Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0488/2011/REV1Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0488/2011/REV1

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
ALDE, S&D, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL (B7-0488/2011)
PPE (B7-0489/2011)
w sprawie stanowiska i zobowiązań Unii Europejskiej przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich zwalczania
Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Simon Busuttil
w imieniu grupy politycznej PPE
Linda McAvan, Glenis Willmott
w imieniu grupy politycznej S&D
Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward, Frédérique Ries
w imieniu grupy politycznej ALDE
Michèle Rivasi, Raül Romeva i Rueda
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Marina Yannakoudakis, Milan Cabrnoch
w imieniu grupy politycznej ECR
Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira, Nikolaos Chountis
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

13.9.2011


Procedura : 2011/2802(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0488/2011
Teksty złożone :
RC-B7-0488/2011
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: