Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0540/2011Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0540/2011

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Tibet, särskilt fallen av självbränningar bland nunnor och munkar

26.10.2011

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
Verts/ALE (B7‑0540/2011)
EFD (B7‑0546/2011)
ECR (B7‑0561/2011)
ALDE (B7‑0563/2011)
PPE (B7‑0564/2011)

Thomas Mann, Elmar Brok, Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, László Tőkés, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Bogusław Sonik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka, Joachim Zeller för PPE-gruppen
Kristiina Ojuland, Marietje Schaake, Nathalie Griesbeck, Anneli Jäätteenmäki, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Alexandra Thein, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Sarah Ludford, Louis Michel för ALDE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen
Eva Lichtenberger, Nicole Kiil-Nielsen, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen
Fiorello Provera för EFD-gruppen

Förfarande : 2011/2874(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0540/2011
Ingivna texter :
RC-B7-0540/2011
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Tibet, särskilt fallen av självbränningar bland nunnor och munkar

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina och Tibet, särskilt resolutionen av den 25 november 2010[1],

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artikel 36 i Folkrepubliken Kinas konstitution, som garanterar alla invånare friheten att välja trosuppfattning, och av följande skäl:

A. Respekten för mänskliga rättigheter och religions- och föreningsfriheten är EU:s grundprinciper och en prioriterad fråga i unionens utrikespolitik.

B.  Kinas regering har infört stränga restriktioner mot tibetanska buddhistiska kloster i Aba/Ngaba-regionen i Sichuanprovinsen och i andra områden på den tibetanska platån. Bland annat har man genomfört brutala säkerhetsrazzior, godtyckligt frihetsberövat munkar, ökat övervakningen inom klostren och infört ständig polisnärvaro inne i klostren för att övervaka den religiösa verksamheten.

C. Dessa säkerhetsåtgärder syftar till att inskränka yttrande-, förenings- och religionsfriheten i de tibetanska buddhistklostren.

D. Tjugoårige Phuntsog och tjugonioårige Tsewang Norbu dog efter det att de satt eld på sig själva den 16 mars respektive den 15 augusti 2011 i protest mot den restriktiva politik som Kina för i Tibet.

E.  Den 26 september 2011 satte Phuntsogs yngre bröder, Lobsang Kelsang och Lobsang Kunchok, som båda är arton år gamla, eld på sig själva på marknaden i Aba/Ngaba. Båda överlevde men deras tillstånd är kritiskt.

F.  Den 25 oktober 2011 satte den trettioåttaårige munken Dawa Tsering vid Kardze-klostret eld på sig själv. Den kinesiska säkerhetspersonalen släckte lågorna och försökte föra iväg honom. Dawa Tsering skyddas för närvarande av andra munkar vid klostret och hans tillstånd är fortfarande kritiskt.

G. Den 3 oktober 2011 satte den sjuttonårige munken Kelsang Wangchuk vid Kirti-klostret eld på sig själv och bars omedelbart bort av kinesiska soldater, vilka släckte lågorna och allvarligt misshandlade honom innan de förde bort honom. Var han befinner sig och hur han mår är okänt.

H. Två före detta munkar från Kirti, nämligen nittonårige Choephel och artonårige Kayang, dog efter det att de vikit sina händer i en bönegest och satt eld på sig själva samtidigt som de ropade efter Dalai lamas återkomst och religionsfrihet.

I.   Den nittonårige före detta Kirti-munken Norbu Damdrul, som satte eld på sig själv den 15 oktober 2011, var den åttonde tibetanska självbrännaren. Det är fortfarande okänt var han befinner sig och hur han mår.

J.   Den 17 oktober 2011 dog den tjugoåriga nunnan Tenzin Wangmo vid klostret Ngaba Mamae Dechen Choekorling. Hon var den första kvinnan som brände sig själv till döds.

K. Självbränning kan ses som en form av protest och ett uttryck för den växande uppgivenhet som unga tibetaner känner, särskilt de vid Kirti-klostret.

L.  Oavsett vilka personliga skäl som kan tänkas ligga bakom dessa handlingar måste de ses mot bakgrund av det religiösa och politiska förtrycket i Aba/Ngaba-regionen, som förekommit under flera år.

M. Den skärpta statliga kontrollen över religiös verksamhet, som införts via en uppsättning lagar som den kinesiska regeringen antog 2007, har bidragit till desperationen bland tibetanerna på den tibetanska platån.

N. Med den nuvarande lagstiftningen har den statliga kontrollen över det religiösa livet ökat dramatiskt, och många religionsyttringar kräver statens godkännande och kontroll, däribland erkännandet av återfödda lamor.

O. En kinesisk domstol dömde tre tibetanska munkar till fängelse för att avsiktligen ha dödat sin munkkollega Phuntsog, som satte eld på sig själv den 16 mars 2011. De sades ha gömt honom och förvägrat honom medicinsk behandling.

P.  I mars 2011, efter det första självbränningsfallet, omringade väpnade styrkor Kirti-klostret och ströp klostrets tillgång till mat och vatten i flera dagar. Den nya säkerhetspersonal som tillsatts vid klostret införde ett obligatoriskt nytt fosterlandsundervisningsprogram, och över 300 munkar fördes i militärlastbilar till okända platser där de hölls fångna för att genomgå en flera veckor lång politisk indoktrinering.

Q. Den kinesiska regeringen har anklagat munkarna vid Kirti-klostret för att ha deltagit i handlingar som syftar till att störa samhällsordningen, däribland vandalism och självbränningar.

R.  De senaste månaderna har de kinesiska myndigheterna skärpt säkerheten i Tibet, särskilt i det område där Kirti-klostret är beläget, journalister och utlänningar förbjuds att besöka regionen och polis i full mundering patrullerar klostret. Utländska medier har förbjudits att besöka oroliga områden i Tibet, Kinas statliga television har underlåtit att rapportera om protesterna och munkar har förbjudits att uttala sig om protesterna.

1.  Europaparlamentet fördömer de kinesiska myndigheternas fortsatta våld mot tibetanska kloster och uppmanar dem att lyfta restriktionerna och de säkerhetsåtgärder som införts mot kloster och lekmän samt att återupprätta kommunikationskanalerna till munkarna i Kirti‑klostret.

2.  Europaparlamentet är djupt oroat över rapporterna, sedan april, om att åtta tibetanska buddhistmunkar och en nunna satte eld på sig själva i närheten av Kirti-klostret i Ngaba‑regionen i Kinas Sichuanprovins.

3.  Europaparlamentet uppmanar enträget den kinesiska regeringen att lyfta de restriktioner och hårdhänta säkerhetsåtgärder som införts mot Kirti-klostret samt att tillhandahålla information om var de munkar som med våld förts bort från klostret befinner sig. De kinesiska myndigheterna uppmanas dessutom med kraft att ge oberoende internationella medier och människorättsövervakare tillstånd att besöka området.

4.  Europaparlamentet uppmanar den kinesiska regeringen att garantera religionsfrihet för alla medborgare i enlighet med artikel 18 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och att avskaffa straffrättsliga eller administrativa påföljder som avser religion och som använts för att straffa personer som utnyttjat sin rätt till religionsfrihet.

5.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att respektera det tibetanska folkets rättigheter i samtliga kinesiska provinser och att vidta aktiva åtgärder för att skingra det missnöje som finns bland Kinas tibetanska befolkning.

6.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att upphöra med att främja lagar som hotar det tibetanska folkets språk, kultur, religion, arv och miljö, vilket strider mot Kinas konstitution och den kinesiska lag som garanterar autonomi åt etniska minoriteter.

7.  Europaparlamentet uppmanar enträget Kinas regering att tillhandahålla fullständiga uppgifter om tillståndet för de 300 munkar som fördes från Kirti-klostret i april 2011 – fall som uppmärksammats i flera särskilda förfaranden i FN:s råd för mänskliga rättigheter liksom av arbetsgruppen mot påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden.

8.  Europaparlamentet uppmanar Kinas regering att ta på sig ansvaret för det tillstånd som de tibetaner som har lagts in på sjukhus efter det att de satt eld på sig själva befinner sig, inklusive deras tillgång till medicinsk behandling.

9.  Europaparlamentet fördömer domarna mot Kirti-munkarna och insisterar på deras rätt till en rättvis rättegång och adekvat rättsligt bistånd under hela rättegången. Parlamentet kräver att oberoende observatörer ska ges tillstånd att besöka de fängslade Kirti-munkarna.

10. Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att göra ett offentligt uttalande för att uttrycka EU:s oro över den förvärrade situationen i Aba/Ngaba-regionen och kräva respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna liksom återhållsamt från säkerhetspolisens sida.

11. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att avstå från att införa kontraproduktiva åtgärder och aggressiva fosterlandsutbildningsprogram i områden som befolkas av tibetaner, såsom Sichuan, Gansu och Qinghai, och där brotten mot de mänskliga rättigheterna skapat spänningar.

12. Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att respektera traditionella tibetanska dödsriter och att omgående och utan krångel återbörda kvarlevorna i enlighet med buddhistiska ritualer.

13. Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att uppmana den kinesiska regeringen att återuppta dialogen med Dalai lama och hans företrädare, i syfte att ge den tibetanska befolkningen i Kina verklig autonomi och sätta stopp för kampanjerna för att misstroendeförklara Dalai lama som religiös ledare.

14. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att föra upp människorättsfrågor på dagordningen för toppmötet mellan EU och Kina, och uppmanar kommissionen och Europeiska rådets ordförande att tydligt försvara Tibets unika religiösa, kulturella och språkliga identitet i samband med deras anföranden i början och slutet av toppmötet för den händelse att denna fråga inte finns med på dagordningen.

15. Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten och EU:s delegation i Kina att kontinuerligt övervaka människorättssituationen i Kina och att även i fortsättningen – vid sammanträden och i skriftväxling med kinesiska tjänstemän – ta upp konkreta enskilda fall där tibetaner har fängslats för att de fredligt utövat sin religionsfrihet, samt att inom de kommande tolv månaderna lägga fram en rapport inför Europaparlamentet med förslag till åtgärder och strategier.

16. Europaparlamentet uppmanar på nytt rådet att utse en särskild representant för EU i Tibet i syfte att underlätta återupptagandet av dialogen mellan de kinesiska myndigheterna och Dalai lamas sändebud om fastställandet av ett verkligt självstyre för Tibet inom Folkrepubliken Kina.

17. Europaparlamentet uppmanar de EU-medlemsstater som är medlemmar av G20, kommissionens ordförande och Europeiska rådets ordförande att ta upp människorättssituationen i Tibet med Kinas president Hu Jintao vid det kommande G20‑mötet den 3–4 november 2011 i Cannes.

18. Europaparlamentet uppmanar bestämt Kina att respektera religionsfrihet och grundläggande mänskliga rättigheter för både klosterfolk och lekmän i Ngaba och att upphäva genomförandet av de religiösa kontrollförordningarna, så att de tibetanska buddhisterna kan utse och utbilda religiösa lärare i enlighet med tibetanska traditioner, samt att se över den religions- och säkerhetspolitik som förts sedan 2008 i Ngaba och inleda en öppen dialog med ledarna för de tibetanska buddhistiska skolorna.

19. Europaparlamentet uppmanar Kinas regering att respektera internationellt fastställda människorättsstandarder och att leva upp till sina skyldigheter enligt internationella människorättskonventioner i fråga om religions- och trosfrihet.

20. Europaparlamentet betonar att de kinesiska minoriteternas rättigheter måste föras upp på agendan för framtida rundor av människorättsdialogen mellan EU och Kina.

21. Europaparlamentet uppmanar Kinas regering att ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt Folkrepubliken Kinas regering och parlament.