Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0540/2011Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0540/2011

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK Tiibet, eelkõige nunnade ja munkade enesepõletamised

26.10.2011

vastavalt kodukorra artikli 122 lõikele 5
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
Verts/ALE (B7‑0540/2011)
EFD (B7‑0546/2011)
ECR (B7‑0561/2011)
ALDE (B7‑0563/2011)
PPE (B7‑0564/2011)

Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka, Joachim Zeller fraktsiooni PPE nimel
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimel
Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel
Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel

Menetlus : 2011/2874(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0540/2011
Esitatud tekstid :
RC-B7-0540/2011
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon Tiibeti, eelkõige nunnade ja munkade enesepõletamiste kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina ja Tiibeti kohta, eelkõige oma 25. novembri 2010. aasta resolutsiooni[1],

–   võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5,

–   võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi põhiseaduse artiklit 36, millega tagatakse kõikidele kodanikele õigus usuliste veendumuste vabadusele,

A. arvestades, et inimõiguste ning usu- ja ühinemisvabaduse austamine on ELi aluspõhimõtted ja liidu välispoliitika üks prioriteete;

B.  arvestades, et Hiina valitsus on kehtestanud Sichuani provintsi Aba/Ngaba maakonnaprefektuuris ja muudes Tiibeti kiltmaa osades asuvatele Tiibeti budistlikele kloostritele üliranged piirangud, mis hõlmavad muu hulgas vägivaldseid politseihaaranguid, munkade meelevaldset kinnipidamist, suurendatud järelevalvet kloostrites ja usulist tegevust kontrolliva politsei pidevat viibimist kloostrites;

C. arvestades, et julgestusmeetmetega püütakse piirata õigust vabale eneseväljendusele ning ühinemis- ja usuliste veendumuste vabadust Tiibeti budistlikes kloostrites;

D. arvestades, et 20-aastane Phuntsog ja 29-aastane Tsewang Norbu surid 16. märtsil ja 15. augustil 2011 pärast enda põlema süütamist protestina Hiina piirava poliitika vastu Tiibetis;

E.  arvestades, et Phuntsogi noorem vend Lobsang Kelsang ja Lobsang Kunchok, kes mõlemad olid 18-aastased, süütasid end 26. septembril Aba/Ngaba maakonnaturul põlema, ja kuigi nad jäid ellu, on nende praegune seisund teadmata;

F.  arvestades, et Kardze kloostri 38-aastane munk Dawa Tsering süütas end 25. oktoobril 2011 põlema; arvestades, et kuigi Hiina julgeolekutöötajad kustutasid leegid ja püüdsid teda ära viia, viibib kõnealune isik praegu kloostris teiste munkade kaitse all ja tema seisund on kriitiline;

G. arvestades, et Kirti kloostri 17-aastane munk Kelsang Wangchuk süütas end 3. oktoobril 2011 põlema ja Hiina sõdurid, kes kustutasid leegid ja peksid teda tugevalt, viisid ta seejärel ära, mistõttu tema praegune seisund ja asukoht on teadmata;

H. arvestades, et kaks Kirti kloostri endist munka, 19-aastane Choepel ja 18-aastane Kayang, kes võtsid kätest kinni ja süütasid end põlema, nõudes samal ajal dalai-laama naasmist ja usuvabadust, surid oma protesti tagajärjel;

I.   arvestades, et endine Kirti kloostri 19-aastane munk Norbu Damdrul süütas end 15. oktoobril 2011 kaheksanda tiibetlasena põlema ning et tema praegune asukoht ja seisund on teadmata;

J.   arvestades, et 17. oktoobril 2011 suri Ngaba Mamae Dechen Choekorlingu nunnakloostri 20-aastane nunn Tenzin Wangmo, kes oli esimene end põlema süüdanud naine;

K. arvestades, et enesepõletamist saab pidada noorte tiibetlaste protesti üheks vormiks ja märgiks järjest suurenevast meeleheitest, eelkõige Kirti kloostri kogukonnas;

L.  arvestades, et isiklikest põhjustest hoolimata tuleb neid juhtusid hinnata Aba/Ngaba maakonnas juba aastaid toimunud usulise ja poliitilise represseerimise laiemas kontekstis;

M. arvestades, et Hiina valitsuse poolt 2007. aastal vastu võetud arvukate määruste abil saavutatud riikliku kontrolli tugevdamine usutavade praktiseerimise üle on suurendanud Tiibeti kiltmaal elavate tiibetlaste meeleheidet;

N. arvestades, et praeguste määrustega on märkimisväärselt suurendatud riiklikku kontrolli usuelu üle, rakendades paljude usulise identiteedi väljenduste, muu hulgas taassündinud laamade tunnustamise suhtes riiklikku heakskiitu ja kontrolli;

O. arvestades, et Hiina kohus mõistis kolmele Tiibeti mungale, kelle kaasmunk Phuntsog süütas end 16. märtsil 2011 põlema, vanglakaristuse tema varjamise ja meditsiiniabist ilmajätmise pärast, süüdistades neid tahtlikus mõrvas;

P.  arvestades, et pärast esimese enesepõletamise juhtu piirasid julgeolekujõud 2011. aasta märtsis Kirti kloostri ümber ja lõikasid mitmeks päevaks ära juurdepääsu toidule ja veele; arvestades, et kloostrisse määratud uued julgeolekuametnikud kehtestasid uue kohustusliku nn patriootilise kasvatuse kampaania, mille käigus viidi sõjaväeautodega minema rohkem kui 300 munka, keda peeti kinni salastatud asukohtades ja allutati mitmeks nädalaks poliitilisele ajupesule;

Q. arvestades, et Hiina valitsus on süüdistanud Kirti kloostri munki osalemises ühiskondliku korra rikkumisele suunatud tegudes, muu hulgas vandalismis ja enesepõletamises;

R.  arvestades, et viimastel kuudel on Hiina ametivõimud tugevdanud julgeolekut Tiibetis, eelkõige Kirti kloostri ümbruses; arvestades, et ajakirjanikel ja välismaalastel on keelatud piirkonda külastada ja politsei patrullib kloostris täieliku märulivarustusega; arvestades, et välismeedial on keelatud siseneda Tiibeti rahututesse osadesse ja Hiina riiklik televisioon ei anna teavet protestide kohta ning munkadel on keelatud protestidest rääkida;

1.  mõistab hukka Hiina ametivõimude ranged meetmed Tiibeti kloostrite vastu ja kutsub neid üles lõpetama piirangud ja kaotama kloostrite ja ilmaliku kogukonna suhtes kehtestatud julgestusmeetmed ning taastama teabevahetuse Kirti kloostri munkadega;

2.  väljendab sügavat muret seoses aruannetega selle kohta, et alates selle aasta aprillist on Hiina Sichuani provintsis asuva Ngaba Kirti kloostri lähedal end põlema süüdanud kaheksa Tiibeti buda munka ja üks nunn;

3.  nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud kaotaks Kirti kloostri suhtes kehtestatud piirangud ja karmid julgestusmeetmed ning annaksid teavet kloostrist sunniviisiliselt ära viidud munkade asukoha kohta; nõuab tungivalt, et Hiina ametivõimud lubaksid sõltumatul rahvusvahelisel ajakirjandusel ja inimõiguste järelevalveorganisatsioonidel piirkonda külastada;

4.  kutsub Hiina ametivõime üles tagama inimõiguste ülddeklaratsiooni artikli 18 kohaselt kõikidele oma kodanikele usuvabaduse ja kaotama usuga seotud kriminaal- või halduskaristused, mida kasutatakse oma usuvabaduse õigust kasutanud kodanike karistamiseks;

5.  kutsub Hiina ametivõime üles austama tiibetlaste õigusi kõikides Hiina provintsides ja tegutsema ennetavalt, et lahendada Hiina tiibetlastest elanikkonna põhimured;

6.  kutsub Hiina ametivõime üles lõpetama sellise poliitika propageerimise, millega ohustatakse tiibeti keelt, kultuuri, usku, pärandit ja keskkonda ning mis on vastuolus Hiina põhiseadusega ja etniliste vähemuste autonoomia seadusega;

7.  nõuab tungivalt, et Hiina Rahvavabariigi valitsus esitaks üksikasjalikud andmed nende 300 munga olukorra kohta, kes viidi 2011. aasta aprillis Kirti kloostrist minema ja kellega seoses on algatatud mitmeid EL inimõiguste nõukogu erimenetlusi, mis hõlmavad ka ÜRO inimõiguste komisjoni isikute sunniviisilise kadumise töörühma sekkumist;

8.  nõuab tungivalt, et Hiina Rahvavabariigi valitsus annaks aru nende tiibetlaste olukorrast, kes on saadetud pärast enesesüütamist haiglaravile, muu hulgas seoses nende juurdepääsuga ravile;

9.  mõistab hukka Kirti munkade süüdimõistmise ja nõuab, et kogu nimetatud kohtuprotsessi jooksul peetaks kinni nende õigusest õiglasele kohtupidamisele ja piisavale õigusabile; nõuab, et sõltumatutel vaatlejatel võimaldataks kohtuda vangistatud Kirti munkadega;

10. kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles tegema avaldust, milles väljendatakse Euroopa Liidu muret järjest halveneva olukorra pärast Aba/Ngaba maakonnas ning nõutakse inimõigustest ja põhivabadustest kinnipidamist ning kaitsepolitsei ohjeldamist;

11. kutsub Hiina ametivõime üle hoiduma negatiivse mõjuga poliitika ja patriootilise kasvatuse agressiivsete programmide rakendamisest tiibetlastega asustatud piirkondades, nagu Sichuan, Gansu ja Qinghai, kus inimõiguste rikkumised on põhjustanud   pingeid;

12. kutsub Hiina ametivõime üles austama Tiibeti traditsioonilisi matuseriituseid ja tagastama säilmed kooskõlas budistlike rituaalidega ning võimalikult kiiresti ja takistusteta;

13. kutsub Euroopa Liitu ja tema liikmesriike üles pöörduma Hiina valitsuse poole üleskutsetega, et jätkata dialoogi dalai-laama ja tema esindajatega, et saavutata tiibetlaste tegelik autonoomia Hiina Rahvavabariigis ja lõpetada kampaania, mis on suunatud dalai-laama kui usujuhi maine kahjustamisele;

14. kutsub liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat ning komisjoni asepresidenti tõstatama järgmisel ELi ja Hiina tippkohtumisel inimõigustealaseid küsimusi ning kutsub komisjoni presidenti ning Euroopa Ülemkogu eesistujat toetama oma tippkohtumise avamise ja lõpetamise puhul peetavates ametlikes kõnedes selgesõnaliselt Tiibeti ainulaadset usulist, kultuurilist ja keelelist identiteeti, juhul kui see teema ei ole arutatavate päevakorrapunktide hulgas;

15. palub Euroopa välisteenistusel ja ELi Hiina delegatsioonil jälgida pidevalt inimõiguste olukorda Hiinas ja tõstatada korrapäraselt Hiina ametiisikutega peetavatel kohtumistel ja toimuvas suhtluses usuvabaduse rahumeelse kasutamise eest vangistatud tiibetlaste konkreetsed juhtumid ning esitada parlamendile järgmise 12 kuu jooksul aruanne, milles tehakse soovitus meetmete võtmiseks või poliitika rakendamiseks;

16. tuletab meelde oma üleskutset nõukogule nimetada ametisse ELi eriesindaja Tiibetis, et lihtsustada dialoogi taastamist Hiina ametivõimude ja dalai-laama saadikute vahel seoses Tiibeti tegeliku autonoomse staatuse kindlaksmääramisega Hiina Rahvavabariigis;

17. kutsub G-20 liikmeks olevaid liikmesriike ja komisjoni presidenti ning nõukogu eesistujat üles arutama Tiibeti inimõiguste olukorra küsimust Hiina Rahvavabariigi presidendi Hu Jintaoga Cannes` 3. ja 4. novembril 2011 toimuval G-20 tippkohtumisel;

18. nõuab tungivalt, et Hiina Rahvavabariik austaks Ngaba kloostri- ja ilmikute kogukonna usulisi vabadusi ja põhilisi inimõigusi ning peataks usulise kontrolli alaste määruste rakendamine, et võimaldada Tiibeti budistidel määrata kindlaks ja koolitada usuõpetajaid Tiibeti traditsioonidele vastaval viisil, vaataks läbi Ngabas alates 2008. aastast rakendatava usu- ja julgeolekupoliitika ning alustaks läbipaistvat dialoogi Tiibeti budistlike koolide juhtidega;

19. nõuab, et Hiina Rahvavabariik austaks rahvusvaheliselt kokku lepitud inimõiguste norme ja täidaks oma usu- ja veendumuste vabadusega seotud kohustusi rahvusvaheliste inimõiguste konventsioonide raames;

20. väljendab vajadust võtta Hiina vähemuskogukondade õiguste küsimus ELi ja Hiina inimõiguste dialoogi tulevastel ümarlaudadel arutlusele;

21. nõuab tungivalt, et Hiina valitsus ratifitseeriks kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti protokollid;

22. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.