Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0334/2011Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0334/2011

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Baltkrieviju

11.5.2011

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
S&D (B7-0334/2011)
PPE (B7-0336/2011)
ALDE (B7-0338/2011)
ECR (B7-0339/2011)
Verts/ALE (B7-0341/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis, Bogusław Sonik PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec S&D grupas vārdā
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin ALDE grupas vārdā
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā

Procedūra : 2011/2686(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0334/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Baltkrieviju

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, it īpaši 2011. gada 10. marta, 2011. gada 20. janvāra un 2009. gada 17. decembra rezolūcijas,

–   ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos Catherine Ashton 2011. gada 18. februāra paziņojumu par Baltkrievijas opozīcijas pārstāvja notiesāšanu un sodīšanu un viņas pārstāvja 2011. gada 10. aprīļa paziņojumu par bargajiem pasākumiem, kas Baltkrievijā tiek vērsti pret neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem,

–   ņemot vērā Padomes 2011. gada 31. janvāra Lēmumu 2011/69/KĀDP, ar ko groza Padomes Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām,

–   ņemot vērā EDSO Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroja (EDSO/ DICB) un EDSO Parlamentārās asamblejas (EDSO PA) 2011. gada 22. februārī publicēto galīgo ziņojumu par prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A. tā kā pret prezidenta amata kandidātiem Ales Mikhalevich, Uladzimir Nyaklyaeu, Vital Rymasheuski, Andrey Sannikau, Mikalay Statkevich un Dimitrji Uss un viņu vēlēšanu kampaņas vadītājiem, it īpaši Pavel Seviarynets, Vladimir Kobets un Sergey Martselev, pašlaik notiek tiesas procesi, kuru rezultātā viņiem var tikt piespriests cietumsods līdz pat 15 gadiem;

B.  tā kā daudzi opozīcijas aktīvisti, tai skaitā opozīcijā esošās Apvienotās Pilsoniskās partijas vadītājs Anatol Lyabedzka, bijušie prezidenta amata kandidāti Vital Rymasheuski un Ales Mikhalevich, tiešsaistes ziņu portāla galvenā redaktore Natalya Radzina, opozīcijas izvirzītā prezidenta amata kandidāta Uladzimer Nyaklyaeu vēlēšanu kampaņas vadītājs Andrey Dzmitryeu un kampaņas „Saki taisnību!” aktīvists Syarhey Vaznyak tika atbrīvoti no VDK pirmstiesas apcietinājuma, nosakot viņiem mājas arestu, kamēr turpinās pret viņiem uzsāktā izmeklēšana; tā kā Ales Mikhalevich un Natalya Radzina, lai izvairītos no tiesas procesa, ir aizbēguši no valsts, savukārt Andrey Sannikau atbalstītājs iepriekšējā prezidenta vēlēšanu kampaņā Dzmitry Bandarenka tika uz 2 gadiem nosūtīts uz vispārēja režīma soda izciešanas koloniju;

C. tā kā demokrātiskās opozīcijas kandidātu Uladzimir Niakliayeu un Andrei Sannikau vēlēšanu kampaņas grupu dalībniekiem Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitry Novik un Vasil Parfiankou, kustības „Par brīvību” dalībniekam Mikita Likhavid, Jaunās frontes aktīvistiem Ales Kirkevich, Zmister Dashkevich un Eduard Lobau, kampaņas „Saki taisnību!” aktīvistam Paval Vinahradau, pie politiskām partijām nepiederošajam aktīvistam Andrei Pratasienya, vēsturniekam Dzmitry Drozd, protestu dalībniekam Uladzemir Khamichenka un pilsoniskās kampaņas „Eiropeiska Baltkrievija” koordinatoram Dzmitry Bandarenka saistībā ar 2010. gada 19. decembra demonstrācijām tika piespriests cietumsods no viena līdz četriem gadiem;

