Společný návrh usnesení - RC-B7-0297/2011Společný návrh usnesení
RC-B7-0297/2011

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o krizi evropského odvětví rybolovu v důsledku zvýšení cen ropy

10. 5. 2011

předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
PPE (B7‑0297/2011)
EFD (B7‑0298/2011)
ECR (B7‑0299/2011)
S&D (B7‑0322/2011)
GUE/NGL (B7‑0323/2011)

Alain Cadec za skupinu PPE
Ulrike Rodust za skupinu S&D
Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR
João Ferreira za skupinu GUE/NGL
Philippe de Villiers, Juozas Imbrasas, Bastiaan Belder za skupinu EFD


Postup : 2011/2668(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0297/2011
Předložené texty :
RC-B7-0297/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o krizi evropského odvětví rybolovu v důsledku zvýšení cen ropy

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že energie představuje důležitou složku provozních nákladů rybolovného odvětví, a vzhledem k tomu, že náklady na rybolov jsou vysoce závislé na ceně ropy,

B.  vzhledem k tomu, že zvýšení cen ropy v poslední době má dopad na ekonomickou životaschopnost rybolovného odvětví a vzbuzuje u mnohých rybářů obavy, jak tyto dodatečné náklady dorovnávat; vzhledem k tomu, že nárůst cen ropy má přímý dopad na příjmy rybářů,

C. vzhledem k tomu, že příjmy a mzdy osob pracujících v odvětví rybolovu jsou nejisté, což způsobuje několik faktorů jako nepravidelný charakter rybolovu, používané postupy uvádění produktů na trh a způsob, jakým jsou stanovovány ceny při prvním prodeji, z čehož vyplývá, že určité formy veřejné pomoci na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství je třeba zachovat,

D. vzhledem k tomu, že finanční a hospodářská krize má dopad na průmyslová odvětví a zejména na malé a střední podniky a ohrožuje aktivitu a zaměstnanost v primárním i sekundárním sektoru,

E.  vzhledem k tomu, že Komise již v minulosti přijala dočasná mimořádná opatření k překonání potíží, jimž odvětví rybolovu čelí v souvislosti s rostoucími cenami pohonných hmot,

F.  vzhledem k tomu, že cena produktů rybolovu a akvakultury se řídí bilancí mezi nabídkou a poptávkou, a vzhledem k tomu, že producenti mají v důsledku značné závislosti Evropské unie na dovozu ze třetích zemí (60 %) kvůli zabezpečení dodávek pro vnitřní trh jen velmi malý, nebo dokonce žádný vliv na cenové hladiny produktů rybolovu,

G. vzhledem k tomu, že Komise umožňuje členským státům poskytovat podnikům zabývajícím se rybolovem podporu de minimis, která může za tříleté období činit nejvýše 30 000 EUR na jednoho příjemce,

1.  vyjadřuje znepokojení nad obtížnou ekonomickou situací, v níž se nachází řada evropských rybářů a kterou nárůst cen pohonných hmot ještě zhoršil; vyjadřuje rybářům EU podporu a vyzývá Komisi a Radu, aby přijaly vhodná opatření, kterými by usnadnily jejich činnost;

2.  vyzývá Komisi, aby mimo jiné s ohledem na finanční problémy, kterým v současnosti čelí řada zemí, přijala mimořádná opatření ke zmírnění obtížné ekonomické situace, v níž se evropští rybáři nacházejí;

3.  žádá Komisi, aby zvýšila strop pro podporu de minimis na přechodné tříleté období z 30 000 na 60 000 EUR na jeden podnik a současně zajistila, aby nebyla oslabena udržitelnost životního prostředí a sociální oblasti a nebyla narušena hospodářská soutěž mezi členskými státy;

4.  zdůrazňuje potřebu využít všech možností a finančních rezerv dostupných v rámci rozpočtu Společenství určeného na rybolov k financování mimořádných podpůrných opatření ve prospěch odvětví rybolovu a umožnit mu tak překonat potíže způsobené zvýšením cen pohonných hmot do doby, než budou provedena jiná opatření;

5.  vyzývá k zavedení mechanismů, které zlepší cenu při prvním prodeji a podpoří spravedlivé a odpovídající rozložení přidané hodnoty v rámci hodnotového řetězce v odvětví rybolovu, zvýší ceny placené ve fázi produkce a ceny pro koncové spotřebitele udrží na co nejnižší úrovni;

6.  trvá na tom, že Evropský rybářský fond (ERF) by měl nadále poskytovat podporu na zlepšení selektivity lovného zařízení a výměnu motorů z důvodů bezpečnosti, ochrany životního prostředí nebo úspory pohonných hmot, především rybářům provozujícím drobný pobřežní a tradiční rybolov; vyzývá Komisi, aby vypracovala střednědobý a dlouhodobý plán s cílem zlepšit účinnost pohonných hmot využívaných v odvětví rybolovu (a rovněž akvakultury); mimoto Komisi vyzývá, aby do svých připravovaných návrhů reformy společné rybářské politiky (SRP) a obzvláště do návrhu nařízení týkajícího se reformy ERF zahrnula vhodná opatření ke zvýšení účinnosti pohonných hmot v rámci odvětví rybolovu a akvakultury;

7.  žádá Komisi, aby navrhla akční plán pro pobřežní regiony a ostrovy, v nichž se aktivně provádí rybolov;

8.  žádá Komisi, aby neprodleně navrhla na evropské i vnitrostátní úrovni investice do nových technologií s cílem zvýšit energetickou účinnost rybolovných plavidel a tak snížit závislost rybářů na fosilních palivech;

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států.