Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0467/2011/REV1Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0467/2011/REV1

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-04741/2011)
S&D (B7-0472/2011)
Intiasta ja erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomiosta
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE-ryhmän puolesta
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D-ryhmän puolesta
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock
ECR-ryhmän puolesta
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Marisa Matias, Miguel Portas
GUE/NGL-ryhmän puolesta

6.7.2011


Menettely : 2011/2749(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0467/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0467/2011
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: