Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0396/2011Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0396/2011

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011

5.7.2011

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0396/2011)
PPE (B7‑0448/2011)
ALDE (B7‑0450/2011)
ECR (B7‑0451/2011)
S&D (B7‑0452/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller, Monica Luisa Macovei εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Helmut Scholz εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Διαδικασία : 2011/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0396/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0396/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προετοιμασίες των εκλογών για την Κρατική Δούμα της Ρωσίας το Δεκέμβριο του 2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που τέθηκε σε ισχύ το 1997 και επεκτάθηκε εν αναμονή της αντικατάστασής της με νέα συμφωνία,

–   έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για νέα συμφωνία που θα δημιουργεί ένα νέο συνολικό πλαίσιο των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας, καθώς και την «εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό», που εγκαινιάστηκε το 2010,

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες εκθέσεις και τα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Νίζνι Νόβγκοροντ[1], της 17ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Ρωσία [2], της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ρωσίας[3], της 12ης Νοεμβρίου 2009[4] πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2009 στη Στοκχόλμη, καθώς και τα ψηφίσματά του της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη δολοφονία αγωνιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία[5] και τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής ασφάλειας[6],

–   έχοντας υπόψη τις διαβουλεύσεις της ΕΕ με τη Ρωσία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συγκεκριμένα την τελευταία εξ αυτών που διεξήχθη στις 4 Μαΐου 2011,

–   λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Ρώσου Υπουργού Δικαιοσύνης, στις 22 Ιουνίου 2011, να απορρίψει την αίτηση για επίσημη εγγραφή του Κόμματος της Λαϊκής Ελευθερίας (PARNAS) στο μητρώο πολιτικών κομμάτων, καθώς και προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτά τα κόμματα να λάβουν μέρος στις εκλογές,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Catherine Ashton, σχετικά με τη εγγραφή στο μητρώο πολιτικών κομμάτων στη Ρωσία στις 22 Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη την υποχρέωση σεβασμού των δημοκρατικών αρχών που συνεπάγεται η συμμετοχή της Ρωσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ως υπογράψασα την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–   έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας που πραγματοποιήθηκε στο Νίζνι Νόβγκοροντ, στις 9-10 Ιουνίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολιτικός πλουραλισμός αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας και της σύγχρονης κοινωνίας, και πηγή πολιτικής νομιμότητας,

B.  έχοντας υπόψη τις επικρίσεις που εξέφρασε, στις 12 Απριλίου 2011, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τις δύσκαμπτες διαδικασίες εγγραφής των πολιτικών κομμάτων στο σχετικό μητρώο στη Ρωσία, οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρητές του Γραφείου των Δημοκρατικών Θεσμών και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) επισκέφθηκαν τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών του 2003 και συμβούλευσαν να εγκατασταθεί μόνιμη αποστολή του ΟΑΣΕ που θα αρχίσει εργασίες έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές και θα περιλαμβάνει 60 μακροπρόθεσμους και 400 βραχυπρόθεσμους παρατηρητές,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομοσπονδία της Ρωσίας είναι πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας και του ΟΗΕ και, κατά συνέπεια, έχει δεσμευθεί ως προς τις αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτελούν θεμελιώδεις αρχές αυτών των οργανώσεων,

1.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η Ρωσία παραμένει ένας εκ των σημαντικότερων εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση στρατηγικής συνεργασίας, με τον οποίο η ΕΕ μοιράζεται όχι μόνον οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα αλλά και τον στόχο της στενής συνεργασίας τόσο στις κοινές τους γειτονικές περιοχές όσο και στο διεθνές πεδίο·

2.  επιβεβαιώνει το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-Ρωσίας στο Νίζνυ Νόβγκοροντ·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση των ρωσικών αρχών να απορρίψουν την εγγραφή του Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία (PARNAS) στις προσεχείς εκλογές για την Κρατική Δούμα το Δεκέμβριο του 2011· καλεί τις ρωσικές αρχές να εγγυηθούν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και να ακυρώσουν όλες τις αποφάσεις και τους κανόνες που αντιβαίνουν προς την αρχή αυτή·

4.  επιβεβαιώνει εκ νέου τις ανησυχίες του σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα πολιτικά κόμματα για την εγγραφή τους στα μητρώα, δυσκολίες που περιορίζουν ουσιαστικά τον πολιτικό ανταγωνισμό στην Ρωσία, μειώνουν τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για το εκλογικό σώμα και δείχνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στον πολιτικό πλουραλισμό της χώρας·

5.  τονίζει ότι οι εκλογές για την Κρατική Δούμα πρέπει να βασίζονται στην εφαρμογή των εκλογικών προτύπων που έχει ορίσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΑΣΕ· καλεί επισταμένως τις ρωσικές αρχές να επιτρέψουν την αποστολή, σε μακροπρόθεσμη βάση, επιτροπής εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΣΕ/Συμβουλίου της Ευρώπης και να συνεργασθούν πλήρως μαζί της ήδη κατά τα πρώτα στάδια· καλεί την ΥΕ/Αντιπρόεδρο να επιμείνει στη συγκρότηση αποστολής προς τον σκοπό αυτό· ζητεί από την εν λόγω επιτροπή παρατηρητών να συνεργασθεί στενά με την κοινωνία των πολιτών και τις ομάδες παρακολούθησης·

6.  εκφράζει την ανησυχία του για την πρόταση σχεδίου νόμου, το οποίο να συζητηθεί στη Δούμα, που θα δίνει τη δυνατότητα τα ρωσικά δικαστήρια να αγνοούν τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως η πρωτοβουλία για την αμφισβήτηση βασικών αρχών της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον ΟΑΣΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.