Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0334/2011Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0334/2011

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Baltarusijos

11.5.2011

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
S&D (B7‑0334/2011</NoDocSe>)
PPE (B7‑0334/2011)
ALDE (B7‑0338/2011)
ECR (B7‑0339/2011)
ALDE (B7‑0341/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis, Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec S&D frakcijos vardu
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2686(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0334/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl Baltarusijos

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2011 m. kovo 10 d., į 2011 m. sausio 20 d. ir į 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton 2011 m. vasario 18 d. padarytą pareiškimą dėl Baltarusijos opozicijos atstovo apkaltinimo ir nuteisimo, taip pat į jos atstovo spaudai 2011 m. balandžio 10 d. pareiškimą dėl griežtų priemonių taikymo nepriklausomai Baltarusijos žiniasklaidai,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimą 2011/69/CFSP, iš dalies keičiantį Tarybos sprendimą 2010/639/CFSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams,

–   atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro ir ESBO parlamentinės asamblėjos 2011 m. vasario 22 d. paskelbtą galutinę ataskaitą apie prezidento rinkimus Baltarusijoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A. kadangi kandidatai į prezidentus Ales Mikhalevich, Uladzimir Nyaklyaeu, Vital Rymasheuski, Andrey Sannikau, Mikalay Statkevich and Dimitrji Uss ir jų kampanijų vadovai, visų pirma Pavel Seviarynets, Vladimir Kobets ir Sergey Martselev, šiuo metu yra teisiami ir gali būti nuteisti kalėti iki 15 metų,

B.  kadangi daug opozicijos aktyvistų, tarp kurių yra Jungtinės piliečių partijos (AHP) vadovas Anatol Lyabedzka, buvę kandidatai į prezidentus Vital Rymasheuski ir Ales Mikhalevich, internetinių žinių portalo vyriausioji redaktorė Natalya Radzina, opozicijos kandidato į prezidentus Uladzimero Nyaklyaeu kampanijos vadovas Andrey Dzmitryeu ir kampanijos „Pasakyk tiesą“ aktyvistas Syarhey Vaznyak buvo paleisti iš KGB ikiteisminio įkalinimo centro ir jiems skirtas namų areštas, tuo tarpu tyrimas jų atžvilgiu tęsiamas; kadangi Ales Mikhalevich ir Natalya Radzina pabėgo iš šalies, kad išvengtų teismo proceso, tuo tarpu Dzmitry Bandarenka, Andrey Sannikau rėmėjas ankstesnėje prezidento rinkimų kampanijoje, dvejiems metams įkalintas bendrojo režimo pataisos darbų kolonijoje,

C. kadangi Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik ir Vasil Parfiankou, demokratinės opozicijos kandidatų Uladzimir Niakliayeu ir Andrey Sannikau rinkimų kampanijos komandų nariai, judėjimo „Už laisvę“ narys Mikita Likhavid, judėjimo „Jaunasis frontas“ aktyvistai Ales Kirkevich, Zmister Dashkevich ir Eduard Lobau, kampanijos „Pasakyk tiesą“ aktyvistas Paval Vinahradau, nepartinis aktyvistas Andrei Pratasienya, istorikas Dzmitry Drozd, protesto akcijų dalyvis Uladzemir Khamichenka ir Dzmitry Bandarenka, piliečių kampanijos „Europietiška Baltarusija“ koordinatorius, nuteisti kalėti nuo dvejų iki ketverių metų dėl 2010 m. gruodžio 19 d. demonstracijų,

D. kadangi yra įrodymų, kad policija kankina žmones, versdama juos prisipažinti padarius nusikaltimus prieš valstybę, dėl kurių šie žmonės nepagrįstai įtariami, ir tai parodė Olgos Klasowskos ir Aleso Mikhaleviciaus bylos,

E.  kadangi 2011 m. balandžio 25 d. Baltarusijos informacijos ministerija oficialiai pateikė prašymą Aukščiausiajam ūkiniam teismui siekdama uždaryti nepriklausomus laikraščius Narodnaya Volia ir Nasha Niva,

F.  kadangi „Belsat“ televizijos kanalo ir Gazeta Wyborcza laikraščio žurnalistas Andrzej Poczobut buvo areštuotas po to, kai jis neseniai paskelbė savo straipsnius, ir jam gresia įkalinimas iki dviejų metų dėl kaltinimo įžeidus prezidentą; kadangi organizacija „Amnesty International“ pripažino A. Poczobutą sąžinės kaliniu; kadangi Andrey Sannikau žmona žurnalistė Iryna Khalip taip pat areštuota ir jai gresia kaltinimai, susiję su protesto akcijomis; kadangi šiuo metu jai skirtas namų areštas ir draudžiama bendrauti su savo vyru,

G. kadangi represinės priemonės prieš demokratinės opozicijos narius, laisvąją žiniasklaidą, pilietinės visuomenės aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus dar labiau sugriežtintos nepaisant nuolatinių tarptautinės bendruomenės raginimų nedelsiant jas nutraukti; kadangi ši padėtis yra daugelio tarptautinių Baltarusijos įsipareigojimų didelis pažeidimas,

1.  griežtai smerkia visus apkaltinamuosius nuosprendžius pagal baudžiamuosius kaltinimus masinėmis riaušėmis ir mano, kad šie nuosprendžiai yra savavališki ir pagrįsti politiniais motyvais; pabrėžia, kad pagal ataskaitas valdžios institucijos neįrodė kaltinamųjų kaltės, kad teismo procesai vyko už uždarų durų, kad suimtiesiems nebuvo suteikta galimybė pakviesti savo liudininkus ir diskretiškai bei reguliariai susitikti su savo teisiniais atstovais, kad kaltinamųjų advokatai gavo daug įspėjimų iš Teisingumo ministerijos ir kad kai kuriems iš jų uždrausta verstis advokato praktika; todėl teigia, kad teismo procesai nebuvo nešališki;

2.  mano, kad visi kaltinimai kandidatams į prezidentus Vladimirui Neklyayevui, Vitalijui Rymashevskiui, Nikolajui Statkevichui, Dmitrijui Ussui ir Andrey Sannikou yra neteisėti ir nepriimtini; ragina šiuos kandidatus išteisinti ir netaikyti jiems jokio tolesnio persekiojimo; atsižvelgdamas į tai smerkia Baltarusijos valdžios institucijų pagarbos pagrindinėms teisėms, t. y. susirinkimų ir žodžio laisvėms, trūkumą ir ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus protesto akcijų dalyvius, kurie vis dar suimti, ir panaikinti jiems visus kaltinimus;

3.  išreiškia didelį susirūpinimą dėl blogėjančios žmogaus teisių gynėjų padėties Baltarusijoje; griežtai smerkia pastaruosius šmeižikiškus įtarimus, pavyzdžiui, Aleso Bialiatskio, Žmogaus teisių centro „Viasna“ pirmininko, atžvilgiu, kuriuos paskelbė Baltarusijos prezidentas ir keli valstybei priklausančios žiniasklaidos žurnalistai, kurie teigė savo komentaruose, susijusiuose su Minsko metro įvykdytu sprogimu, kad „šalyje [buvo] penktoji kolona“;

4.  smerkią nuolatinės baimės atmosferą ir politinių oponentų bauginimą Baltarusijoje, taip pat nuo 2010 m. gruodžio mėnesio prezidento rinkimų vykdomą žymių opozicijos asmenų persekiojimą;

5.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas pašalinti judėjimo laisvės kliūtis, taikomas Padėties žmogaus teisių srityje Baltarusijoje tarptautinės kontrolės komiteto atstovams Ukrainos piliečiams Marinai Tsapok ir Maximui Kitsyukui ir Rusijos piliečiui Andrejui Yurovui, kuriems neleista įvažiuoti į Baltarusijos teritoriją, taip pat Rusijos žmogaus teisių gynėjams Alikui Mnatsnakyanui ir Viktorijai Gromovai, kurie buvo suimti 2011 m. gegužės 4 d. Žmogaus teisių centro „Viasna“ biure ir tuoj po to deportuoti iš Baltarusijos ir jiems uždrausta vėl įvažiuoti į šią šalį dvejus metus; atsižvelgdamas į tai smerkia visus veiksmus prieš žmogaus teisių gynėjus, kuriuos atliko Baltarusijos valdžios institucijos;

6.  smerkia sistemingą nepriklausomų žurnalistų ir žiniasklaidos priemonių puldinėjimą ir bauginimą ir jiems daromą vis didesnį spaudimą; atsižvelgdamas į tai ragina Baltarusijos valdžios institucijas nutraukti savaitraščių Narodnaya Volia ir Nasha Niva uždarymo procedūras, liautis ribojus prieigą prie dviejų nepriklausomų interneto portalų, Karta '97 ir Bielorusskij Partizan, nes dėl minėtų sankcijų labai sumažėtų žiniasklaidos pliuralizmas Baltarusijoje, ir ragina paleisti Andrzejų Poczobutą ir panaikinti visus jam reiškiamus kaltinimus;

7.  smerkia tai, kad nevykdomi jokie nepriklausomi tyrimai dėl policijos ir KGB tarnybų naudotos brutalios jėgos prieš protestuotojus rinkimų dieną, ypač dėl to, kad Baltarusija atmetė 14 ES valstybių narių raginimą priimti žmogaus teisių faktų nustatymo misiją, globojamą ESBO, kuri ištirtų plataus masto griežtas priemones, taikomas opozicijos atžvilgiu po 2010 m. gruodžio mėn. įvykusių rinkimų; džiaugiasi tarpiniu pranešimu, kurį pateikė Padėties žmogaus teisių srityje Baltarusijoje tarptautinės kontrolės komiteto specialusis pranešėjas dr. Neil Jarman, ir yra pasibaisėjęs tuo, kad žmogaus teisių gynėjai iš įvairių ESBO šalių vėl buvo suimti Minske;

8.  ragina Komisiją, Tarybą, vyriausiąją įgaliotinę ir kitas ES šalis partneres išplėsti ribojamąsias priemones, taikomas Baltarusijos režimui, įskaitant tikslinių ekonominių sankcijų nustatymą, ypač valstybei priklausančių įmonių atžvilgiu;

9.  pabrėžia, kad atsižvelgdama į nuolatinį, neturintį precedento opozicijos slopinimą ES turėtų rasti naujų būdų padėti Baltarusijos pilietinei visuomenei lengvinant visuomenės informuotumo didinimą, neleidžiant visiškai suskaldyti politinės opozicijos ir išlaikant politinę alternatyvą Lukašenkos režimui; ragina ES padėti demokratinėms opozicinėms partijoms, pilietinės visuomenės organizacijoms ir nepriklausomos žiniasklaidos priemonėms, kad jos būtų išlaikomos ir stiprinamos, pavyzdžiui, naudojant Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę;

10. pabrėžia, kad galimas ES susitarimas su Baltarusija priklausys nuo griežtų sąlygų ir bus sudarytas tik jei Baltarusija įsipareigos gerbti žmogaus teises ir teisinės valstybės principus, kaip nurodyta 2009 m. gegužės 7 d. Prahos Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo bendroje deklaracijoje, kurią kartu su kitais pasirašė ir Baltarusijos vyriausybė;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, ESBO parlamentinėms asamblėjoms, Europos Tarybai ir Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.