Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0396/2011Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0396/2011

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om forberedelserne til valget til den russiske Statsduma i december

5.7.2011

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
Verts/ALE (B7‑0396/2011)
PPE (B7‑0448/2011)
ALDE (B7‑0450/2011)
ECR (B7‑0451/2011)
S&D (B7‑0452/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi for S&D-Gruppen
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin for ALDE-Gruppen
Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen
Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen
Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2011/2752(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0396/2011

Europa-Parlamentets beslutning om forberedelserne til valget til den russiske Statsduma i december

Europa-Parlamentet,

- der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Den Russiske Føderation, som trådte i kraft i 1997 og er blevet forlænget, indtil den kan erstattes af en ny aftale,

- der henviser til de igangværende forhandlinger om en ny omfattende rammeaftale for forbindelserne mellem EU og Rusland og til partnerskabet for modernisering, der blev indledt i 2010,

- der henviser til sine tidligere betænkninger og beslutninger om Rusland og om forbindelserne mellem EU og Rusland, navnlig beslutningerne af 9. juni 2011 om topmødet mellem EU og Rusland[1], af 17. februar 2011 om retsstatsprincippet i Rusland[2], af 17. juni 2010 om resultaterne af topmødet EU-Rusland[3], af 12. november 2009 om forberedelserne forud for topmødet mellem EU og Rusland i Stockholm den 18. november 2009[4], og sine beslutninger af 17. september 2009 om drab på menneskerettighedsforkæmpere i Rusland[5] og om energisikkerhedens eksterne aspekter[6],

- der henviser til konsultationerne om menneskerettigheder mellem EU og Rusland og navnlig det seneste møde herom den 4. maj 2011,

- der henviser til det russiske justitsministeriums afgørelse af 22. juni 2011 om at afvise ansøgningen om officiel registrering af Partiet for Folkets Frihed (PARNAS) og til tidligere tilsvarende tilfælde, der vil gøre det umuligt for disse partier at deltage i valget,

- der henviser til erklæringen af 22. juni 2011 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, Catherine Ashton, om registrering af partier i Rusland,

- der henviser til forpligtelsen til at opretholde demokratiske principper, som er en følge af Ruslands medlemskab af Europarådet og landets undertegnelse af den europæiske menneskerettighedskonvention,

- der henviser til resultatet af topmødet mellem EU og Rusland i Nisjnij Novgorod den 9.-10. juni 2011,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at politisk pluralisme er en hjørnesten i et demokrati og et moderne samfund og en kilde til politisk legitimitet,

B. der henviser til, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 12. april 2011 kritiserede de besværlige procedurer for registrering af politiske partier i Rusland, som ikke er i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention,

C. der henviser til, at ODIHR-observatører besøgte Rusland i forbindelse med parlamentsvalget i 2003 og anbefalede, at en OSCE-mission skulle starte sit arbejde seks uger inden valget og bestå af 60 langtids- og 400 korttidsobservatører,

D. der henviser til, at udviklingen i Den Russiske Føderation fortsat vækker bekymring, hvad angår respekt for og beskyttelse af menneskerettigheder og overholdelse af fælles demokratiske principper, regler og procedurer; der henviser til, at Den Russiske Føderation er fuldt medlem af Europarådet og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa og FN og derfor har forpligtet sig til at respektere de demokratiske principper og menneskerettigheder, som fremmes af disse organisationer,

1. bekræfter sin overbevisning om, at Rusland fortsat er en af Den Europæiske Unions vigtigste partnere for opbygningen af et strategisk samarbejde, og at EU ikke kun deler økonomiske og handelsmæssige interesser med Rusland, men også en målsætning om tæt samarbejde inden for det fælles naboområde og på verdensplan;

2. bekræfter på ny sin beslutning af 9. juni 2011 om topmødet mellem EU og Rusland i Nisjnij Novgorod;

3. beklager de russiske myndigheders beslutning om at afvise registreringen af Partiet for Folkets Frihed (PARNAS) til det kommende valg til Dumaen i december 2011; opfordrer de russiske myndigheder til at sikre frie og retfærdige valg og ophæve alle afgørelser og regler, som er i modstrid med dette princip;

4. giver endnu en gang udtryk for sin bekymring over de vanskeligheder, som politiske partier er stillet over for i forbindelse med registrering til valg, og som faktisk begrænser den politiske konkurrence i Rusland, reducerer de valgmuligheder, der er til rådighed for landets vælgere, og viser, at der stadig er reelle hindringer for politisk pluralisme i landet;

5. understreger, at valget til Statsdumaen bør baseres på de valgstandarder, Europarådet og OSCE har udarbejdet; opfordrer indtrængende de russiske myndigheder til at give OSCE/Europarådet tilladelse til at udsende en langsigtet valgobservationsmission og samarbejde med den fra den indledende fase og opfordrer Unionens højtstående repræsentant/næstformanden i Kommissionen til at insistere på, at der oprettes en mission til dette formål; kræver, at den nævnte observationsmission arbejder tæt sammen med civilsamfundet og overvågningsgrupper;

6. er bekymret over udkastet til et lovforslag, der skal behandles i Dumaen, og som vil gøre det muligt for russiske domstole at tilsidesætte Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser på nogle områder, og mener, at dette initiativ er i modstrid med de grundlæggende principper i den europæiske menneskerettighedskonvention;

7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, OSCE, Europarådet og Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament.