Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0297/2011Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0297/2011

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl naftos kainos augimo kilusios Europos žuvininkystės sektoriaus krizės

10.5.2011

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7‑0297/2011)
EFD (B7‑0298/2011)
ECR (B7‑0299/2011)
S&D (B7‑0322/2011)
GUE/NGL (B7‑0323/2011)

Alain Cadec PPE frakcijos vardu
Ulrike Rodust S&D frakcijos vardu
Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu
João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu
Philippe de Villiers, Juozas Imbrasas, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu


Procedūra : 2011/2668(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0297/2011
Pateikti tekstai :
RC-B7-0297/2011
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl naftos kainos augimo kilusios Europos žuvininkystės sektoriaus krizės

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi energija yra svarbus žvejybos sektoriaus eksploatacijos išlaidų faktorius ir kadangi žvejų veiklos išlaidos labai priklauso nuo naftos kainų augimo,

B.  kadangi neseniai išaugusios naftos kainos paveikė žuvininkystės sektoriaus ekonominį gyvybingumą ir dėl jų daugelis žvejų yra susirūpinę, kaip atsverti šias papildomas sąnaudas, kadangi naftos kainų augimas turi tiesioginio poveikio žvejų pajamoms,

C. kadangi pajamos ir atlyginimai žmonių, dirbančių žuvininkystės pramonėje yra nesaugus dėl kelių veiksnių, tokių kaip nepastovus žvejybos rezultatų pobūdis, naudojamų rinkodaros metodų ir būdų, pagal kuriuos nustatomos pirminio pardavimo kainos, o tai reiškia, kad tam tikrų formų nacionalinę ir Bendrijos viešąją pagalbą reikia išlaikyti,

D. kadangi dėl finansų ir ekonomikos krizės kenčia pramonės sektorius bei ypatingai mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) ir iškyla grėsmė veiklai ir užimtumui pirminiame ir antriniame sektoriuose,

E.  kadangi Komisija jau seniau priėmė laikinąsias neatidėliotinas priemones įveikti sunkumams, su kuriais susiduria žuvininkystės sektorius didėjant degalų kainoms,

F.  kadangi žuvininkystės ir akvakultūros produktų kainas nulemia pasiūlos ir paklausos pusiausvyra ir kadangi dėl didelės Europos Sąjungos priklausomybės nuo importo iš trečiųjų šalių tiekimo jos vidaus rinkai atžvilgiu (60 proc.), kad užtikrintų tiekimą vidaus rinkai, gamintojai turi labai nedaug arba visai neturi įtakos žuvininkystės produktų kainų lygiui,

G. kadangi Komisija leidžia valstybėms narėms suteikti žvejybos įmonėms de minimis pagalbą, neviršijančią 30 000 eurų ribos trejų metų laikotarpiui vienam gavėjui,

1.  reiškia susirūpinimą dėl sudėtingos ekonominės padėties, su kuria susiduria daug Europos žvejų ir kurią dar labiau sustiprino kuro kainų padidėjimas; reiškia paramą Sąjungos žvejams ir kviečia Komisiją bei Tarybą imtis tinkamų priemonių, kuriomis siekiama palengvinti žvejų veiklą;

2.  ragina Komisiją priimti ypatingos skubos priemones, kuriomis būtų palengvinta sunki ekonominė Europos žvejų padėtis, kurioje dabar jie atsidūrė, taip pat atsižvelgiant į finansinius sunkumus, su kuriais šiuo metu susiduria kai kurios šalys;

3.  prašo Komisijos padidinti 30 000 eurų pagalbos ribą iki 60 000 eurų vienai įmonei trejų metų pereinamajam laikotarpiui, tuo pačiu užtikrinant, kad nebus daroma žala aplinkai ir socialiniam tvarumui ir kad konkurencija tarp valstybių narių nebus iškraipyta;

4.  pabrėžia, kad reikia išnaudoti visas galimybes ir Bendrijos žuvininkystės biudžete esamas maržas ir finansuoti ypatingos skubos paramos priemones pramonei, taip sudarant sąlygas jai įveikti sunkumus, kuriuos sukėlė degalų kainų padidėjimas, iki tol, kol bus įgyvendintos kitų rūšių priemonės;

5.  ragina pradėti taikyti mechanizmus, kuriais būtų pagerinta pirminio pardavimo kainą ir skatinamas teisingas ir tinkamas pridėtinės vertės paskirstymas visoje vertės grandinėje žuvininkystės sektoriuje, didinant kainas, mokamas gamybos etape ir išlaikant kiek įmanoma mažesnes kainas galutiniams vartotojams;

6.  reikalauja, kad Europos žuvininkystės fondas (EŽF) ir toliau teiktų paramą, kuria būtų siekiama gerinti žvejybos įrangos atranką bei keisti įrengimus remiantis saugumo, aplinkos apsaugos reikalavimais ir (arba) degalų ekonomija, ypač mažoms pakrančių žvejybos bendrovėms ir tradiciniais būdais žvejojantiems žvejams; ragina Komisiją parengti vidutinės trukmės ir ilgalaikį planą, skirtą gerinti degalų naudojimo efektyvumą žvejybos (įskaitant akvakultūrą) sektoriuje; be to, ragina Komisiją įtraukti į savo būsimus pasiūlymus dėl BŽP reformos ir ypač į pasiūlymą dėl reglamento dėl EŽF reformos tinkamų priemonių, skirtų gerinti degalų naudojimo efektyvumą žvejybos ir akvakultūros sektoriui;

7.  prašo Komisijos pasiūlyti veiksmų planą, skirtą pakrančių regionams ir saloms, kuriuose žuvininkystės sektorius yra aktyvus;

8.  prašo Komisijos skubiai pateikti pasiūlymų dėl Europos ir nacionalinio lygmens investicijų į naująsias technologijas siekiant didinti energijos naudojimo efektyvumą žvejybos laivuose ir taip sumažinti žvejų priklausomumą nuo iškastinio kuro;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.