Společný návrh usnesení - RC-B7-0540/2011Společný návrh usnesení
RC-B7-0540/2011

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Tibetu, zejména o sebeobětování mnišek a mnichů

  26. 10. 2011

  předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  Verts/ALE (B7‑0540/2011)
  EFD (B7‑0546/2011)
  ECR (B7‑0561/2011)
  ALDE (B7‑0563/2011)
  PPE (B7‑0564/2011)

  Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka, Joachim Zeller za skupinu PPE
  Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford, Louis Michel za skupinu ALDE
  Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR
  Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
  Fiorello Provera za skupinu EFD

  Postup : 2011/2874(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B7-0540/2011
  Předložené texty :
  RC-B7-0540/2011
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o Tibetu, zejména o sebeobětování mnišek a mnichů

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně a Tibetu, a zejména na usnesení ze dne 25. listopadu 2010[1],

  –   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

  –   s ohledem na článek 36 Ústavy Čínské lidové republiky, který zaručuje všem občanům právo na svobodu náboženského vyznání,

  A. vzhledem k tomu, že respektování lidských práv, svobody náboženského vyznání a svobody sdružování jsou zásadami, na nichž je EU založena, a prioritou její zahraniční politiky,

  B.  vzhledem k tomu, že čínská vláda uvalila na tibetské buddhistické kláštery v okrese Aba/Ngaba v provincii Sečuán a v jiných částech Tibetské náhorní planiny drastická omezení, v souvislosti s nimiž dochází k brutálním zásahům bezpečnostních sil, neodůvodněnému zadržování mnichů, zvýšil se dohled nad kláštery a policie je v klášterech nastálo přítomna, aby sledovala náboženské aktivity,

  C. vzhledem k tomu, že tato bezpečnostní opatření mají omezit právo na svobodné vyjadřování, svobodu sdružování a svobodu praktikování náboženské víry v tibetských buddhistických klášterech,

  D. vzhledem k tomu, že 20letý Phuntsog a 29letý Tsewang Norbu zemřeli poté, co se sami zapálili, a to dne 16. března, resp. 15. srpna 2011, na protest proti restriktivní politice čínské vlády v Tibetu,

  E.  vzhledem k tomu, že Phuntsogovi mladší bratři Lobsang Kelsang a Lobsang Kunchok, oba 18letí, se dne 26. září zapálili na tržišti v okrese Aba/Ngaba, a ačkoli přežili, o jejich aktuálním stavu nejsou přesné zprávy,

  F.  vzhledem k tomu, že Dawa Tsering, 38letý mnich z kláštera Kardze, se dne 25. října 2011 podpálil, ovšem čínští bezpečnostní pracovníci plameny uhasili a pokusili se jej z kláštera odvézt; mnich je nyní pod ochranou svých druhů v klášteře a nachází se v kritickém stavu,

  G. vzhledem k tomu, že Kelsang Wangchuk, 17letý mnich z kláštera Kirti, se dne 3. října 2011 obětoval a byl okamžitě odnesen čínskými vojáky, kteří oheň uhasili a surově jej zbili a následně odvezli, takže se neví, v jakém je aktuálně stavu a kde se právě nachází,

  H. vzhledem k tomu, že dva bývalí mniši z Kirti, 19letý Choephel a 18letý Kayang, si sepjali ruce k sobě a zapálili se a volali přitom po návratu dalajlamy a přiznání práva na náboženskou svobodu, a po tomto protestu zemřeli,

  I.   vzhledem k tomu, že bývalý mnich z Kirti Norbu Damdrul, který se ve věku 19 let dne 15. října 2011 zapálil, byl osmým Tibeťanem, který přistoupil k sebeobětování, a není známo, kde se právě nachází a jaký je jeho aktuální stav,

  J.   vzhledem k tomu, že dne 17. října 2011 zemřela 20letá Tenzin Wangmo, mniška ze ženského kláštera Ngaba Mamae Dechen Choekorling, a byla první ženou, která podstoupila sebeobětování,

  K. vzhledem k tomu, že sebeobětování lze chápat jako jistou formu protestu a výraz rostoucího zoufalství, které pociťují mladí Tibeťané, zejména v komunitě kláštera Kirti,

  L.  vzhledem k tomu, že ať už za těmito činy stály jakékoli osobní důvody, musí být vnímány v širších souvislostech náboženského a politického útlaku, který vládne v okrese Aba/Ngaba a lze jej pozorovat již mnoho let,

  M. vzhledem k tomu, že zpřísnění kontroly státu nad náboženskou praxí formou řady nařízení, která přijala čínská vláda v roce 2007, přispělo k pocitu zoufalství, který se zmocňuje Tibeťanů na celé Tibetské náhorní planině,

  N. vzhledem k tomu, že současná nařízení dramaticky rozšířila kontrolu státu nad náboženským životem: mnohá vyjádření náboženské identity podléhají schválení a kontrole státních orgánů, a to i uznávání reinkarnovaných lamů,

  O. vzhledem k tomu, že čínský soud odsoudil tři tibetské mnichy k trestu odnětí svobody za smrt jejich druha, mnicha Phuntsoga, který se zapálil dne 16. března 2011, s odůvodněním, že jej skryli a neumožnili mu lékařské ošetření, a byli obžalování z „úmyslného zabití“,

  P.  vzhledem k tomu, že v březnu 2011, po prvním případu sebeobětování, obklíčila klášter Kirti jednotka ozbrojenců a na několik dní jej odřízla od zásobování potravinami a vodou; vzhledem k tomu, že noví úřední pověřenci pro bezpečnost vyslaní do kláštera zavedli nový program „výchovy k vlastenectví“ a více než 300 mnichů bylo odvezeno ve vojenských nákladních autech a je zadržováno na neznámých místech, kde tito mniši procházejí několikatýdenní politickou indoktrinací,

  Q. vzhledem k tomu, že čínská vláda obvinila mnichy v klášteře Kirti z účasti na aktech „majících za cíl narušit řád a pořádek ve společnosti“, mezi nimiž figuruje vandalství a sebeobětování,

  R.  vzhledem k tomu, že v posledních měsících čínské orgány zpřísnily bezpečnost v Tibetu, zejména v oblasti v okolí kláštera Kirti, novináři a cizinci nemají do daného regionu přístup a klášter střeží policie, která je v plné pohotovosti připravena k potlačení případných nepokojů; vzhledem k tomu, že zahraničním sdělovacím prostředkům byl zakázán přístup do neklidných částí Tibetu, čínská státní televize o protestech vůbec neinformovala a mniši mají zákaz o protestech hovořit na veřejnosti;

  1.  odsuzuje neustálý nátlak čínských orgánů na tibetské kláštery a vyzývá je, aby zrušily omezení a bezpečnostní opatření uvalená na kláštery i laické komunity a aby obnovily komunikační spojení s mnichy z kláštera Kirti;

  2.  je hluboce znepokojen zprávami přicházejícími od loňského dubna o osmi tibetských buddhistických mniších a jedné mnišce, kteří přistoupili k aktu sebeobětování v ngabském klášteře Kirti v čínské provincii Sečuán;

  3.  naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby zrušila omezení a masivní bezpečnostní opatření uvalená na klášter Kirti a aby poskytla informace o tom, kde se nacházejí mniši, kteří byli z kláštera násilím odvlečeni; naléhavě vyzývá čínské orgány, aby umožnily nezávislým mezinárodním sdělovacím prostředkům a organizacím sledujícím dodržování lidských práv navštívit tuto oblast;

  4.  vyzývá čínskou vládu, aby zaručila všem občanům své země svobodu náboženského vyznání v souladu s článkem 18 Všeobecné deklarace lidských práv a aby zrušila trestní a správní sankce, které směřují proti náboženství a byly použity s cílem potrestat občany za to, že uplatňují své právo na svobodu náboženského vyznání;

  5.  vyzývá čínské orgány, aby respektovaly práva Tibeťanů ve všech čínských provinciích a přijaly proaktivní opatření k vyřešení nejzávažnějších druhů bezpráví, jimž je tibetská populace v Číně vystavena;

  6.  vyzývá čínské úřady, aby přestaly prosazovat politiky, které ohrožují jazyk, kulturu, náboženství a dědictví Tibeťanů i prostředí, v němž žijí, a které jsou v rozporu s čínskou ústavou a s právními předpisy, v nichž je zakotveno právo etnických menšin na autonomii;

  7.  naléhavě vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby poskytla kompletní podrobnosti o stavu tří set mnichů, kteří byli v dubnu 2011 odvezeni z kláštera Kirti a na jejichž obhajobu vystoupilo několik zástupců zvláštních postupů působících v rámci Rady pro lidská práva, včetně pracovní skupiny pro vynucená a nedobrovolná zmizení;

  8.  naléhavě žádá vládu Čínské lidové republiky, aby převzala odpovědnost za stav Tibeťanů, kteří byli „hospitalizováni“ poté, co se pokusili o sebeobětování, a to i pokud jde o zajištění jejich přístupu k lékařské péči;

  9.  odsuzuje rozsudek nad mnichy z Kirti a vyžaduje, aby bylo respektováno jejich právo na spravedlivý soudní proces a v průběhu celého tohoto procesu jim byla poskytnuta náležitá právní pomoc; vyzývá k umožnění přístupu nezávislých pozorovatelů k vězněným mnichům z Kirti;

  10. vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby vydala veřejné prohlášení, v němž by vyjádřila znepokojení Evropské unie nad vyhrocením situace v okrese Aba / Ngaba a naléhavě požadovala dodržování lidských práv a základních svobod a omezení zásahů bezpečnostních složek policie;

  11. vyzývá čínské orgány k tomu, aby neuplatňovaly kontraproduktivní politiky a násilné programy „výchovy k vlastenectví“ v oblastech s tibetským obyvatelstvem, jako je Sečuán, Kansu a Ching-chaj, tedy v místech, kde porušování lidských práv vyvolalo napětí;

  12. vyzývá čínské orgány, aby braly ohled na tradiční tibetské posmrtné obřady a bez zbytečných odkladů a překážek vrátily pozůstatky tak, jak to odpovídá buddhistickým zvykům;

  13. žádá EU a její členské státy, aby vyzvaly čínskou vládu k obnovení dialogu s dalajlamou a jeho zástupci za účelem zajištění skutečné autonomie Tibeťanů v Čínské lidové republice a k ukončení kampaně, jejímž cílem je zdiskreditovat dalajlamu jako náboženského vůdce;

  14.      vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, aby na příští vrcholné schůzce EU a Číny zmínila otázku lidských práv, a předsedu Evropské komise a předsedu Evropské rady vyzývá, aby ve svých oficiálních projevech při zahajování či na závěr této schůzky jednoznačně podpořili jedinečnou náboženskou, kulturní a jazykovou identitu Tibetu v případě, že tato problematika nebude na pořadu jednání;

  15. vyzývá ESVČ a delegaci EU pro vztahy s Čínou, aby situaci týkající se lidských práv v Číně neustály sledovaly a při setkáních s čínskými oficiálními představiteli i v korespondenci s nimi opakovaně upozorňovaly na konkrétní případy jednotlivých Tibeťanů, kteří byli uvězněni, jelikož nenásilně uplatňovaly své právo na náboženskou svobodu, a aby Parlamentu předložily do dvanácti měsíců zprávu s návrhy žádoucích kroků či politik;

  16. opět připomíná svou výzvu Radě, aby jmenovala zvláštního zástupce EU pro Tibet, který by usnadnil obnovení dialogu mezi čínskými úřady a vyslanci dalajlamy ohledně stanovení skutečného autonomního postavení Tibetu v rámci Čínské lidové republiky;

  17. vyzývá členské státy EU zastoupené ve skupině G 20, předsedu Komise a předsedu Evropské rady, aby na nadcházející vrcholné schůzce této skupiny pořádané ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 v Cannes zmínili při rozhovorech s prezidentem Čínské lidové republiky Chu Ťin-tchaem otázku stavu lidských práv v Tibetu;

  18. naléhavě vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby respektovala náboženské svobody a základní lidská práva mnišských a laických komunit v okrese Ngaba, ukončila uplatňování předpisů nařizujících kontrolu náboženství, a poskytla tak tibetským buddhistům možnost určovat a vychovávat náboženské učitele v souladu s tibetskými tradicemi, aby přezkoumala náboženskou a bezpečnostní politiku, která byla v této provincii zavedena v roce 2008, a aby navázala s vůdci tibetských buddhistických škol transparentní dialog;

  19. naléhavě vyzývá vládu Čínské lidové republiky, aby dodržovala mezinárodně uznávané normy platné pro lidská práva a dostála svým závazkům vyplývajícím z mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv, pokud jde o svobodu náboženství či vyznání;

  20. prohlašuje, že je zapotřebí, aby práva menšin v Číně figurovala na pořadu jednání příštích kol dialogu EU a Číny, který se bude týkat lidských práv;

  21. naléhavě vyzývá čínskou vládu, aby ratifikovala Mezinárodního pakt o občanských a politických právech;

  22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysoké představitelce Unie, místopředsedkyni Komise, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Čínské lidové republiky.