demokratines tibetiečių, kurie vykdo unikalų vidaus rinkimų procesą, egzistuojantį nuo 1960 m., teises organizuoti demokratinius rinkimus ir juose dalyvauti;

3.  pabrėžia taikių demokratinių rinkimų svarbą stiprinant ir saugant tibetiečių tapatybę ir Tibeto teritorijoje, ir už jos ribų;

4.  ragina Nepalo valdžios institucijas gerbti Nepalo tibetiečių žodžio, susirinkimų laisvę ir teisę laisvai burtis į asociacijas, nes jos užtikrinamos visiems Nepale esantiems asmenims pagal tarptautines žmogaus teisių konvencijas, kurių šalis yra Nepalas;

5.  ragina valdžios institucijas netaikyti prevencinių areštų ir demonstracijų bei žodžio laisvės apribojimų, nes tai atima teisę į teisėtą taikią saviraišką ir susirinkimų laisvę tibetiečių bendruomenei vykdant bet kokią veiklą šioje šalyje, ir ragina Nepalo vyriausybę įtraukti šias teises į naująją Nepalo konstituciją, kuri bus priimta 2011 m. gegužės 28 d., ir užtikrinti joje religijos laisvę;

6.  ragina Nepalo valdžios institucijas elgtis su tibetiečių bendruomene laikantis savo prisiimtų tarptautinių žmogaus teisių įsipareigojimų bei vidaus įstatymų ir ragina vyriausybę nepasiduoti Kinijos vyriausybės daromam stipriam spaudimui nutildyti tibetiečių bendruomenę Nepale taikant apribojimus, kurie ne tik nepateisinami, bet ir, atsižvelgiant į vidaus ir tarptautinę teisę, nelegalūs;

7.  mano, kad, norint palaikyti Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro ir tibetiečių bendruomenių ryšius, labai svarbu, jog Nepalo valdžios institucijos ir toliau visapusiškai įgyvendintų žodinį susitarimą dėl Tibeto pabėgėlių;

8.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą naudojantis savo delegacija Katmandu atidžiai stebėti politinę padėtį Nepale, ypač, kaip elgiamasi su Tibeto pabėgėliais ir ar gerbiamos jų teisės, nustatytos konstitucijoje ir tarptautinėje teisėje, ir ragina ES vyriausiąją įgaliotinę išreikšti Nepalo ir Kinijos valdžios institucijoms susirūpinimą dėl veiksmų, kurių ėmėsi Nepalo vyriausybė siekdama sustabdyti Tibeto rinkimus;

9.  paveda pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Nepalo vyriausybei ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

 

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2010)0245.

(2)

OJ C 313 E, 20, 2006 12 20, p. 463.

Teisinė informacija - Privatumo politika