Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0274/2011Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0274/2011

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Ai Weiwei bylos

6.4.2011

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
ALDE (B7‑0274/2011)
GUE/NGL (B7‑0275/2011)
ECR (B7‑0276/2011)
PPE (B7‑0277/2011)
Verts/ALE (B7‑0278/2011)
S&D (B7‑0279/2011)

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik, László Tőkés PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu
Edward McMillan-Scott, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu
Helga Trüpel, Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu
Rui Tavares GUE/NGL frakcijos vardu
Fiorello Provera


Procedūra : 2011/2664(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0274/2011
Pateikti tekstai :
RC-B7-0274/2011
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Ai Weiwei bylos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo dabartinės kadencijos ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi dėl raginimų internetu kelti vadinamąją „Jazminų revoliuciją“ Kinijoje bangos (kuri kilo dėl politinių įvykių Tunise, Egipte ir Libijoje) Kinijos valdžios institucijos ėmėsi atitinkamų veiksmų ir plačiu mastu taikė griežtas priemones prieš žmogaus teisių aktyvistus ir disidentus,

B.  kadangi niekas nematė tarptautiniu mastu garsaus menininko ir režimo kritiko Ai Weiwei nuo tada, kai jis buvo sulaikytas einantis pro apsaugos patikrinimo postą Pekino oro uoste balandžio 3 d., sekmadienį,

C. kadangi be to, kad Ai Weiwei buvo suimtas, turimomis žiniomis taip pat į jo studiją įsiveržė policija, kuri konfiskavo keletą daiktų,

D. kadangi pastaruoju metu Ai Weiwei nebuvo leista vykti į Oslą į Nobelio taikos premijos teikimo iškilmes ir jam buvo taikomas namų areštas po to, kai Londone atidaryta jo saulėgrąžų sėklų paroda, taip pat jo studija Šanchajuje apieškota,

E.  kadangi Ai Weiwei plačiai žinomas už Kinijos ribų, tačiau jam kaip menininkui neleidžiama rengti parodų Kinijoje, nors jo darbai tapo žinomi dėl to, kad jis bendrai su kitais sukūrė Olimpinių žaidynių stadiono „Paukščio lizdą“,

F.  kadangi Ai Weiwei tapo žymus šalyje ir tarptautiniu mastu paskelbęs vaikų Sičuano žemės drebėjimo aukų vardus ir vėliau nežinomi asmenys jį sumušė ir dėl to menininkas buvo paguldytas į ligoninę Vokietijoje,

G. kadangi Ai Weiwei yra vienas iš garsiausių asmenų, pasirašiusių „Chartiją 08“ – peticiją, kurioje Kinija raginama toliau vykdyti politinę reformą ir ginti žmogaus teises,

1.  smerkia nepagrįstą ir nepriimtiną režimo kritiko ir tarptautiniu mastu garsaus menininko Ai Weiwei įkalinimą;

2.  ragina skubiai ir besąlygiškai išlaisvinti Ai Weiwei ir išreiškia savo pritarimą jo taikiai vykdomai veiklai ir iniciatyvomis, kuriomis siekiama paskatinti vykdyti demokratines reformas ir ginti žmogaus teises;

3.  pabrėžia, kad policija atsisakė suteikti Ai Weiwei žmonai informaciją apie jo įkalinimo priežastis;

4.  pažymi, kad Ai Weiwei įkalinimas yra pastaruoju metu plačiai taikomų griežtų priemonių prieš žmogaus teisių aktyvistus ir disidentus pavyzdys, kai buvo areštuota daug žmonių, jie nuteisti pernelyg ilgai kalėti, žmonės labiau sekami ir užsienio reporteriams taikomi didesni represiniai apribojimai;

5.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton susitikimuose su Kinijos valdžios institucijomis ir toliau kelti žmogaus teisių pažeidimų klausimą pačiu aukščiausiu lygmeniu, įskaitant pastarojo meto nuosprendžius, pagal kuriuos Lui Xianbin nuteistas 10 metų kalėti, o Liu Xiaobo – 11 metų, taip pat, pavyzdžiui, klausimus dėl Liu Xia, Chen Guangcheng, Gao Zhisheng, Liu Xianbin, Hu Jia, Tang Jitian, Jiang Tianyong, Teng Biao, Liu Shihui, Tang Jingling, Li Tiantian, Ran Yunfei, Ding Mao ir Chen Wei, atkreipiant dėmesį ir į represines sąlygas, kuriomis gyvena šių nuteistųjų sutuoktiniai ir šeimos nariai; taip pat prašo pateikti Europos Parlamentui ataskaitą apie šias bylas po būsimo ES ir Kinijos aukšto lygio politinio dialogo, kuriame Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė dalyvaus;

6.  pabrėžia, kad Kinijos padėtis žmogaus teisių srityje vis dar kelia didelį susirūpinimą; pažymi, kad reikia visapusiškai įvertinti ES ir Kinijos dialogą žmogaus teisų klausimais, įskaitant ES ir Kinijos teisinį seminarą žmogaus teisių tema, siekiant įvertinti taikomą metodiką ir pasiektą pažangą;

7.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai persvarstyti šį dialogą siekiant, kad jis būtų veiksmingas ir orientuotas į rezultatus, taip pat imtis visų būtinų priemonių, kad greitai būtų organizuotas kitas dialogas žmogaus teisių tema, per kurį būtų keliamas šių Europos Parlamento rezoliucijoje nurodytų žmogaus teisių pažeidimo atvejų klausimas;

8.  primena, kad Kiniją valdo viena partija nuo 1949 m., ir atsižvelgiant į šiuos naujausius politinius įvykius bei į blogėjančią žmogaus teisių padėtį Kinijoje; pabrėžia, kad ES politinės jėgos turėtų persvarstyti atitinkamus savo santykius;

9.  mano, kad plėtojant ES ir Kinijos santykius, kartu būtina vykdyti nuoširdų, rezultatyvų ir veiksmingą politinį dialogą, taigi reikalauja, kad naujojo pagrindų susitarimo, dėl kurio dabar deramasi su Kinija, viena iš sudedamųjų dalių būti pagarba žmogaus teisėms;

10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, einančiam Europos Sąjungos Tarybos pirmininko pareigas, Komisijai ir Kinijos Liaudies Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir Liaudies Atstovų Susirinkimui.