Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0467/2011/REV1Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0467/2011/REV1

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-0471/2011)
S&D (B7-0472/2011)
dėl Indijos, ypač dėl mirties nuosprendžio Davinderiui Palui Singhui
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE frakcijos vardu
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D frakcijos vardu
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
ALDE frakcijos vardu
Charles Tannock
ECR frakcijos vardu
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE frakcijos vardu
Marisa Matias, Miguel Portas
GUE/NGL frakcijos vardu

6.7.2011


Procedūra : 2011/2749(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0467/2011
Pateikti tekstai :
RC-B7-0467/2011
Priimti tekstai :

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: