Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0467/2011/REV1Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0467/2011/REV1

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7-0467/2011)
PPE (B7-0468/2011)
GUE/NGL (B7-0469/2011)
ECR (B7-0470/2011)
ALDE (B7-0471/2011)
S&D (B7-0472/2011)
om Indien, särskilt dödsdomen mot Davinder Pal Singh
Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová, Bogusław Sonik
för PPE-gruppen
Véronique De Keyser, Harlem Désir, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
för S&D-gruppen
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Louis Michel
för ALDE-gruppen
Charles Tannock
för ECR-gruppen
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda
för Verts/ALE-gruppen
Marisa Matias, Miguel Portas
för GUE/NGL-gruppen

6.7.2011


Förfarande : 2011/2749(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0467/2011
Ingivna texter :
RC-B7-0467/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: