Společný návrh usnesení - RC-B7-0334/2011Společný návrh usnesení
RC-B7-0334/2011

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Bělorusku

11. 5. 2011

předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7‑0334/2011)
PPE (B7‑0336/2011)
ALDE (B7‑0338/2011)
ECR (B7‑0339/2011)
ALDE (B7‑0341/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis, Bogusław Sonik za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec za skupinu S&D
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin za skupinu ALDE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE

Postup : 2011/2686(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0334/2011

Usnesení Evropského parlamentu o Bělorusku

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 10. března 2011, ze dne 20. ledna 2011 a ze dne 17. prosince 2009,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise / vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 18. února 2011 o obvinění a odsouzení jednoho z představitelů běloruské opozice a na prohlášení vydané jejím mluvčím dne 10. dubna 2011 o potlačení nezávislých sdělovacích prostředků v Bělorusku,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/69/SZBP ze dne 31. ledna 2011, kterým se mění rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska,

–   s ohledem na závěrečnou zprávu Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE/ODIHR) a Parlamentního shromáždění OBSE, o konání prezidentských voleb v Bělorusku ze dne 22. února 2011,

–   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že kandidáti na úřad prezidenta Ales Michalevič, Uladzimir Niakljajev, Vital Rymaševski, Andrej Sannikav, Mikalaj Statkevič a Dmitrij Uss a vedoucí jejich kampaní, zejména Pavel Sevjarinec, Vladimir Kobec a Sergej Marcelev, nyní čelí soudním řízením, která mohou vést k trestům odnětí svobody až v délce 15 let,

B.  vzhledem k tomu, že několik opozičních aktivistů, včetně vůdce opoziční Sjednocené občanské strany Anatola Ljabedzka, bývalých kandidátů na úřad prezidenta Vitala Rymaševského a Alese Michaleviče, šéfredaktorky internetového zpravodajského portálu Natalji Radzinové, Andreje Dzmitrjeva, vedoucího kampaně opozičního kandidáta na úřad prezidenta Uladzimira Niakljajeva a aktivisty kampaně „Říkejte pravdu!“ Sjarheje Vazňaka, bylo propuštěno z vyšetřovací vazby KGB a bylo jim po dobu pokračování vyšetřování jejich případu nařízeno domácí vězení; vzhledem k tomu, že Ales Michalevič a Natalja Radzinová uprchli ze země, aby se vyhnuli soudnímu řízení, zatímco stoupenec Andreje Sannikova v předchozí volební kampani na prezidentský úřad Dmitrij Bandarenka byl na dva roky poslán do vězení s běžným režimem,

C. vzhledem k tomu, že členové týmů pro volební kampaň demokratických kandidátů opozice Uladzimira Niakljajeva a Andreje Sannikava Aljaksandr Atrošankav, Aljaksandr Malčanav, Dzmitrij Novik a Vasil Parfjankov, dále člen hnutí „Za svobodu“ Mikita Lichavid, aktivisté „Mladé fronty“ Ales Kirkevič, Zmistr Daškevič a Eduard Lobau, aktivista kampaně „Mluvte pravdu“ Paval Vinahradav, nezávislý aktivista Andrej Prataseňa, historik Dmitri Drozd, účastník protestů Uladzimir Chamičenka a koordinátor občanské kampaně „Evropské Bělorusko“ Dmitrij Bandarenka byli v souvislosti s demonstracemi ze dne 19. prosince 2010 odsouzeni k trestu odnětí svobody na dobu jednoho až čtyř let,

D. vzhledem k tomu, že existují důkazy o tom, že policie týrá osoby s cílem dosáhnout toho, že se tyto osoby přiznají k nařčením z protistátních trestných činů, což prokázaly případy Olgy Klasovské a Alese Michaleviče,

E.  vzhledem k tomu, že dne 25. dubna 2011 běloruské ministerstvo informací podalo u nejvyššího hospodářského soudu žádosti o zrušení nezávislých novin Narodnaja volja a Naša niva,

F.  vzhledem k tomu, že Andrej Poczobut, spolupracovník televizního kanálu Belsat a korespondent novin Gazeta Wyborcza, byl zatčen a na základě obvinění z „urážky prezidenta“ v souvislosti s jeho nedávno uveřejněnými články mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky; vzhledem k tomu, že organizace Amnesty International pana Poczobuta uznala za vězně svědomí; vzhledem k tomu, že novinářka Irina Chalipová, manželka Andreje Sannikava, byla také zatčena a čelí obviněním v souvislosti s protesty; vzhledem k tomu, že je v současnosti v domácím vězení a byl jí vydán zákaz komunikovat se svým manželem;

G. vzhledem k tomu, že represivní opatření proti členům demokratické opozice, svobodným sdělovacím prostředkům, aktivistům občanské společnosti a ochráncům lidských práv byla dále zostřena, a to i přes opakované výzvy ze strany mezinárodního společenství, aby tato opatření byla okamžitě zrušena; vzhledem k tomu, že tato situace je závažným porušením četných mezinárodních závazků, které Bělorusko přijalo,

1.  ostře odsuzuje veškeré případy odsouzení na základě trestního obvinění z „účasti na hromadných nepokojích“ a považuje je za svévolné a politicky motivované; zdůrazňuje, že podle zpráv orgány neprokázaly obviněným vinu, soudní řízení probíhala za zavřenými dveřmi, zadrženým osobám byla odepřena možnost kontaktovat své svědky a diskrétně a pravidelně se scházet se svými právními zástupci, a že advokáti obviněných obdrželi několik varování od ministerstva spravedlnosti a někteří z nich byli vyloučeni z advokátního stavu; prohlašuje proto, že soudní řízení neproběhla nestranně;

2.  považuje veškerá obvinění vznesená vůči kandidátům na prezidentský úřad Uladzimiru Niakljajevovi, Vitalu Rymaševskému, Nikolaji Statkevičovi, Dmitriji Ussovi a Andreji Sannikavovi za protiprávní a nepřípustná; požaduje, aby tito kandidáti byli zproštěni obvinění a ušetřeni jakéhokoliv dalšího pronásledování; v této souvislosti odsuzuje skutečnost, že běloruské orgány nedodržují základní práva, tj. svobodu shromažďování a svobodu projevu, a vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech účastníků protestních akcí, kteří jsou stále ve vazbě, a ke zrušení všech obvinění, jež proti nim byla vznesena;

3.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad zhoršující se situací ochránců lidských práv v Bělorusku; ostře odsuzuje nedávná hanlivá obvinění, například proti předsedovi centra lidských práv „Vjasna“ Alesi Bjaljackému, která vznesl běloruský prezident a několik novinářů pracujících ve státních sdělovacích prostředcích, když se vyjadřovali k bombovým útokům na metro v Minsku, tvrdíce, že „v zemi existuje pátá kolona“;

4.  odsuzuje setrvávající atmosféru strachu a zastrašování politických odpůrců v Bělorusku a pokračující pronásledování osobností z řad opozice od prezidentských voleb z prosince 2010;

5.  naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby odstranily překážky omezující svobodu pohybu ukrajinských občanů Mariny Capokové a Maxima Kicjuka a ruského občana Andreje Jurova, již jsou zástupci výboru pro mezinárodní kontrolu situace v oblasti lidských práv v Bělorusku a jimž byl odepřeno vstup na území Běloruska, a ruských ochránců lidských práv Alika Mnacnakjana a Viktorie Gromovové, kteří byli zadrženi dne 4. května 2001 v kanceláři centra pro lidská práva „Vjasna“, krátce nato byli deportováni z Běloruska a na další dva roky jim byl vydán zákaz vstupu do této země; v této souvislosti odsuzuje všechna opatření provedená běloruskými orgány proti ochráncům lidských práv;

6.  odsuzuje systematické pronásledování a zastrašování nezávislých novinářů a sdělovacích prostředků v Bělorusku a vytváření nátlaku na ně; v této souvislosti naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby zastavily postup vedoucí ke zrušení týdeníků Narodnaja volja a Naša niva, aby se zdržely omezování přístupu ke dvěma nezávislým internetovým portálům, Charta '97 a Bjeloruskij Partizan, což by mělo za následek vážné omezení mediální plurality v Bělorusku, a aby propustily Andrzeje Poczobuta a stáhly všechna obvinění proti jeho osobě;

7.  odsuzuje skutečnost, že nebylo nezávisle prošetřeno použití brutální síly ze strany policie a složek KGB proti protestujícím, ke kterému došlo ve dni voleb, zejména s přihlédnutím k tomu, že Bělorusko zamítlo požadavek 14 členských států EU na vyslání průzkumné skupiny pro lidská práva pod záštitou OBSE, jejímž úkolem by bylo prošetřit masivní zásah proti opozici v období po volbách z prosince 2010; vítá průběžnou zprávu Dr. Neila Jarmana, zvláštního zpravodaje výboru pro mezinárodní kontrolu situace v oblasti lidských práv v Bělorusku, a je šokován skutečností, že ochránci lidských práv z různých zemí OBSE byli v Minsku opět zadrženi;

8.  vyzývá Komisi, Radu, vysokou představitelku a ostatní partnerské země EU, aby rozšířily omezení vůči běloruskému režimu, mimo jiné i uvalením cílených hospodářských sankcí zejména na podniky, které jsou vlastněny státem;

9.  zdůrazňuje, že v souvislosti s nebývalou a nepřetržitou represí opozice je třeba, aby Evropská unie našla nové způsoby, jak napomoci běloruské občanské společnosti rozšířit povědomí mezi veřejností, zabránit naprostému roztříštění politické opozice a podporovat politickou alternativu k režimu prezidenta Lukašenka; požaduje, aby byla podpora poskytovaná Evropskou unií demokratickým opozičním stranám, organizacím občanské společnosti a nezávislým sdělovacím prostředkům dále udržována a posilována, například prostřednictvím evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

10. zdůrazňuje, že případná spolupráce EU s Běloruskem bude vázána režimem přísné podmíněnosti a bude založena na předpokladu, že se Bělorusko zaváže k dodržování lidských práv a právního státu, jak je stanoveno ve společném prohlášení z pražského summitu o východním partnerství ze dne 7. května 2009, podepsaném vládou Běloruska;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy a vládě a parlamentu Běloruska.