Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0525/2011Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0525/2011

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la situația din Palestina

28.9.2011

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
Verts/ALE (B7‑0525/2011)
PPE (B7‑0526/2011)
S&D (B7‑0527/2011)
ALDE (B7‑0528/2011)
GUE/NGL (B7‑0529/2011)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Mário David, Arnaud Danjean, Ria Oomen-Ruijten, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Nadezhda Neynsky, Salvatore Iacolino, Dominique Vlasto, Monica Luisa Macovei în numele Grupului PPE
Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Kyriakos Mavronikolas, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala, Carmen Romero López în numele Grupului S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Jelko Kacin în numele Grupului ALDE
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms în numele Grupului Verts/ALE
Lothar Bisky, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Bairbre de Brún, Willy Meyer, Jean-Luc Mélenchon, Marisa Matias, Miguel Portas, Helmut Scholz în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2011/2828(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B7-0525/2011
Texte depuse :
RC-B7-0525/2011
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Palestina

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Orientul Mijlociu,

–   având în vedere Concluziile Consiliului privind procesul de pace din Orientul Mijlociu din 8 decembrie 2009, 13 decembrie 2010 și 18 iulie 2011,

–   având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere rezoluțiile pertinente ale ONU, în special rezoluțiile Adunării Generale a ONU 181 (1947) și 194 (1948), precum și rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002), 1515 (2003) și 1850 (2008),

–   având în vedere declarațiile Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, în special cea din 23 septembrie 2011,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în cadrul celei de a 66-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, Președintele Autorității Naționale Palestiniene, Mahmoud Abbas, a solicitat recunoașterea statului palestinian și aderarea sa la ONU;

B.  întrucât Palestina este o entitate cu statut de observator permanent pe lângă Adunarea Generală a ONU, fără a avea calitatea de membru;

C. întrucât, în Rezoluția sa 181 din 29 noiembrie 1947, Adunarea Generală a ONU a solicitat crearea a două state pe teritoriul fostului Mandat pentru Palestina;

D. întrucât UE și-a confirmat în mod repetat sprijinul pentru o soluție implicând existența a două state, statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste alături în pace și securitate; întrucât UE a făcut un apel pentru reluarea negocierilor directe de pace dintre Israel și palestinieni și a declarat că nu ar trebui recunoscută nicio modificare a frontierelor anterioare anului 1967, inclusiv în ceea ce privește Ierusalimul, în afara modificărilor convenite de cele două părți;

E.  întrucât, potrivit evaluărilor realizate de Banca Mondială, FMI și ONU, Autoritatea Palestiniană a depășit pragul unui stat funcțional în sectoarele-cheie pe care le-au studiat, iar instituțiile palestiniene se pot compara cu cele din statele consacrate;

F.  întrucât dreptul palestinienilor la autodeterminare și de a avea propriul lor stat este la fel de indiscutabil ca și dreptul Israelului de a exista între granițe sigure;

G. întrucât, ca urmare a „Primăverii arabe”, găsirea unei soluții la conflictul israeliano-palestinian a devenit și mai urgentă, acest lucru fiind de interes fundamental pentru părțile implicate, pentru toate popoarele din regiune și pentru comunitatea internațională;

H. întrucât, la reuniunea neoficială din 2 și 3 septembrie 2011, miniștrii afacerilor externe din statele membre ale UE au exprimat poziții diferite cu privire la procesul de pace din Orientul Mijlociu și la inițiativele diplomatice relevante avute în vedere pentru sesiunea din septembrie a Adunării Generale a ONU,

1.  solicită Înaltului Reprezentant/Vicepreședintelui Comisiei și guvernelor statelor membre ale UE să își continue eforturile pentru a ajunge la o poziție comună a UE cu privire la cererea Autorității Palestiniene de a deveni stat membru al ONU și să evite divizările dintre statele membre;

2.  susține statele membre și le solicită să fie unite în ceea ce privește cererea legitimă a palestinienilor de a fi reprezentați ca stat în cadrul ONU, ca urmare a negocierilor ce vor fi încheiate în cursul celei de a 66-a sesiuni a Adunării Generale a ONU ce se desfășoară în prezent;

3.  solicită, în același timp, comunității internaționale, inclusiv UE și statelor membre ale acesteia, să își reconfirme angajamentul ferm pentru securitatea statului Israel;

4.  își reafirmă sprijinul ferm pentru o soluție implicând existența a două state, bazată pe frontierele din 1967 și cu Ierusalim servind drept capitală pentru ambele state, respectiv statul Israel și un stat Palestina independent, democratic, contiguu și viabil, care să coexiste alături în pace și securitate;

5.  recunoaște și salută succesul eforturilor de construcție statală depuse de Președintele palestinian Mahmud Abbas și de Prim-ministrul Salam Fayyad, eforturi care sunt sprijinite de UE și recunoscute de diverși actori internaționali;

6.  subliniază încă o dată că soluțiile pașnice și non-violente reprezintă singura modalitate de a ajunge la o rezolvare durabilă a conflictului israeliano-palestinian;

7.  subliniază că negocierile directe dintre israelieni și palestinieni în vederea găsirii unei soluții implicând existența a două state ar trebui reluate imediat și desfășurate cu respectarea termenelor solicitate de Cvartet, pentru a depăși situația actuală inacceptabilă; subliniază încă o dată faptul că toate acțiunile care pot submina șansele unui acord negociat ar trebui evitate și că nu ar trebui acceptată nicio modificare a frontierelor anterioare anului 1967, inclusiv în privința Ierusalimului, în afara modificărilor convenite de părți; insistă asupra faptului că nicio soluție nu ar trebui să aducă atingere demnității niciuneia dintre părți; solicită Guvernului israelian să înceteze toate acțiunile de construcție și extindere a coloniilor din Cisiordania și Ierusalimul de Est; solicită încetarea atacurilor cu rachete lansate din Fâșia Gaza împotriva Israelului și insistă asupra necesității unui armistițiu definitiv;

8.  îndeamnă UE și statele sale membre să adopte o poziție unită și să-și asume în continuare un rol mai activ, inclusiv în cadrul Cvartetului, în încercarea de a încheia o pace dreaptă și durabilă între israelieni și palestinieni; subliniază rolul central al Cvartetului și își exprimă susținerea deplină pentru eforturile depuse de Înaltul Reprezentant pentru crearea de către Cvartet a unei perspective credibile pentru relansarea procesului de pace;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Președintelui Adunării Generale a ONU, guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, trimisului Cvartetului pentru Orientul Mijlociu, Knessetului și Guvernului Israelului, Președintelui Autorității Palestiniene și Consiliului Legislativ Palestinian.