D. tā kā ir pierādījumi tam, ka policija spīdzina cilvēkus, lai viņus piespiestu atzīties noziegumos pret valsti, kuros viņi tiek apsūdzēti, kā to uzskatāmi parādīja Olga Klasowska un Ales Mikhalevic lietas;

E.  tā kā 2011. gada 25. aprīlī Baltkrievijas Informācijas ministrija Augstākajā ekonomiskajā tiesā iesniedza pieteikumus, cenšoties panākt neatkarīgo laikrakstu Narodnaya Volia un Nasha Niva slēgšanu;

F.  tā kā tika apcietināts televīzijas Belsat un laikraksta Gazeta Wyborcza žurnālists Andrzej Poczobut un viņam par nesen publicētajiem rakstiem draud cietumsods līdz diviem gadiem, pamatojoties uz apsūdzību „prezidenta apvainošanā”; tā kā Amnesty International atzina Andrzej Poczobut par ieslodzīto pārliecības dēļ; tā kā tika apcietināta arī Andrey Sannikau dzīvesbiedre žurnāliste Iryna Khalip un viņai izvirzīta apsūdzība saistībā ar protestiem; tā kā viņai pašlaik noteikts mājas arests un ir aizliegta sazināšanās ar dzīvesbiedru;

G. tā kā pret demokrātisko opozīciju, brīvajiem plašsaziņas līdzekļiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem vērstie represīvie pasākumi ir gājuši plašumā, neraugoties uz starptautiskās sabiedrības atkārtotajiem aicinājumiem tos nekavējoties izbeigt; tā kā šī situācija liecina par to, ka Baltkrievija nopietni pārkāpj savas starptautiskās saistības,

1.  stingri nosoda visus notiesāšanas gadījumus, pamatojoties uz apsūdzību kriminālnoziegumā „masu nekārtību celšana”, un uzskata tos par patvaļīgiem un politiski motivētiem; uzsver, ka ir saņemti ziņojumi par to, ka varas iestādēm nav izdevies pierādīt apsūdzēto vainu, ka tiesas prāvas tikušas noturētas aiz slēgtām durvīm, ka apcietinātajiem tikusi liegta iespēja pieaicināt lieciniekus un diskrēti un regulāri tikties ar saviem likumīgajiem pārstāvjiem, ka apsūdzēto advokāti no Tieslietu ministrijas saņēmuši vairākus brīdinājumus un dažiem no viņiem atņemts advokāta nosaukums; tādēļ paziņo, ka tiesas prāvas nav tikušas noturētas objektīvi;

2.  uzskata, ka visas pret prezidenta amata kandidātiem Vladimir Neklyayev, Vitaly Rymashevsky, Nikolai Statkevich, Dmitry Uss un Andrei Sannikov izvirzītās apsūdzības ir nelikumīgas un nepieņemamas; prasa šos kandidātus attaisnot un atturēties no jebkādas turpmākas viņu vajāšanas; šajā sakarībā nosoda to, ka Baltkrievijas varas iestādes neievēro pamattiesības uz pulcēšanās un vārda brīvību, un prasa nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus vēl aizvien apcietinājumā atrodošos protestētājus un izbeigt visas pret viņiem izvirzītās apsūdzības;

3.  pauž nopietnas bažas par cilvēktiesību aizstāvju situācijas pasliktināšanos Baltkrievijā; stingri nosoda Baltkrievijas prezidenta un vairāku valsts īpašumā esošu plašsaziņas līdzekļu žurnālistu nesen paustos apmelojošos apgalvojumus, kas vērsti, piemēram, pret Cilvēktiesību centra „Viasna” priekšsēdētāju Ales Bialiatski, savos komentāros par bumbas sprādzienu Minskas metro paziņojot par „piektās kolonnas pastāvēšanu valstī”;

4.  nosoda ilgstošo baiļu un politisko oponentu iebiedēšanas klimatu Baltkrievijā un opozicionāru pastāvīgo vajāšanu kopš 2010. gada decembra prezidenta vēlēšanām;

5.  mudina Baltkrievijas varas iestādes novērst šķēršļus Ukrainas pilsoņu Marina Tsapok un Maxim Kitsyuk un Krievijas pilsoņa Andrey Yurov — Komitejas, kas izveidota, lai starptautiskā līmenī kontrolētu situāciju cilvēktiesību jomā Baltkrievijā, pārstāvju — pārvietošanās brīvībai, liedzot viņiem iebraukt Baltkrievijas teritorijā, kā arī Krievijas cilvēktiesību aizstāvju Alik Mnatsnakyan un Viktoria Gromova pārvietošanās brīvībai, apcietinot viņus 2011. gada 4. maijā Cilvēktiesību centra „Viasna” birojā un drīz pēc tam izraidot no Baltkrievijas ar aizliegumu uz diviem gadiem iebraukt valstī; šajā sakarībā nosoda visas Baltkrievijas varas iestāžu īstenotās darbības, kas vērstas pret cilvēktiesību aizstāvjiem;

6.  nosoda neatkarīgo žurnālistu un plašsaziņas līdzekļu sistemātisko aizskaršanu un iebiedēšanu un uz tiem izdarīto aizvien lielāko spiedienu; šajā sakarībā mudina Baltkrievijas varas iestādes pārtraukt uzsākto nedēļas izdevumu Narodnaya Volia un Nasha Niva slēgšanas procesu, atturēties no piekļuves neatkarīgiem interneta portāliem Karta '97 un Bielorusskij Partizan ierobežošanas, kas būtiski mazina plašsaziņas līdzekļu plurālismu Baltkrievijā, kā arī atbrīvot Andrzej Poczobut un izbeigt visas pret viņu izvirzītās apsūdzības;

7.  nosoda to, ka netika veikta nekāda neatkarīga izmeklēšana attiecībā uz policijas un VDK dienestu brutālo spēka pielietošanu pret protestētājiem vēlēšanu dienā, it īpaši tādēļ, ka Baltkrievija noraidīja 14 ES dalībvalstu aicinājumu izveidot faktu vākšanas misiju cilvēktiesību jautājumos EDSO aizbildnībā, lai izmeklētu pret opozīciju vērstos masveida represīvos pasākumus pēc 2010. gada decembra vēlēšanām; atzinīgi vērtē Komitejas, kas izveidota, lai starptautiskā līmenī kontrolētu situāciju cilvēktiesību jomā Baltkrievijā, īpašā referenta Dr. Neil Jarman starpposma ziņojumu un pauž sašutumu par to, ka Minskā atkal tikuši aizturēti cilvēktiesību aizstāvji no dažādām EDSO dalībvalstīm;

8.  aicina Komisiju, Padomi, augsto pārstāvi un citas ES partnervalstis paplašināt ierobežojošos pasākumus pret Baltkrievijas valdošo režīmu, tostarp nosakot īpaši šim mērķim paredzētas ekonomiskās sankcijas, it īpaši pret valsts īpašumā esošiem uzņēmumiem;

9.  uzsver, ka, ņemot vērā pret opozīciju vērstās pastāvīgās bezprecedenta represijas, ES jāmeklē jauni veidi, kā Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai palīdzēt veicināt izpratni sabiedrībā, novēršot pilnīgu politiskās opozīcijas sadrumstalošanos un atbalstot politisku alternatīvu Lukašenko režīmam; prasa, lai ES saglabā un pat palielina atbalstu demokrātiskajām opozīcijas partijām un pilsoniskās sabiedrības organizācijām un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem, piemēram, izmantojot Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu;

10. uzsver, ka ES potenciālās saistības attiecībā uz Baltkrieviju tiks pakļautas stingrai nosacījumu izpildei un noteikumam, ka Baltkrievijai jāievēro cilvēktiesības un tiesiskums, kā noteikts Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmes 2009. gada 7. maija kopīgajā deklarācijā, ko parakstījusi arī Baltkrievijas valdība;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, EDSO Parlamentārajai asamblejai, Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai un Baltkrievijas valdībai un parlamentam.