Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0394/2011Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0394/2011

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY Indonéziáról

6.7.2011

az eljárási szabályzat 122. cikkének (5) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
EFD (B7‑0394/2011)
Verts/ALE (B7‑0444/2011)
ECR (B7‑0462/2011)
PPE (B7‑0463/2011)
GUE/NGL (B7‑0464/2011)
ALDE (B7‑0465/2011)
S&D (B7‑0466/2011)

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor, Bogusław Sonik a PPE képviselőcsoportja nevében
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg az S&D képviselőcsoportja nevében
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel az ALDE képviselőcsoportja nevében
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan az ECR képviselőcsoportja nevében
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström, Barbara Lochbihler a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
Miguel Portas, Marisa Matias a GUE/NGL képviselőcsoportja nevében
Bastiaan Belder az EFD képviselőcsoportja nevében

Eljárás : 2011/2748(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0394/2011
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0394/2011
Elfogadott szövegek :

European Parliament resolution on Indonesia

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló 2009-es éves jelentésről és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikájáról szóló, 2010. december 16-i állásfoglalására[1],

 

–   tekintettel arra, hogy Indonéziát 2011 májusában beválasztották az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Tanácsába (ENSZ EJT); mivel az ENSZ EJT tagjai kötelesek az emberi jogok támogatásával és védelmével kapcsolatos legmagasabb szintű normák követésére,

–   tekintettel Indonéziának az ASEAN-ban 2011-ben betöltött elnöki tisztére, a 2008. december 15. óta hatályos ASEAN Chartára, valamint az ASEAN Emberi Jogi Kormányközi Bizottságának 2009. október 23-i létrehozatalára,

–   tekintettel a Politikai és Polgári Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára, amelyet Indonézia 2006-ban ratifikált,

–   tekintettel az indonéz alkotmány 29. fejezetére, amely biztosítja a vallásszabadságot,

–   tekintettel az indonéz büntető törvénykönyv 156. és 156a. cikkére, amely tiltja az istenkáromlást, az eretnekséget és a vallás becsmérlésével,

–   tekintettel az istenkáromlás és a vallásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzéséről szóló 1/PNPS/1965. számú elnöki rendeletre,

–   tekintettel a Banten tartományban az ahmadik ellen intézett legutóbbi támadásokról és az ellenük elkövetett gyilkosságokról szóló, 2011. február 8-i uniós közleményre,

–   tekintettel az EU és Indonézia közötti partnerségi és együttműködési megállapodásra, valamint az emberi jogi párbeszéd ennek keretében tartott első fordulójára, amelyre 2010 júniusában került sor Jakartában,

–   tekintettel eljárási szabályzata 122. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel Indonézia a világ legnagyobb, túlnyomóan muzulmán vallású nemzete, és mivel a pluralizmus, a kulturális harmónia, a vallásszabadság és a társadalmi igazságosság indonéz hagyománya a „Pancasila” nemzeti ideológiájában gyökerezik,

B.  mivel jelentős mértékben megnőtt a vallási kisebbségek, különösen a magukat muzulmánnak tartó ahmadik, de a keresztények, a buddhisták és a haladó civil társadalmi szervezetek elleni támadások száma is,

C. mivel azt követően, hogy 2008-ban betiltották az ahmadi muzulmán tanítások terjesztését, az indonéz vallásügyi miniszter többször kérte az ahmadi muzulmán közösség teljes betiltását, és ezt az intézkedést három tartományban, Nyugat-Jáván, Dél-Celebeszen és Nyugat-Szumátrán már meghozták; mivel 2011. február 6-án a Banten tartományban található Cikeusikban egy körülbelül 1500 főből álló tömeg megtámadott 20 ahmadi muzulmánt, közülük hármat megöltek, másokat megsebesítettek, amit az indonéz elnök elítélt és kérte az ügy kivizsgálását,

D. mivel a fenti támadás után a Jáva szigetének középső részén elhelyezkedő Temanggung nevű városban 2011. február 8-án több száz ember felgyújtott három templomot és megtámadott egy papot azt követően, hogy a támadók részéről elvárt halálbüntetés helyett öt év börtönbüntetésre ítéltek egy keresztényt, akit az iszlám megsértésével vádoltak, továbbá mivel az Indonéziai Egyházak Szövetsége az elmúlt hat évben 430 olyan támadást rögzített, amelyet keresztény templomok ellen követtek el,

E.  mivel az indonéz büntető törvénykönyv 156. és 156a. cikkében foglaltak alapján több mint 150 személyt tartóztattak le és tartottak fogva, és mivel bizonyítható, hogy a szélsőségesek az istenkáromlással, eretnekséggel és a vallás becsmérlésével kapcsolatos helyi rendelkezéseket arra használják fel, hogy korlátozzák a vallásszabadságot, és a közösségek között feszültséget és erőszakot szítsanak,

F.  mivel 2010. április 19-én az indonéz alkotmánybíróság megtartotta az istenkáromlással és az eretnekséggel kapcsolatos jogszabályokat, és elutasította a visszavonásukra irányuló kérelmet, amelyet négy prominens iszlám tudós, legalább hét indonéz civil társadalmi és emberi jogi szervezet nyújtott be, és legalább 40 másik szervezet támogatott,

G. mivel hiteles jelentések, nevezetesen az Emberi Jogok Nemzeti Bizottságának jelentései szerint Indonéziában a biztonsági erők tagjai megsértik az emberi jogokat, kínzást és a rossz bánásmód más módjait, illetve a kényszer szükségtelen és túlzott mértékét alkalmazva különösen Pápuán és a Malukku-szigeteken; mivel az elkövetőket ritkán vonják felelősségre független bíróság előtt,

1.  üdvözli a 2011. május 24-én az elnök, a képviselőház elnöke, a regionális képviselők tanácsának elnöke, a népi konzultációs közgyűlés elnöke, a legfelső bíróság vezető bírája és az alkotmánybíróság, valamint más magas rangú tisztviselők által közzétett közös nyilatkozatot, amely felszólít a „Pancasila” fenntartására és a pluralizmus védelmére;

2.  hangsúlyozza az Indonézia által a demokrácia és a jogállamiság megvalósítása terén az utóbbi időben elért eredményeket, és nagy jelentőséget tulajdonít az Európai Unió és Indonézia közötti harmonikus kapcsolatok fenntartásának és elmélyítésének számos területen, ahogy az tükröződik az EU és Indonézia közötti partnerségi és együttműködési megállapodásban is;

3.  örömmel fogadja Indonézia vállalásait, amelyekre az ENSZ EJT-be való 2011. május 20-i felvétele előtt tett ígéretet, nevezetesen, hogy ratifikálja az összes emberi jogi eszközt, különösen a személyek erőszakos körülmények közötti eltűnés elleni védelméről szóló nemzetközi egyezményt;

4.  súlyos aggodalmának ad hangot a vallási kisebbségek, különösen az ahmadi muzulmánok, a keresztények, a bahá'iok és a buddhisták elleni erőszakos fellépések miatt; aggódik, hogy a vallásszabadság megsértésének esetei aláássák az indonéz alkotmányban biztosított emberi jogokat, köztük a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és a szólásszabadságot, valamint a véleménynyilvánítás és a békés gyülekezés szabadságát;

5.  felszólítja az indonéz kormányt, nevezetesen a vallásügyi minisztert és az indonéz bírói kart, hogy garantálják a jogállamiság megvalósítását és fenntartását, valamint a vallási indítékú és gyűlöletből táplálkozó erőszakot elkövetők igazságügyi felelősségre vonását;

6.  súlyos aggodalmának ad hangot az istenkáromlással, eretnekséggel és a vallás becsmérlésével kapcsolatos helyi rendelkezések miatt, amelyek visszaélésekre adnak lehetőséget, valamint a 2008. évi közös miniszteri rendelet miatt, amely betiltotta az ahmadi muzulmán tanítások terjesztését, és felszólítja az indonéz hatóságokat ezek visszavonására vagy felülvizsgálatára;

7.  üdvözli az indonéz civil társadalmi szervezetek, köztük a muzulmán, a keresztény és a világi szakértői csoportok, emberi jogi szervezetek és szélsőségellenes szervezetek által a pluralizmus, a vallásszabadság, a vallási harmónia és az emberi jogok előmozdítása érdekében végzett munkát;

8.  sürgeti az indonéz kormányt, hogy vegye figyelembe az ENSZ emberi jogi főbiztosának ajánlásait, és különösen kérje fel az ENSZ vallás- és lelkiismereti szabadsággal foglalkozó különmegbízottját, hogy tegyen látogatást az országban;

9.  üdvözli a Nyugat-Jáván 2011 februárjában az ahmadi közösség ellen intézett halálos kimenetelű támadás kivizsgálását, amely a regionális és tartományi rendőri vezetők elmozdításához vezetett, miután kilenc rendőrtiszt ellen kötelességmulasztás miatt vádat emeltek, valamint 14 másik személyt bíróság elé állítottak az elkövetett bűncselekmények miatt, és kéri a vádlottak tárgyalásainak független ellenőrzését annak biztosítása érdekében, hogy minden érintett félnek igazságot szolgáltassanak;

10. felszólítja az indonéz hatóságokat, hogy vizsgálják ki azokat a bejelentéseket, amelyek szerint a biztonsági erők tagjai megsértik az emberi jogokat, és indítsanak eljárást a felelősök ellen, köztük azok ellen, akik a parancsok kiadásáért felelnek;

11. felszólít minden, lelkiismereti meggyőződése miatt fogva tartott, pusztán békés politikai tiltakozásokon való részvétele miatt letartóztatott és vád alá helyezett személy azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátására, mivel fogva tartásuk ellentétes a pápuák, malukuk és más etnikai és vallási kisebbségek számára különleges autonómiát biztosító 2001. évi törvény szellemével, amelynek értelmében joguk van kulturális identitásuk kifejezésére;

12. felszólítja az uniós küldöttséget és a tagállamok diplomáciai képviseleteit, hogy folytassák az emberi jogi helyzet szoros ellenőrzését, különösen az olyan érzékeny területeken, mint Pápua, a Malukku-szigetek és Aceh;

13. hangsúlyozza, hogy az EU és Indonézia közötti partnerségi és együttműködési megállapodás keretében folytatott politikai párbeszéd során ki kell térni az emberi jogi dimenziókra, külön hangsúlyt helyezve a vallásszabadságra és a kisebbségek tiszteletére;

14. felszólítja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy támogassák az indonéz civil társadalmi és emberi jogi szervezeteket, amelyek tevékeny szerepet játszanak a demokrácia, a tolerancia és a különböző etnikai és vallási csoportok közötti békés egymás mellett élés elősegítésében;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást Indonézia kormányának és parlamentjének, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Bizottságnak, a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak, az ASEAN Emberi Jogi Kormányközi Bizottságának és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának.