Предложение за обща резолюция - RC-B7-0542/2011Предложение за обща резолюция
RC-B7-0542/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет и Сирия, в частност на християнските общности

25.10.2011

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
S&D (B7‑0542/2011)
EFD (B7‑0545/2011)
ECR (B7‑0548/2011)
ALDE (B7‑0549/2011)
Verts/ALE (B7‑0551/2011)
PPE (B7‑0555/2011)

Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Надежда Нейнски, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou от името на групата PPE
Véronique De Keyser от името на групата S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Sarah Ludford от името на групата ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba от името на групата ECR
Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE
Fiorello Provera от името на групата EFD


Процедура : 2011/2881(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0542/2011
Внесени текстове :
RC-B7-0542/2011
Разисквания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет и Сирия, в частност на християнските общности

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Египет и Сирия, по-специално резолюцията от 15 септември 2011 г. относно положението в Сирия, резолюцията от 7 юли 2011 г. относно положението в Сирия, Йемен и Бахрейн в контекста на положението в арабския свят и в Северна Африка и резолюцията от 17 февруари 2011 г. относно положението в Египет,

–   като взе предвид резолюцията си от 20 януари 2011 г. относно положението на християните в контекста на свободата на религията,

–   като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 8 октомври 2011 г. относно Сирия и от 10 октомври 2011 г. относно Египет,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 20 февруари 2011 г,

–   като взе предвид заключенията относно Сирия на Съвета по външни работи от 10 октомври 2011 г. и заключенията на Европейския съвет от 23 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) от 1966 г., по който Египет и Сирия са страни,

–   като взе предвид Решение 2011/522/ОВППС на Съвета за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия, Решение 2011/523ЕС на Съвета за частично спиране на прилагането на Споразумението за сътрудничество между Европейската икономическа общност и Сирийската арабска република, Регламент (ЕО) № 878/2011 на Съвета от 2 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и Регламент (ЕО) № 1011/2011 на Съвета от 13 октомври 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че свободата на религията, свободата на убежденията, свободата на съвестта и свободата на мисълта са основни и всеобщи ценности и съществени елементи на демокрацията; като има предвид, че Европейският съюз е изразявал многократно ангажимента си в полза на свободата на религията, свободата на убежденията, свободата на съвестта и свободата на мисълта и е подчертавал, че правителствата са задължени да гарантират тези свободи по целия свят;

Египет

Б.  като има предвид, че Египет преминава през критичен период на демократичен преход и е изправен през значителни предизвикателства и трудности в рамките на този процес; като има предвид, че икономическото развитие и по-високият жизнен стандарт на населението са от основно значение за дългосрочната политическа и социална стабилност в страната;

В.  като има предвид, че на 9 октомври в Кайро най-малко 25 египетски граждани бяха убити, а над 300 —ранени по време на организирано от коптски християни мирно шествие с изходна точка в района Shubra на северен Кайро, насочено към сградата на държавната телевизия Maspero, с цел да се изрази протест срещу нападението над коптска църква в Асуан, да се води ефективна борба срещу религиозната дискриминация и да се отправи призив за приемането на единен закон за изграждането на религиозни храмове, за определянето на религиозната дискриминация като наказуемо деяние и за възстановяването на пострадалата при нападението църква;

Г.  като има предвид, че в отговор на този трагичен инцидент египетските органи поискаха проверка в областта Maspero от страна на главната прокуратура, проведоха разследване, ръководено от военен съдебен орган, и създадоха анкетна комисия, съставена от представители на съдебните органи, за разследване на тези инциденти, с цел да се подведат под отговорност лицата, които са подбуждали или извършили насилие; като има предвид, че те започнаха незабавно разглеждането на проект за декрет, целящ узаконяването на религиозни храмове, построени без необходимото разрешително, както и обществено разискване — въз основа на искане, отправено от лидерите на различни религиозни групи — относно проект на единен кодекс за изграждането на религиозни храмове с оглед на неговото приемане; египетските органи решиха също така да внесат изменения към Наказателния кодекс, за да се борят с дискриминацията както в обществената, така и в личната сфера;

Д. като има предвид, че има сведения, че от март 2011 г. досега десетки хиляди копти са напуснали Египет;

Е.  като има предвид, че срещу задържаните в съответствие със закона за извънредно положение цивилни лица се образуват производства във военни съдилища, които нарушават правото на справедлив съдебен процес и лишават подсъдимите от правото на обжалване; като има предвид, че по сведения на организациите за защита на правата на човека над 12 000 цивилни лица са били изправени пред тези специални съдилища от март 2011 г. досега;

Ж. като има предвид, че Maikel Nabil Sanad беше арестуван от военната полиция на 28 март 2011 г. в дома си в Кайро за това, че е изразил мнение онлайн, включително критика относно ролята на египетската армия по време на и след народната революция; като има предвид, че на 10 април 2011 г. той беше осъден на три години лишаване от свобода по обвинения в „обида на армията“ след несправедлив, ускорен съдебен процес пред военен съд, без неговият адвокат, семейство и приятели да имат достъп до съдебната зала;

З.  като има предвид, че отправените към неправителствени организации заплахи, особено срещу неправителствените организации, които са ангажирани със защитата на правата на човека, в рамките на интензивна клеветническа кампания, инициирана от държавния печат, послужиха за загубата на легитимност и опетняването им в очите на обществеността като организации, действащи срещу интересите на Египет;

И. като има предвид, че египетската държавна телевизия подстрека към ново насилие с призива си към населението да „защити армията“;

Й. като има предвид, че преходният период след революцията от 25 януари в Египет се характеризира с тенденцията да се маргинализират жените, които бяха изключени от Комисията по конституционни въпроси, и като има предвид, че като част от преразглеждането на закона за политическите права квотата за жени беше премахната;

К. като изразява загриженост относно отвличането на коптски момичета и принуждаването им да приемат исляма;

 

Сирия

Л. като има предвид, че от началото на ожесточените мерки по отношение на мирните демонстранти в Сирия през март 2011 г. системните убийства, насилието и изтезанията ескалират драматично, а сирийската армия и сили за сигурност продължават да реагират с целенасочени убийства, изтезания и масови арести; като има предвид, че по оценки на ООН над 3 000 души са загубили живота си, много повече са били ранени, а хиляди са задържани; като има предвид, че много сирийци са изправени пред влошаваща се хуманитарна ситуация в резултат на насилието и разселването;

M. като има предвид, че все още не се позволява никакъв достъп до страната на международни журналисти и наблюдатели; като има предвид, че сведенията от сирийски правозащитници и изображенията от мобилни телефони са единственото средство за документиране на широко разпространените нарушения на правата на човека и системните нападения, целенасочени или произволни, срещу мирни демонстранти и срещу гражданите в Сирия като цяло;

Н. като има предвид, че настоящите събития в Сирия са придружени от действия, насочени към подбуждане на конфликт между различните етнически групи и вероизповедания и към увеличаване на напрежението между религиозните общности; като има предвид, че има сведения, според които християнското население в Сирия може да е намаляло от 10 на 8 процента; като има предвид, че хиляди иракски християни са дошли в Сирия, за да избягат от целенасоченото насилие в Ирак; като има предвид, че много християни в Сирия се страхуват, че ще станат жертви на сектантско насилие в страната; като има предвид, че християнските общности са призвани да играят важна роля за демократизацията на страната;

О. като има предвид, че в своите заключения от 10 октомври 2011 г. Съветът приветства усилията на сирийската политическа опозиция за установяването на обща платформа, призова международната общност също да приветства тези усилия и отбеляза създаването на Сирийския национален съвет (СНС) като положителна крачка напред; като има предвид, че в Сирия беше създаден и Национален комитет за демократична промяна;

Египет

1.  изразява отново своята солидарност с египетския народ в този критичен и труден период на демократичен преход в страната и продължава да подкрепя неговите демократични стремежи; насърчава ЕС и неговите държави-членки да продължат да подкрепят усилията, насочени към ускоряване на демократичните, икономическите и социалните реформи в Египет;

2.  категорично осъжда убийствата на демонстранти в Египет; поднася своите искрени съболезнования на семействата на всички жертви; призовава органите да гарантират, че силите за сигурност не използват несъразмерна сила; подчертава правото на всички граждани да участват в свободни и мирни демонстрации, при дължимата защита от страна на правоприлагащите органи; призовава египетските органи да освободят 28-те задържани в Maspero християни, както и всички други задържани лица;

3.  приветства усилията, полагани от египетските органи за идентифициране на авторите и извършителите на нападенията срещу християнските общности; подчертава, че е важно независим граждански съдебен орган да проведе независимо, задълбочено и прозрачно разследване на събитията в Maspero, за да се подведат под отговорност всички виновни за тях лица; подчертава, че трябва да бъде изцяло разгледана ролята на медиите; отбелязва изявленията на правителството относно незабавното разглеждане на проект за декрет, целящ узаконяването на религиозни храмове, построени без необходимото разрешително, както и относно укрепването на правните инструменти, предназначени за борба с дискриминацията както в обществената, така и в личната сфера; подчертава при все това отговорността, която египетското правителство и органи на управление носят за обезпечаването на сигурността на всички граждани в страната и за подвеждането под съдебна отговорност на лицата, които носят вина за насилието;

4.  призовава египетските органи да гарантират пълното зачитане на всички основни права, включително свободата на сдружаване, свободата на мирни събрания, свободата на изразяване на мнение, както и свободата на религията, свободата на съвестта и свобода на мисълта, за всички египетски граждани, включително коптските християни, и за това, коптските християнски общности да не стават жертва на ожесточени нападения и да могат да живеят мирно и да изразяват своите убеждения свободно в цялата страна; призовава за подходяща защита на църквите, за да се постави край на продължаващата агресия и разрушаване на църквите от ислямски екстремисти; приветства продължаващите усилия за приемане на Общ кодекс за изграждане на религиозни храмове; подчертава, че правото на свобода на мисълта, съвестта и религията е основно човешко право, гарантирано от правни инструменти; настоятелно призовава египетските органи да сложат край на дискриминацията срещу коптските християни, например като заличат позовавания на религията от всички официални документи, и да гарантират равна степен на достойнство и равни възможности за всички граждани на Египет за достъп до всички публични и политически постове, включително представителство във въоръжените сили, в парламента и правителството;

5.  призовава държавите-членки на ЕС да се придържат стриктно към Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие; настоятелно приканва заместник-председателя на Европейската комисия/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Катрин Аштън, да гарантира изпълнението и спазването на тези изисквания;

6.  счита, че една нова конституция би трябвало изрично да предвижда защитата на всички основни права, включително свободата на сдруженията, свободата на мирни събрания, свободата на изразяване на мнение, свободата на религията, свободата на съвестта, свободата на мисълта и защитата на малцинствата; призовава египетските органи да гарантират, че конституционните норми включват всички лица и не предоставят възможност за дискриминация по отношение на когото и да било в египетското общество;

7.  подчертава значението на провеждането в Египет на свободни, честни и прозрачни избори за представители в Народното събрание и в Шура в края на 2011 г. и началото на 2012 г. и на избори за президент през 2012 г.; насърчава ЕС и неговите държави-членки да продължат да подкрепят и подпомагат органите на управление, политическите партии и гражданското общество в Египет в усилията им за постигане на тази цел; насърчава египетските органи на управление да улеснят дейността на чуждестранните организации, които възнамеряват да проследят изборния процес на място; призовава временното правителство на Египет да бъде заместено при първа възможност от правителство, сформирано в съответствие с резултатите от свободните избори;

8.  призовава Върховния съвет на въоръжените сили незабавно да отмени закона за извънредно положение, тъй като той нарушава правото на свобода на изразяването на мнение и правото на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, с цел парламентарните избори, предвидени за края на годината, да не бъдат произведени в условията на извънредно положение;

9.  приветства във връзка с това изменението на Наказателния кодекс, с което се квалифицира като наказуемо деяние дискриминацията, основана на пол, раса, език, религия или вероизповедание;

10. счита, че ЕС следва да приеме мерки в случай на тежки нарушения на правата на човека на които и да са граждани в Египет; подчертава, че е необходимо ЕС да бъде готов да приеме допълнителни мерки, за да подпомогне египтяните, които се стремят към демократично бъдеще чрез мирни средства;

11. призовава египетските органи на управление да приемат нов закон за сдруженията в съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека и в тясно сътрудничество с неправителствените организации и правозащитните групи; подчертава, че зачитането на правата на жените, равенството между половете и участието на жените в политиката са от решаващо значение за действителното демократично развитие в Египет;

12. изразява дълбока загриженост във връзка със здравословното състояние на лишения от свобода блогър, Maikel Nabil Sanad, и призовава за незабавното му освобождаване; призовава настоятелно египетското правителство и органи на управление своевременно да спрат производствата, образувани във военни съдилища срещу граждани; призовава настоятелно египетските органи на управление да гарантират, че организациите на гражданското общество не са подлагани на преки или косвени заплахи в страната, и да улеснят участието на тези организации в процеса на демократичен преход, включително в изборния процес;

 

Сирия

13. строго осъжда несъразмерната и брутална употреба на сила срещу участници в мирни протести и системното преследване на поддръжници на демокрацията, правозащитници, журналисти, лекари и медицински персонал; изразява дълбока загриженост във връзка с тежките нарушения на правата на човека, извършвани от сирийските органи, включително масови арести, извънсъдебни убийства, произволни задържания, насилствени изчезвания и изтезания, включително на деца, които може да представляват престъпления срещу човечеството; отново отправя своя призив към президента, г-н Башар ал Асад, и към неговия режим да предадат властта незабавно, за да дадат възможност в Сирия да се извърши демократичен преход, с цел да се започне процес на дълбоки демократични реформи;

14. поднася своите искрени съболезнования на семействата на жертвите; приветства куража и решимостта на сирийския народ и силно подкрепя неговия стремеж към постигане на пълно зачитане на принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи, както и гаранциите за по-добри икономически и социални условия;

15. отново отправя призив за независимо, прозрачно и ефективно разследване на убийствата, арестите, произволните задържания и предполагаемите случаи на насилствено изчезване или изтезания от страна на сирийските сили за сигурност, с цел извършителите на тези актове да бъдат подведени под отговорност от международната общност; счита, че Съветът за сигурност на ООН следва да сезира Международния наказателен съд относно Сирия, с цел да се потърси справедливост за сирийското население и да се избегнат нови жертви на тези практики; призовава за осигуряване на пълен достъп до страната за международните хуманитарни и правозащитни организации, както и за международните средства за масово осведомяване, и подчертава призива на сирийските опозиционни сили и демонстранти за изпращането на международни наблюдатели;

16. изразява дълбока загриженост във връзка с положението на християните в Сирия, особено по отношение на тяхната сигурност; осъжда действията, насочени към подбуждане на конфликт между различните вероизповедания; настоятелно приканва настоящите и бъдещите сирийски органи да предоставят надеждна и ефикасна защита на християнските общности;

17. подчертава значението на зачитането на правата на човека и основните свободи в Сирия, по-специално на свободата на религията, свободата на убежденията, свободата на съвестта и свободата на мисълта; в този контекст изразява подкрепата си за християнската общност в страната и същевременно насърчава тази общност да изпълнява положителна и градивна роля в рамките на текущите събития в Сирия; насърчава също така сирийските опозиционни сили да заявят или потвърдят своя ангажимент по отношение на правата на човека и основните свободи, по-специално свободата на религията, свободата на убежденията, свободата на съвестта и свободата на мисълта;

18. приветства положителното изявление на Съвета относно усилията на сирийската политическа опозиция да приеме обща платформа; отново отправя своя призив към заместник-председателя/върховен представител, г-жа Аштън, Съвета и Комисията да продължат да насърчават и подкрепят възникването на организирани сирийски демократични опозиционни сили както в страната, така и извън нея;

19. приветства ангажимента на ЕС да продължи да настоява за предприемане на решителни мерки от страна на ООН за повишаване на международния натиск; отново отправя призив към членовете на Съвета за сигурност на ООН, по-специално към Русия и Китай, да не блокират евентуалната резолюция, осъждаща използването на смъртоносна сила от страна на сирийския режим и призоваваща за преустановяване на използването на сила, и да приложат санкции при неспазването на това изискване; изразява силна подкрепа за решението на ЕС от 23 септември 2011 г. за приемане на допълнителни санкции срещу сирийския режим; подчертава, че е необходимо ЕС да бъде готов да приеме допълнителни мерки, за да подпомогне сирийците, които се стремят към демократично бъдеще чрез мирни средства;

20. приветства осъждането на сирийския режим от страна на Турция и Саудитска Арабия, както и ролята на Турция при приемането на бежанци;

21. осъжда категорично наблюдаваните на територията на ЕС прояви на насилие, тормоз или сплашване на някои сирийски граждани и припомня, че правото на свободни, мирни и безопасни протести е изцяло гарантирано в държавите-членки на ЕС, включително за протестиращите срещу управлението на президента Башар ал Асад;

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки, правителството и парламента на Руската федерация, правителството и парламента на Китайската народна република, правителството и Конгреса на САЩ, генералния секретар на Арабската лига, правителството на Арабска република Египет и правителството и парламента на Сирийската арабска република.