Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0274/2011Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0274/2011

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA o prípade Aj Wej-weja

6.4.2011

predložený v súlade s článkom 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ALDE (B7‑0274/2011)
GUE/NGL (B7‑0275/2011)
ECR (B7‑0276/2011)
PPE (B7‑0277/2011)
Verts/ALE (B7‑0278/2011)
S&D (B7‑0279/2011)

Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Krzysztof Lisek, Sari Essayah, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Bogusław Sonik, László Tőkés v mene skupiny PPE
Véronique De Keyser v mene skupiny S&D
Edward McMillan-Scott, Guy Verhofstadt, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE
Helga Trüpel, Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Pascal Canfin, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR
Rui Tavares v mene skupiny GUE/NGL
Fiorello Provera


Postup : 2011/2664(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0274/2011
Predkladané texty :
RC-B7-0274/2011
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade Aj Wej-weja

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia počas tohto volebného obdobia o porušovaní ľudských práv v Číne,

–   so zreteľom na článok 122 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže vlna výziev na internete volajúca po čínskej „jazmínovej revolúcii“ (inšpirovanej politickým vývojom v Tunisku, Egypte a Líbyi) vyvolala rad akcií a rozsiahle tvrdé zákroky čínskych orgánov proti aktivistom v oblasti ľudských práv a disidentom,

B.  keďže medzinárodne známeho umelca a kritika režimu Aj Wej-weja nevideli od chvíle, keď bol v nedeľu 3. apríla zadržaný, keď prechádzal bezpečnostnou kontrolou na letisku v Pekingu,

C. keďže okrem tohto zadržania, do jeho ateliéru podľa neoverených správ vtrhla polícia a zhabala niekoľko predmetov,

D. keďže nedávno Aj Wej-wejovi zabránili, aby odcestoval do Osla na slávnostné odovzdávanie Nobelovej ceny mieru a držali ho v domácom väzení po otvorení jeho londýnskej výstavy slnečnicových semien, a jeho ateliér v Šanghaji bol obrátený naruby,

E.  keďže Aj Wej-wej je veľmi známy mimo Číny, ale je mu bránené, aby ako umelec vystavoval v Číne, i keď sa jeho práca stala známou vďaka tomu, že sa podieľal na navrhnutí olympijského štadiónu „Vtáčie hniezdo“,

F.  keďže Aj Wej-wej si získal národnú i medzinárodnú vážnosť tým, že zverejnil mená detských obetí zemetrasenia v S'čchuane a bol potom zbitý neznámymi páchateľmi, čo si vyžiadalo jeho hospitalizáciu v Nemecku,

G. keďže Aj Wej-wej je jedným z popredných signatárov Charty 08, ktorá naliehavo vyzýva Čínu, aby presadzovala politické reformy a ochranu ľudských práv,

1.  odsudzuje neospravedlniteľné a neprijateľné zadržanie kritika režimu a medzinárodne uznávaného umelca Aj Wej-weja;

2.  žiada, aby bol Aj Wej-wej okamžite a bezpodmienečne prepustený, a vyjadruje solidaritu s jeho mierovými akciami a iniciatívami v prospech demokratických reforiem a ochrany ľudských práv;

3.  zdôrazňuje, že polícia odmietla poskytnúť Aj Wej-wejovej manželke informácie o dôvode jeho zadržania;

4.  zdôrazňuje, že Aj Wej-wejove zadržanie je typickým príkladom nedávnych rozsiahlych tvrdých zákrokov proti aktivistom v oblasti ľudských práv a disidentom v Číne s veľkým počtom zatknutí, neprimeranými trestami odňatia slobody, zvýšeným dohľadom nad osobami a zvýšenými represívnymi obmedzeniami týkajúcimi sa zahraničných reportérov;

5.  vyzýva Catherine Ashtonovú, podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie, aby v rámci svojich kontaktov s čínskymi orgánmi na najvyššej úrovni naďalej nastoľovala otázku porušovania ľudských práv, akým je nedávne odsúdenie Liou Siao-pina na 10 rokov a Liou Siao-poa na 11 rokov väzenia, a akými sú tiež, napríklad, prípady Liou Siu, Čchen Kuang-čchenga, Kao Č-šenga, Liou Sien-pina, Chu Ťiu, Tchang Ťi-tchiena, Tiang Tchien-junga, Tcheng Pia, Liou Š´-chueja, Tchang Ťing-linga, Li Tchien-tchiena, Žan Jün-feja, Ting Maa a Čchen Weja, pričom so znepokojením konštatuje, že ich manželky a rodiny žijú v podmienkach represie, a aby o týchto prípadoch podala správu Európskemu parlamentu po nadchádzajúcom politickom dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Čínou, ktorého sa podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka zúčastní;

6.  poznamenáva, že situácia v oblasti ľudských práv v Číne naďalej vyvoláva veľké znepokojenie; zdôrazňuje, že je potrebné uskutočniť komplexné vyhodnotenie dialógu medzi EÚ a Čínou v oblasti ľudských práv vrátane seminára o právnych aspektoch ľudských práv s cieľom posúdiť použitú metodiku a dosiahnutý pokrok;

7.  vyzýva podpredsedníčku/vysokú predstaviteľku, aby tento dialóg prehodnotila tak, aby bol účinný a zameraný na výsledky, a aby podnikla všetky kroky potrebné na bezodkladné zorganizovanie ďalšieho dialógu o ľudských právach, počas ktorého budú nastolené tieto prípady, ako i iné porušenia ľudských práv uvedené v uzneseniach Európskeho parlamentu;

8.  pripomína, že v Číne od roku 1949 vládne jediná strana a v súvislosti s nedávnym politickým vývojom a vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti ľudských práv v Číne konštatuje, že politické kruhy v EÚ by mali prehodnotiť ich vzťahy;

9.  domnieva sa, že rozvoj vzťahov medzi EÚ a Čínou musí byť sprevádzaný rozvojom skutočného, plodného a účinného politického dialógu a že dodržiavanie ľudských práv by malo byť neoddeliteľnou súčasťou novej rámcovej dohody, o ktorej sa v súčasnosti vedú s Čínou rozhovory;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke/vysokej predstaviteľke, úradujúcemu predsedovi Rady Európskej únie, Komisii a prezidentovi, premiérovi a Celočínskemu zhromaždeniu ľudových zástupcov Čínskej ľudovej republiky.