Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0467/2011/REV1Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0467/2011/REV1

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 122. panta 5. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-0471/2011)
S&D (B7-0472/2011)
par Indiju, it īpaši Davinder Pal Singh piespriesto nāvessodu
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
PPE grupas vārdā
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
S&D grupas vārdā
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
ALDE grupas vārdā
Charles Tannock
ECR grupas vārdā
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
Verts/ALE grupas vārdā
Marisa Matias, Miguel Portas
GUE/NGL grupas vārdā

6.7.2011


Procedūra : 2011/2749(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0467/2011
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0467/2011
Pieņemtie teksti :

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: