Διαδικασία : 2011/2802(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0488/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0488/2011

Συζήτηση :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2011 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0390

13.9.2011
RC-B7-0488/2011/REV1
ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
σχετικά με τη θέση και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Linda McAvan, Glenis Willmott
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Νικόλαος Χουντής
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 183kWORD 150k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου