Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0334/2011Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0334/2011

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Vitryssland

11.5.2011

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
S&D (B7‑0334/2011)
PPE (B7‑0336/2011)
ALDE (B7‑0338/2011)
ECR (B7‑0339/2011)
ALDE (B7‑0341/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Dominique Baudis, Bogusław Sonik för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Gerben-Jan Gerbrandy, Jelko Kacin för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen
Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Förfarande : 2011/2686(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0334/2011

Europaparlamentets resolution om Vitryssland

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland, särskilt resolutionerna av den 10 mars 2011, 20 januari 2011 och 17 december 2009,

–   med beaktande av uttalandet av den 18 februari 2011 från Catherine Ashton, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om domen mot en företrädare för den vitryska oppositionen, och av uttalandet av den 10 april 2011 från hennes talesperson om tillslagen mot oberoende medier i Vitryssland,

–   med beaktande av rådets beslut 2011/69/Gusp av den 31 januari 2011 om ändring av rådets beslut 2010/639/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland,

–   med beaktande av slutrapporten av den 22 februari 2011 om presidentvalet i Vitryssland, offentliggjord av OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (OSSE/ODIHR) samt OSSE:s parlamentariska församling,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Presidentkandidaterna Aljaksej Michalevitj, Uladzimir Njakljajeu, Vital Rymasjeuski, Andrej Sannikau, Mikalaj Statkevitj och Dzmitryj Us samt deras kampanjledare, framför allt Pavel Sevjarynets, Uladzimir Kobets och Siarhej Martsaleu, har ställts inför rätta och riskerar nu upp till 15 års fängelsestraff.

B.  Ett antal oppositionsaktivister, däribland Anatol Ljabedzka, ledare för oppositionspartiet AHP (Förenade medborgarpartiet), Vital Rymasjeuski och Aljaksej Michalevitj, före detta presidentkandidater, Natalja Radzina, chefredaktör för en nyhetsportal på nätet, Andrej Dzmitryjeu, kampanjledare för den oppositionelle presidentkandidaten Uladzimir Njakljajeu, samt Siarhej Vaznjak, aktivist i kampanjen ”Säg sanningen!”, har alla släppts ur KGB:s förvar i väntan på rättegång och satts i husarrest medan utredningen mot dem pågår. Aljaksej Michalevitj och Natalja Radzina har flytt landet för att undgå rättegången, medan Dzmitryj Bandarenka, som stödde Andrej Sannikau i en tidigare presidentvalskampanj, har skickats till en allmän straffkoloni i två år.

C. Aljaksandr Atrosjtjankau, Aljaksandr Maltjanau, Dzmitryj Novik och Vasil Parfjankou, medlemmar i kampanjstaberna för de demokratiska oppositionskandidaterna Uladzimir Njakljajeu och Andrej Sannikau, Mikita Lichavid, medlem av rörelsen ”För frihet”, Ales Kirkevitj, Zmitser Dasjkevitj och Eduard Lobau, aktivister inom Ung front, Pavel Vinahradau, aktivist inom kampanjen ”Säg sanningen!”, den partipolitiskt obundne aktivisten Andrej Pratasienja och historikern Dzmitryj Drozd, protestdeltagaren Uladzimir Chamitjenka samt Dzmitryj Bandarenka, samordnare för samhällskampanjen ”Ett europeiskt Vitryssland”, har dömts till mellan ett och fyra års fängelse för demonstrationerna den 19 december 2010.

D. Det finns bevis för att polisen torterar människor för att tvinga fram bekännelser om påhittade brott mot staten, vilket framkommit i fallen Olga Klasowska och Aljaksej Michalevitj.

E.  Den 25 april 2011 lämnade det vitryska informationsministeriet in en begäran till Högsta ekonomiska domstolen om en indragning av de oberoende tidningarna Narodnaja Volja och Nasja Niva.

F.  Andrzej Poczobut, journalist vid tv-kanalen Belsat och tidningen Gazeta Wyborcza, har gripits och riskerar upp till två års fängelse för ”förolämpning av presidenten” på grund av artiklar som han nyligen publicerat. Poczobut har erkänts av Amnesty International som samvetsfånge. Journalisten Iryna Chalip, hustru till Andrej Sannikau, har också gripits och är åtalad för brott i samband med protesterna. I nuläget sitter hon i husarrest och har förbjudits att ha kontakter med sin man.

G. Förtrycket mot medlemmar av den demokratiska oppositionen, de fria medierna, aktivister i det civila samhället och människorättsförsvarare har hårdnat ytterligare, trots upprepade uppmaningar från världssamfundet om att det omedelbart måste upphöra. Situationen utgör ett allvarligt brott mot ett flertal internationella åtaganden som Vitryssland har gjort.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt alla domar på grundval av brottsrubriceringen ”massupplopp” och finner dem godtyckliga och politiskt motiverade. Det har rapporterats att myndigheterna inte lyckades bevisa de åtalades skuld, att rättegångarna ägde rum bakom stängda dörrar, att de åtalade förvägrades möjligheten att inkalla vittnen och träffa sina rättsliga ombud regelbundet och i enrum, att de åtalades advokater har fått flera varningar från justitieministeriet och att vissa av dem har uteslutits ut advokatsamfundet. Därför hävdar parlamentet att rättegångarna inte genomfördes på ett opartiskt sätt.

2.  Europaparlamentet anser att samtliga åtalspunkter mot presidentkandidaterna Uladzimir Njakljajeu, Vital Rymasjeuski, Mikalaj Statkevitj, Dzmitryj Us och Andrej Sannikau är olagliga och otillåtliga. Parlamentet kräver att kandidaterna frikänns och förskonas från ytterligare förföljelse. I detta sammanhang fördömer parlamentet de vitryska myndigheternas brist på respekt för den grundläggande mötes- och yttrandefriheten och kräver att alla demonstranter som fortfarande sitter fängslade omedelbart och ovillkorligt friges och att alla åtal mot dem läggs ned.

3.  Europaparlamentet uttrycker djup oro över den allt svårare situationen för människorättsförsvarare i Vitryssland. Parlamentet fördömer kraftfullt de senaste förtalsanklagelserna mot bland andra Ales Bjaljatski, ordförande för människorättsorganisationen Vjasna, från den vitryske presidenten och flera journalister i statsägda medier som i sina kommentarer om bombattacken i tunnelbanan i Minsk påstod att det fanns ”en femtekolonn i landet”.

4.  Europaparlamentet fördömer det ihållande klimatet av rädsla och hotelser mot politiska motståndare i Vitryssland, liksom den oavbrutna förföljelsen av oppositionella sedan presidentvalet i december 2010.

5.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck de vitryska myndigheterna att garantera rörelsefriheten för de ukrainska medborgarna Marina Tsapok och Maksim Kitsjuk samt den ryske medborgaren Andrej Jurov – företrädare för kommittén för internationell granskning av människorättssituationen i Vitryssland – som har vägrats inresa i Vitryssland, liksom för de ryska människorättsförsvararna Alik Mnatsakanjan och Viktoria Gromova, som den 4 maj 2011 kvarhölls i människorättsorganisationen Vjasnas lokaler och kort därefter utvisades från Vitryssland och belades med inreseförbud i två år. I detta sammanhang fördömer parlamentet de vitryska myndigheternas samtliga åtgärder mot människorättsförsvarare.

6.  Europaparlamentet fördömer de systematiska trakasserierna och hotelserna och det ökande trycket mot oberoende journalister och medier i Vitryssland. I detta sammanhang uppmanar parlamentet de vitryska myndigheterna att avbryta förfarandet för att dra in tidningarna Narodnaja Volja och Nasja Niva och att avhålla sig från att begränsa tillträdet till de två oberoende webbportalerna Chartyja 97 och Belorusskij Partizan, något som skulle leda till en allvarlig inskränkning av mediemångfalden i Vitryssland, samt att frige Andrzej Poczobut och lägga ned alla åtal mot honom.

7.  Europaparlamentet kritiserar bristen på en oberoende utredning av det brutala våld som polisen och KGB använde mot de protesterande på valdagen, särskilt med tanke på att Vitryssland har avvisat ett krav från 14 medlemsstater i EU på ett undersökningsuppdrag för mänskliga rättigheter i OSSE:s regi, i syfte att utreda de massiva tillslagen mot oppositionen efter valet i december 2010. Parlamentet välkomnar interimsrapporten från Neil Jarman, särskild rapportör för kommittén för internationell granskning av människorättssituationen i Vitryssland, och uttrycker bestörtning över att människorättsförsvarare från olika OSSE‑länder återigen har kvarhållits i Minsk.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet, unionens höga representant och andra av EU:s partnerländer att utöka de restriktiva åtgärderna mot regimen i Vitryssland, bland annat genom att införa riktade ekonomiska sanktioner, i synnerhet mot statsägda företag.

9.  Mot bakgrund av det ständiga och allt hårdare förtrycket mot oppositionen behöver EU hitta nya sätt att hjälpa det vitryska civila samhället att öka allmänhetens medvetenhet, förhindra en total upplösning av den politiska oppositionen och lyfta fram ett politiskt alternativ till Lukasjenkos regim. Europaparlamentet begär att EU:s stöd till demokratiska oppositionspartier, organisationer i det civila samhället och oberoende medier upprätthålls och intensifieras, till exempel via det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

10. Europaparlamentet betonar att ett eventuellt återknytande av EU:s kontakter med Vitryssland kommer att underställas strikta villkor och förutsätter att Vitryssland åtar sig att respektera mänskliga rättigheter och rättstatliga principer, enligt vad som sägs i den gemensamma förklaringen från toppmötet i Prag den 7 maj 2009 om det östliga partnerskapet, som även den vitryska regeringen undertecknat.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar samt Vitrysslands regering och parlament.