Predlog skupne resolucije - RC-B7-0396/2011Predlog skupne resolucije
RC-B7-0396/2011

  PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE o pripravah na decembrske volitve v dumo Ruske federacije

  5. 7. 2011

  v skladu s členom 110(4) poslovnika,
  ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:
  Verts/ALE (B7‑0396/2011)
  PPE (B7‑0448/2011)
  ALDE (B7‑0450/2011)
  ECR (B7‑0451/2011)
  S&D (B7‑0452/2011)

  Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Joachim Zeller, Monica Luisa Macovei v imenu skupine PPE
  Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi v imenu skupine S&D
  Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander grof Lambsdorffski (Alexander Graf Lambsdorff), Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin v imenu skupine ALDE
  Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE
  Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR
  Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL

  Postopek : 2011/2752(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  RC-B7-0396/2011

  Resolucija Evropskega parlamenta  o pripravah na decembrske volitve v dumo Ruske federacije

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Rusko federacijo, ki je začel veljati leta 1997 in je bil podaljšan do nadomestitve z novim sporazumom,

  –   ob upoštevanju tekočih pogajanj o novem sporazumu, ki bo zagotovil nov celostni okvir za odnose med EU in Rusijo, ter partnerstva za modernizacijo, sklenjenega leta 2010,

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih poročil in resolucij o Rusiji ter o odnosih med EU in Rusijo, zlasti resolucij z dne 9. junija 2011 o vrhunskem srečanju med EU in Rusijo[1], z dne 17. februarja 2011 o pravni državi v Rusiji[2], z dne 17. junija 2010 o sklepih z vrhunskega srečanja med EU in Rusijo[3], z dne 12. novembra 2009[4] o pripravah na vrhunsko srečanje med EU in Rusijo v Stockholmu, ki je potekalo 18. novembra 2009, in resolucij z dne 17. septembra 2009 o ubojih borcev za človekove pravice v Rusiji[5] in o zunanjih vidikih energetske varnosti[6],

  –   ob upoštevanju posvetovanj o človekovih pravicah med Evropsko unijo in Rusijo, predvsem na zadnjem srečanju na to temo 4. maja 2011,

  –   ob upoštevanju odločitve ruskega pravosodnega ministrstva z dne 22. junija 2011 o zavrnitvi prošnje za uradno registracijo Svobodne ljudske stranke (Parnas) in predhodnih podobnih primerov, zaradi katere stranke ne bodo mogle sodelovati na volitvah,

  –   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednice Komisije Catherine Ashton z dne 22. junija 2011 o registraciji strank v Rusiji,

  –   ob upoštevanju dejstva, da je Rusija kot članica Sveta Evrope in podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah dolžna spoštovati demokratična načela;

  –   ob upoštevanju izida vrhunskega srečanja med EU in Rusijo, ki je 9. in 10. junija 2011 potekalo v Nižnem Novgorodu,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

  A. ker je politični pluralizem temelj demokracije in moderne družbe in vir politične legitimnosti,

  B.  ker je Evropsko sodišče za človekove pravice 12. aprila 2011 izrazilo kritiko v zvezi z okornimi postopki za registracijo političnih strank v Rusiji, ki niso v skladu z Evropsko konvencije o človekovih pravicah,

  C. ker so opazovalci urada za demokratične institucije in človekove pravice leta 2003 v času parlamentarnih volitev obiskali Rusijo in priporočili, naj standardna misija OVSE začne delovati šest tednov pred volitvami, naj traja 60 dni in naj šteje 400 opazovalcev volitev za kratko obdobje,

  D. ker je še vedno prisotna zaskrbljenost zaradi dogodkov v Ruski federaciji, ki kažejo na nespoštovanje in neupoštevanje človekovih pravic ter skupno sprejetih demokratičnih načel, predpisov in postopkov; ker je Ruska federacija polnopravna članica Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi ter Združenih narodov in se je s tem zavezala k spoštovanju načel demokracije in človekovih pravic, kot spodbujajo te organizacije,

  1.  ponovno poudarja svoje prepričanje, da je Rusija še vedno med najpomembnejšimi partnericami Evropske unije pri vzpostavljanju strateškega sodelovanja, saj si z njo deli gospodarske in trgovske interese pa tudi željo po tesnem sodelovanju v skupni soseščini in na svetovni ravni;

  2.  potrjuje svojo resolucijo z dne 9. junija 2009 o vrhunskem srečanju v Nižnem Novgorodu;

  3.  obžaluje odločitev ruskih oblasti, da zavrnejo registracijo stranke Parnas za volitve v dumo decembra 2011; ruske oblasti poziva, naj zagotovijo svobodne in poštene volitve ter umaknejo vse odločitve in pravila, ki so s tem v nasprotju;

  4.  ponovno poudarja svojo zaskrbljenost zaradi težav, s katerimi se soočajo politične stranke pri registraciji za volitve, kar dejansko omejuje politično konkurenco v Rusiji, zmanjšuje izbiro, ki je na voljo volilnemu telesu, in kaže na resnične ovire, ki še vedno stojijo na poti političnemu pluralizmu v državi;

  5.  poudarja, da bi morale volitve v rusko dumo temeljiti na izvajanju volilnih standardov, ki sta jih določila Svet Evrope in OVSE; poziva ruske oblasti, naj organizaciji OVSE in Svetu Evrope dovolijo napotitev dolgoročne misije za opazovanje volitev in naj z njo sodelujejo od samega začetka njenega delovanja, visoko predstavnico/podpredsednico Komisije pa poziva, naj vztraja pri napotitvi takšne misije; poziva k tesnemu sodelovanju te misije za opazovanje s civilno družbo in s skupinami za spremljanje;

  6.  izraža zaskrbljenost o predlogu osnutka zakona, o katerem bodo razpravljali v dumi in ki bi ruskim sodiščem omogočil neupoštevanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice na nekaterih področjih, saj je takšna pobuda v nasprotju z osnovnimi načeli Evropske konvencije za človekove pravice;

  7.  naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednici Komisije, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, OVSE, Svetu Evrope ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.