Společný návrh usnesení - RC-B7-0525/2011Společný návrh usnesení
RC-B7-0525/2011

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Palestině

28. 9. 2011

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
Verts/ALE (B7‑0525/2011)
PPE (B7‑0526/2011)
S&D (B7‑0527/2011)
ALDE (B7‑0528/2011)
GUE/NGL (B7‑0529/2011)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Monica Luisa Macovei za skupinu PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala, Carmen Romero López za skupinu S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Jelko Kacin za skupinu ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

Postup : 2011/2828(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0525/2011
Předložené texty :
RC-B7-0525/2011
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Palestině

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–   s ohledem na závěry Rady o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 8. prosince 2009, 13. prosince 2010 a 18. července 2011,

–   s ohledem na Chartu Organizace spojených národů,

–   s ohledem na odpovídající rezoluce OSN, zejména na rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181 (1947) a 194 (1948) a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) a 1850 (2008),

–   s ohledem na prohlášení kvartetu pro Blízký východ, zejména na prohlášení ze dne 23. září 2011,

–   s ohledem na čl. 10 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že u příležitosti 66. zasedání Valného shromáždění OSN prezident Palestinské národní správy Mahmúd Abbás požádal o uznání palestinské státní suverenity a členství v OSN;

B.  vzhledem k tomu, že Palestina je stálým pozorovatelem Valného shromáždění OSN, aniž by byla jeho členem;

C. vzhledem k tomu, že Valné shromáždění Organizace spojených národů rozhodlo ve své rezoluci č. 181 ze dne 29. listopadu 1947 vytvořit na území bývalého mandátu Palestina dva samostatné státy;

D. vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy izraelského státu a nezávislého, demokratického, sousedního a životaschopného palestinského státu, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí, vyzvala k obnovení přímých mírových jednání mezi Izraelci a Palestinci a prohlásila, že by neměly být uznány jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se obě strany dohodly;

E.  vzhledem k tomu, že podle Světové banky, MMF a OSN dosáhla v posuzovaných klíčových odvětvích palestinská samospráva vyšší úrovně, než je úroveň nezbytná pro zajištění fungujícího státu, a palestinské orgány vycházejí ve srovnání s orgány v existujících státech lépe;

F.  vzhledem k tomu, že právo Palestinců na sebeurčení a vlastní stát je nezpochybnitelné, stejně jako právo Izraele existovat v rámci bezpečných hranic;

G. vzhledem k tomu, že po arabském jaru, je vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu ještě naléhavější a je hlavním zájmem obou stran, všech národů v této oblasti a celého mezinárodního společenství;

H. vzhledem k tomu, že na neformálních schůzkách konaných 2. a 3. září 2011 ministři zahraničních věcí členských států EU předložili v rámci debaty zaměřené na mírový proces na Blízkém východě různé postoje a příslušné diplomatické iniciativy plánované během zářijového zasedání Valného shromáždění OSN;

1.  vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise a vlády členských států EU, aby pokračovaly v úsilí při hledání společného postoje EU k žádosti palestinské samosprávy o členství v OSN a zabránily rozporným postojům členských států;

2.  podporuje a vyzývá členské státy, aby v rámci jednání, která mají být završena v průběhu probíhajícího 66. zasedání Valného shromáždění, vyřešily jednotně legitimní žádost palestinského lidu na zastoupení svého státu v Organizaci spojených národů;

3.  vyzývá současně celé mezinárodní společenství, včetně EU a jejích členských států, aby znovu potvrdilo svůj pevný závazek týkající se bezpečnosti Státu Izrael;

4.  znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého budou izraelský stát a nezávislý, demokratický, sousední a životaschopný palestinský stát existovat bok po boku v míru a bezpečí;

5.  uznává a vítá úspěch snah o vybudování státu, které vyvíjejí palestinský prezident Mahmúd Abbás a předseda vlády Salám Fajjád a jež EU rozhodně podporuje, které schvalují rovněž různí mezinárodní aktéři;

6.  znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout udržitelného řešení izraelsko-palestinského konfliktu;

7.  zdůrazňuje, že přímé řešení mezi Izraelci a Palestinci založené na existenci dvou států by měla být bezodkladně a v souladu s dřívější dohodou kvartetu o lhůtách obnovena s cílem překonat nepřijatelný status quo; znovu zdůrazňuje, že by se mělo zabránit všem krokům, jež by mohly ohrozit vyhlídky vyjednávané dohody, a že by neměly být uznány jiné změny hranic existujících před rokem 1967, včetně hranic Jeruzaléma, než změny, na nichž se dohodly obě strany; zdůrazňuje, že žádným rozhodnutím, k němuž by strany mohly dospět, nesmí utrpět důstojnost ani jedné z nich; vyzývá izraelskou vládu, aby ukončila jakoukoli výstavbu a rozšiřování osad na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě; vyzývá k zastavení raketových útoků na Izrael z pásma Gazy a trvá na tom, že je třeba dosáhnout trvalého příměří;

8.  naléhavě žádá EU a její členské státy, aby přijaly jednotný postoj a pokračovaly v aktivnějším úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci, a to i v rámci kvartetu; zdůrazňuje ústřední úlohu kvartetu a plně podporuje úsilí vysoké představitelky o to, aby kvartet zajistil věrohodnou perspektivu pro obnovení mírového procesu.

9.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, předsedovi Valného shromáždění OSN, vládám a parlamentům států, jež jsou členy Rady bezpečnosti OSN, vyslanci kvartetu pro Blízký východ, Knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.