Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0467/2011/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0467/2011/REV1

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
jf. forretningsordenens artikel 122, stk. 5
til erstatning af beslutningsforslag fremsat af grupperne:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-0471/2011)
S&D (B7-0472/2011)
om Indien, særlig dødsdommen over Davinder Pal Singh
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
for PPE-Gruppen
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
for S&D-Gruppen
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
for ALDE-Gruppen
Charles Tannock
for ECR-Gruppen
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
for Verts/ALE-Gruppen
Marisa Matias, Miguel Portas
for GUE/NGL-Gruppen

6.7.2011


Procedure : 2011/2749(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0467/2011
Indgivne tekster :
RC-B7-0467/2011
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: