Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0467/2011/REV1Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0467/2011/REV1

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-0471/2011)
S&D (B7-0472/2011)
India, eelkõige Davinder Pal Singhile määratud surmanuhtlus
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
fraktsiooni PPE nimel
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
fraktsiooni S&D nimel
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
fraktsiooni ALDE nimel
Charles Tannock
fraktsiooni ECR nimel
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Marisa Matias, Miguel Portas
fraktsiooni GUE/NGL nimel

6.7.2011


Menetlus : 2011/2749(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0467/2011
Esitatud tekstid :
RC-B7-0467/2011
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: