Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0297/2011Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0297/2011

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om krisen i den europeiska fiskerisektorn till följd av de stigande oljepriserna

10.5.2011

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7‑0297/2011)
EFD (B7‑0298/2011)
ECR (B7‑0299/2011)
S&D (B7‑0322/2011)
GUE/NGL (B7‑0323/2011)

Alain Cadec för PPE-gruppen
Ulrike Rodust för S&D-gruppen
Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen
João Ferreira för GUE/NGL-gruppen
Philippe de Villiers, Juozas Imbrasas, Bastiaan Belder för EFD-gruppen


Förfarande : 2011/2668(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0297/2011
Ingivna texter :
RC-B7-0297/2011
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om krisen i den europeiska fiskerisektorn till följd av de stigande oljepriserna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Energi utgör en stor del av fiskerisektorns driftskostnader, och kostnaderna för yrkesfiskarnas verksamhet beror därför till mycket stor del på oljepriset.

B.  De senaste höjningarna av oljepriset har påverkat fiskerisektorns ekonomiska bärkraft och fått många yrkesfiskare att oroa sig över hur dessa extrakostnader ska kunna balanseras. Höjningarna av priset på olja påverkar direkt yrkesfiskarnas inkomster.

C. Yrkesfiskarnas inkomster och lönerna för dem som arbetar i fiskeindustrin är av olika skäl osäkra. Faktorer som spelar in är till exempel fiskeverksamhetens oregelbundenhet, de olikartade försäljningsformerna och prissättningen när varan säljs för första gången. Allt detta gör att vissa offentliga nationella stöd och EU-stöd måste finnas kvar.

D. Den finansiella och ekonomiska krisen påverkar industrisektorn och i synnerhet små och medelstora företag och äventyrar verksamheten och sysselsättningen inom fisket och bearbetningsindustrin.

E.  Kommissionen har vid tidigare tillfällen antagit tillfälliga nödåtgärder för att hantera de svårigheter som fiskerisektorn drabbats av i samband med stigande bränslepriser.

F.  Priserna på fiskeri- och vattenbruksprodukter bestäms av balansen mellan tillgång och efterfrågan. Eftersom EU är starkt beroende av import från tredjeländer (60 procent) för att kunna säkra försörjningen på sin inre marknad, har producenterna ett väldigt litet, eller rentav inget, inflytande på prisnivån för fiskeriprodukter.

G. Kommissionen godkänner att medlemsstaterna beviljar stöd av mindre betydelse till fiskeföretag, med ett tak på 30 000 euro för en treårsperiod och per mottagare.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över den svåra ekonomiska situation som många europeiska yrkesfiskare befinner sig i, vilken har förvärrats ytterligare av de stigande bränslepriserna. Parlamentet uttrycker sitt stöd till EU:s yrkesfiskare och uppmanar kommissionen och rådet att vidta lämpliga åtgärder för att underlätta yrkesfiskarnas verksamhet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta nödåtgärder för att underlätta den svåra ekonomiska situationen för EU:s yrkesfiskare, och då även beakta de finansiella svårigheter som flera länder med stora fiskeflottor står inför just nu.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att höja taket för stöden av mindre betydelse från 30 000 euro till 60 000 euro per företag för en övergångsperiod på tre år, och samtidigt se till att miljöhållbarhet och social hållbarhet inte äventyras och att konkurrensen mellan medlemsstaterna inte snedvrids.

4.  Europaparlamentet betonar att man måste använda alla möjligheter och marginaler i EU:s fiskeribudget för att finansiera särskilda stödåtgärder för fiskenäringen, så att den kan klara av de problem som uppstått på grund av de stigande bränslepriserna i väntan på att andra slags åtgärder vidtas.

5.  Europaparlamentet önskar att man ska införa mekanismer som förbättrar priset vid den första försäljningen av fångsten och uppmuntrar en rättvis och lämplig fördelning av det mervärde som skapas längs med fiskerisektorns värdekedja. Man måste försöka öka det pris som betalas till producenterna och hålla nere det pris som slutkonsumenterna betalar.

6.  Europaparlamentet betonar att Europeiska fiskerifonden bör fortsätta att bevilja stöd för att förbättra urvalet av fiskeredskap och byta ut motorer, av säkerhetsskäl, miljöskyddsskäl och/eller bränslebesparingsskäl, och särskilt för fiskare som bedriver småskaligt, kustnära och traditionellt fiske. Parlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en plan på medellång och lång sikt för att förbättra bränsleeffektiviteten inom fiskerisektorn (inklusive vatttenbrukssektorn). Vidare uppmanas kommissionen att i sina kommande förslag om en reform av den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt i förslaget till förordning om en reform av Europeiska fiskerifonden, inbegripa lämpliga åtgärder för att förbättra bränsleeffektiviteten inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en handlingsplan för kustområden och öar med en aktiv fiskerisektor.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram förslag om investeringar i ny teknik, både på EU-nivå och på nationell nivå, för att öka fiskefartygens energieffektivitet och därigenom minska yrkesfiskarnas beroende av fossila bränslen.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.