Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0389/2011/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0389/2011/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7-0389/2011)
ALDE (B7-0446/2011)
Verts/ALE (B7-0447/2011)
PPE (B7-0449/2011)
S&D (B7-0454/2011)
σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, την Υεμένη και το Μπαχρέιν, στο πλαίσιο της σημερινής κατάστασης στον αραβικό κόσμο και τη βόρεια Αφρική
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ιωάννης Κασουλίδης, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Bogusław Sonik
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Μαρία-Ελένη Κοππά, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López, Boris Zala,
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin, Marian Harkin
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares, Daniel Cohn-Bendit
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox, Sajjad Karim
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

5.7.2011


Διαδικασία : 2011/2756(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0389/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0389/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: