Közös állásfoglalási indítvány - RC-B7-0397/2011Közös állásfoglalási indítvány
RC-B7-0397/2011

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programjáról

5.7.2011

az eljárási szabályzat 110. cikkének (4) bekezdése alapján
a következő képviselőcsoportok állásfoglalási indítványai helyébe lép:
Verts/ALE, S&D (B7‑0397/2011)
PPE (B7‑0398/2011)
ALDE (B7‑0399/2011)
GUE/NGL (B7‑0455/2011)

Csaba Őry, Czesław Adam Siekierski, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos a PPE képviselőcsoport nevében
Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro az S&D képviselőcsoport nevében
Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel, Jean-Luc Bennahmias, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez az ALDE képviselőcsoport nevében
Marije Cornelissen, José Bové, Raül Romeva i Rueda, Karima Delli a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Alfreds Rubiks a GUE/NGL képviselőcsoport nevében


Eljárás : 2011/2722(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
RC-B7-0397/2011
Előterjesztett szövegek :
RC-B7-0397/2011
Elfogadott szövegek :

Az Európai Parlament állásfoglalása az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programjáról

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet)[1] és a Közösség legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2009-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások elosztására vonatkozó terv elfogadásáról szóló 2008. október 3-i 983/2008/EK bizottsági rendeletre[2],

–   tekintettel az 1290/2005/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított bizottsági javaslatra (COM(2010)0486),

–   tekintettel az Európai Unió Bíróságának (EUB) a T-576/08. számú ügyben hozott ítéletére,

–   tekintettel a Bizottság az Európai Unió legrászorulóbb személyeinek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel történő ellátását célzó, a 2012-es költségvetési év terhére a tagállamok rendelkezésére álló erőforrások szétosztására vonatkozó terv elfogadásáról, valamint a 807/2010/EU rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérésről szóló 2011. június 10-i 562/2011/EU végrehajtási rendeletére[3],

–   tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendeletnek és a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint az egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) a Közösség leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra vonatkozó 2009. március 26-i jogalkotási állásfoglalására (COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))[4],

–   tekintettel a Parlamentnek az említett programról szóló 2006. április 4-i nyilatkozatára, 2008. május 22-i állásfoglalására, 2009. március 26-i jogalkotási állásfoglalására, valamint a Bizottság javaslatára (COM(2010)0486),

–   tekintettel a szociális védelmi rendszerekben az elégséges forrásokra és szociális segélyre vonatkozó közös kritériumokról szóló 92/441/EGK tanácsi ajánlásra,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel a Bizottság becslése szerint az EU-ban 43 millió személyt fenyeget az élelmiszerszegénység,

B.  mivel a gazdasági és pénzügyi válság, valamint az égbeszökő élelmiszerárak következtében még többeket fenyeget az élelmiszerszegénység,

C. mivel a Bizottság becslése szerint az EU-ban 80 millió személyt fenyeget a szegénység, és mivel a pénzügyi és gazdasági válság következtében növekedhet a szegénységtől sújtottak száma; mivel az EU 2020 stratégia öt prioritásának egyike a szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentése az Európai Unióban,

D. mivel az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja, melyet 1987-ben, a közös agrárpolitika (KAP) keretében hoztak létre, jelenleg 19 tagállamban 13 millió, szegénységben élő személynek nyújt élelmiszersegélyt, és mintegy 240 élelmiszerbankot és jótékonysági szervezetet magában foglaló elosztási lánccal rendelkezik,

E.  mivel az EU intervenciós készleteit jelentős mértékben csökkentették,

F.  mivel a közös agrárpolitika átdolgozása és ebből következően a program élelmiszer-ellátását hagyományosan biztosító intervenciós készletek csökkenése következtében a program egyre inkább a piaci beszerzésre támaszkodott,

G. mivel az Európai Unió Bíróságának határozata értelmében a további piaci élelmiszer-beszerzésekről szóló 983/2008/EC rendelet 2. cikkét meg kell semmisíteni,

H. mivel az Európai Unió Bírósága határozatát követően a 2012-re vonatkozó bizottsági javaslat egyebek mellett a 2011-ben rendelkezésre álló 500 millió eurót 2012-re váratlanul 113 millió euróra csökkenti,

I.   mivel a KAP és az ahhoz kapcsolódó programok, illetve az Európai Szociális Alapot (ESZA) is magukban foglaló strukturális alapok 2014-ben új támogatási időszakba lépnek,

1.  hangsúlyozza, hogy egy meglévő és működő segélyezési program hirtelen és előzetes figyelmeztetés vagy előkészítés nélküli leállítása jelentős hatással van az EU lakosságának legkiszolgáltatottabb rétegeire, és nem megbízható támogatási gyakorlat;

2.  ezért felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy dolgozzanak ki átmeneti megoldást a támogatási időszak fennmaradó évei (2012 és 2013) vonatkozásában annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az élelmiszersegélynek az 500 millió eurós alap 113 millióra való csökkentése következtében történő azonnali és nagymértékű csökkenése, valamint annak biztosítása céljából, hogy az élelmiszersegélytől függőket ne sújtsa élelmiszerszegénység;

3.  hosszú távon felszólítja valamennyi érdekelt felet, hogy a 2014-től kezdődő új támogatási időszak összefüggésében alaposan értékeljék az élelmiszersegélyezési programnak különösen a KAP elemeként való megfelelőségét;

4.  tudomásul veszi Cioloș biztos 2011. június 29-i bejelentését arról a javaslatról, amelynek értelmében a leginkább rászoruló személyeket támogató program kikerülne a KAP-ból, valamint megjegyzi, hogy ehhez megfelelő támogatást kell biztosítani;

5.  emlékeztet rá, hogy a rászoruló személyeknek szóló programokat a Törvényszék előtt zajló eljárások fényében kell végrehajtani, ahogyan azt a Bizottság is helyesen hangsúlyozta a 2012. költségvetési évre szóló előirányzatokra vonatkozó kimutatásában; megállapítja, hogy a Bíróság T-576/08. sz., 2011. április 13-i ítéletében kijelentette, hogy ez a program kizárólag az intervenciós készletekből származó élelmiszerellátásra terjed ki, az élelmiszerkészletek piaci beszerzésével kapcsolatban felmerült költségekre nem; úgy véli, hogy az ítélet következtében a 983/2008/EK rendelet 2. cikkét nem lehet jogalapként használni a rászorultak számára történő élelmiszerosztáshoz;

6.  kéri a Bizottságot, hogy javasolja a leginkább rászoruló személyeket támogató programra vonatkozó szabályozás módosítását a kérdéssel kapcsolatban kialakult patthelyzetnek a Tanács szintjén történő megoldására; úgy véli, hogy a következő támogatási időszakra meg kell találni a legmegfelelőbb jogalapot;

7.  hangsúlyozza, hogy az élelmiszerhez való jog alapvető emberi jog, és akkor valósul meg, ha fizikai értelemben és gazdaságilag kivitelezhető módon minden ember mindenkor elegendő, biztonságos és tápláló élelmiszerhez jut hozzá az aktív és egészséges életvitelt fedező napi táplálkozási szükségleteinek és preferenciáinak kielégítéséhez; rámutat, hogy a nem megfelelő táplálkozás hátrányosan befolyásolja az egészséget;

8.  hangsúlyozza, hogy a kiváló minőségű és egészséges táplálkozás különösen fontos a gyermekek számára, és hozzájárul fejlődési és oktatási szükségleteik kielégítéséhez;

9.  üdvözli az Európai Bizottságnak és az Egyesült Nemzetek Szervezete ügynökségeinek kezdeményezését, melynek keretében a világban közösen lépnek fel az élelmiszerellátás bizonytalansága és az alultápláltság ellen;

10. véleménye szerint biztosítani kell, hogy a mezőgazdasági termelők munkájukért tisztességes jövedelemben és díjazásban részesüljenek; rámutat, hogy a mezőgazdasági termelők számos régióban pénzügyi nehézségekkel küzdenek; felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a vidéki szegénység és a vidéki közösségek összeomlásának problémájával;

11. úgy véli, hogy az élelmezésbiztonság fokozásának és a fenntartható termelési és ellátási rendszerek létrehozásának összefüggésében hosszú távon továbbra is kulcsfontosságú az élelmiszerhulladék minimálisra csökkentése;

12. hangsúlyozza – különösen a jelenlegi gazdasági, pénzügyi és társadalmi válság fényében – a társadalom legsérülékenyebb és legrászorultabb tagjai számára európai szinten nyújtott támogatás fontosságát;

13. emlékeztet rá, hogy az EU 2020 stratégia öt célkitűzésének egyike a szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentése az Európai Unióban; kiemeli, hogy a szegénység elleni küzdelem érdekében olyan integrált szakpolitikára van szükség, amely összekapcsolja a tisztességes jövedelmet, a megfelelő munka- és életkörülményeket és a valamennyi – politikai, gazdasági, szociális és kulturális – alapjoghoz való hozzáférést; úgy véli, hogy egy a szegénység megszüntetésére irányuló, nagyobb mértékben integrált szakpolitikán belül az élelmiszersegélyezési intézkedések az egyik összetevőt alkothatnák; elismeri, hogy az alultápláltság és az élelmiszerszegénység gyakran a szegénység egyik mellékhatása;

14. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.