Společný návrh usnesení - RC-B7-0542/2011Společný návrh usnesení
RC-B7-0542/2011

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci v Egyptě a Sýrii, zejména s ohledem na křesťanská společenství

25. 10. 2011

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
S&D (B7‑0542/2011)
EFD (B7‑0545/2011)
ECR (B7‑0548/2011)
ALDE (B7‑0549/2011)
Verts/ALE (B7‑0551/2011)
PPE (B7‑0555/2011)

Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou za skupinu PPE
Véronique De Keyser za skupinu S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Sarah Ludford za skupinu ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR
Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE
Fiorello Provera za skupinu EFD


Postup : 2011/2881(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0542/2011
Předložené texty :
RC-B7-0542/2011
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě a Sýrii, zejména s ohledem na křesťanská společenství

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě a Sýrii, zejména na usnesení ze dne 15. září 2011 o situaci v Sýrii, ze dne 7. července 2011 o situaci v Sýrii, Jemenu a Bahrajnu v souvislosti se situací v arabském světě a severní Africe a ze dne 17. února 2011 o situaci v Egyptě,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 20. ledna 2011 o situaci křesťanů v souvislosti se svobodou náboženského vyznání,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále „místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka“) ze dne 8. října 2011 o Sýrii a ze dne 10. října 2011 o Egyptě,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 20. února 2011,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 10. října 2011 a na závěry zasedání Evropské rady ze dne 23. října 2011 o Sýrii,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož smluvními stranami jsou také Egypt a Sýrie,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/522/SZBP, kterým se mění rozhodnutí 2011/273/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii, na rozhodnutí Rady 2011/523/EU, kterým se částečně pozastavuje používání Dohody o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Syrskou arabskou republikou, na nařízení Rady (EU) č. 878/2011 ze dne 2. září 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii, a na nařízení Rady (EU) č. 1011/2011 ze dne 13. října 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 442/2011 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání, přesvědčení, svědomí a myšlení jsou základními a univerzálními hodnotami a ústředními prvky demokracie; vzhledem k tomu, že se Evropská unie opakovaně zavázala k tomu, že bude ctít svobodu náboženského vyznání, předsvědčení, svědomí a myšlení, a zdůraznila, že vlády na celém světě jsou povinny tyto svobody zaručovat;

Egypt

 

B.  vzhledem k tomu, že Egypt prochází kritickým obdobím přechodu k demokracii a čelí v tomto procesu náročným úkolům a problémům; vzhledem k tomu, že pro dlouhodobou politickou a sociální stabilitu země jsou nezbytným předpokladem hospodářský rozvoj a vyšší životní úroveň obyvatel;

C. vzhledem k tomu, že dne 9. října bylo během pokojného průvodu v Káhiře, který zorganizovali kopští křesťané, zabito minimálně 25 egyptských občanů a 300 jich utrpělo zranění; pochod byl zahájen v severokáhirské čtvrti Šubrá, odkud se vydal k budově státní televize ve čtvrti Maspero, kde jeho účastníci protestovali proti útoku na koptský kostel v Asuánu a demonstrovali za účinný boj proti diskriminaci na základě náboženského vyznání a za přijetí jednotného zákona o výstavbě bohoslužebných prostor, za postavení náboženské diskriminace mimo zákon a za opětovnou výstavbu kostela, na nějž byl útok namířen;

D. vzhledem k tomu, že egyptské orgány zareagovaly na tuto tragickou událost tím, že do Maspera vyslaly inspekci nejvyššího státního zastupitelství, provedly šetření pod vedením vojenského soudu a ze soudců sestavily vyšetřovací výbor, který měl pohnat k odpovědnosti osoby, které podněcovaly k násilí a páchaly násilné činy; dále okamžitě zahájily jednání o návrhu výnosu, který by legalizoval status bohoslužebných prostor postavených bez náležitého povolení; na základě požadavku vůdců různých náboženských skupin rovněž zahájily společenskou diskusi o návrhu jednotného kodexu pro výstavbu bohoslužebných prostor s cílem tento kodex přijmout; a rozhodly o novelizaci trestního zákoníku tak, aby byla potírána diskriminace ve veřejné i soukromé sféře;

E.  vzhledem k tomu, že od března 2011 Egypt údajně opustily desítky tisíc koptů;

F.  vzhledem k tomu, že civilisté zatčení podle zákona o výjimečném stavu jsou souzeni před vojenskými soudy, což je v rozporu s právem na spravedlivý proces, a obžalovaným je tak upřeno právo na odvolání; vzhledem k tomu, že lidskoprávní organizace uvádějí, že před těmito zvláštními soudy stanulo od března 2011 přes 12 000 civilistů;

G. vzhledem k tomu, že dne 28. března 2011 vojenská policie zatkla Majkela Nabíla Sanada v jeho káhirském bytě za to, že na internetu zveřejňoval své názory, včetně kritiky egyptských ozbrojených složek za zásahy během a po lidové revoluci; vzhledem k tomu, že dne 10. dubna 2011 ho v nespravedlivém urychleném procesu bez právního zástupce a za nepřítomnosti rodinných příslušníků a přátel odsoudil vojenský soud k tříletému odnětí svobody za „urážku ozbrojených sil“;

H. vzhledem k tomu, že státní tisk zahájil proti nevládním organizacím, zejména těm, které se zabývají ochranou lidských práv, intenzivní diskreditační kampaň a že těmto organizacím adresuje výhružky, které je mají v očích veřejnosti zkompromitovat a stigmatizovat jako skupiny jednající v rozporu s egyptskými zájmy;

I.   vzhledem k tomu, že násilí bylo ještě rozdmýcháno egyptskou státní televizí, jež obyvatele vyzvala, aby „chránili armádu“;

 

J.   vzhledem k tomu, že pro přechodné období po 25. lednu, kdy v Egyptě vypukla revoluce, je charakteristická tendence k marginalizaci žen, které byly vyloučeny z ústavního výboru, a vzhledem k tomu, že při novelizaci zákona o politických právech byla zrušena kvóta pro účast žen;

K. vzhledem ke znepokojivým únosům koptských dívek, které jsou nuceny konvertovat k islámu;

 

Sýrie

L.  vzhledem k tomu, že od března 2011, kdy v Sýrii začalo násilné potlačování pokojných protestů, se dramaticky vystupňovalo systematické zabíjení, násilí a mučení a syrská armáda a bezpečnostní síly na situaci nadále reagují cíleným zabíjením, mučením a masovým zatýkáním; vzhledem k tomu, že podle odhadů OSN přišlo o život více než 3 000 osob, mnoho dalších bylo zraněno a tisíce byly zatčeny; vzhledem k tomu, že mnoho Syřanů musí v důsledku násilí a odsunů čelit zhoršující se humanitární situaci;

M. vzhledem k tomu, že mezinárodní novináři a pozorovatelé stále nemají do země přístup; vzhledem k tomu, že zprávy syrských aktivistů v oblasti lidských práv a záznamy z mobilních telefonů jsou jedinými prostředky dokumentace rozsáhlého porušování lidských práv a systematických útoků, a to jak cílených, tak i náhodných, proti účastníkům pokojných protestů a občanům v Sýrii obecně;

N. vzhledem k tomu, že nynější události v Sýrii jsou doprovázeny činy, jejichž cílem je podněcovat konflikty mezi různými etniky a vyznáními a zvyšovat napětí mezi různými náboženskými skupinami; vzhledem k tomu, že podle odhadů patrně klesl podíl křesťanů v Sýrii z 10 na 8 %; vzhledem k tomu, že tisíce iráckých křesťanů se uchýlily do Sýrie, aby unikly cílenému násilí v Iráku; vzhledem k tomu, že mnoho křesťanů v Sýrii se obává, že se stanou oběťmi nábožensky motivovaného násilí; vzhledem k tomu, že křesťanské komunity mají významnou úlohu při demokratizaci této země;

O. vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze dne 10. října 2011 uvítala snahu syrské politické opozice vytvořit jednotnou platformu, vyzvala mezinárodní společenství, aby tyto snahy rovněž ocenilo a označila vytvoření Syrské národní rady za pozitivní krok vpřed; vzhledem k tomu, že v Sýrii byl ustaven také Národní výbor pro demokratickou změnu;

Egypt

1.  znovu vyjadřuje svou solidaritu s egyptským lidem v této kritické a obtížné fázi demokratizačního procesu země a nadále podporuje jeho snahu o vybudování demokracie; vybízí EU a její členské státy, aby nepřestávaly podporovat úsilí o urychlení demokratických, hospodářských a sociálních reforem v Egyptě;

2.  ostře odsuzuje usmrcení protestujících osob v Egyptě; vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám všech obětí; vyzývá orgány, aby zajistily, aby bezpečnostní složky nepoužívaly nepřiměřenou sílu; zdůrazňuje právo všech občanů svobodně a pokojně demonstrovat, a to pod řádnou ochranou pořádkových orgánů; vyzývá egyptské orgány, aby propustily 28 křesťanů, kteří byli zatčeni v Masperu, jakož i ostatní zatčené osoby;

3.  vítá snahy egyptských orgánů nalézt původce a pachatele útoků na křesťanské komunity; zdůrazňuje, že je důležité, aby události v Masperu byly nezávisle, důkladně a transparentně vyšetřeny nezávislým civilním soudem a aby všechny odpovědné osoby byly potrestány; zdůrazňuje, že je nutné plném rozsahu posoudit úlohu sdělovacích prostředků; bere na vědomí oznámení vlády, že neprodleně posoudí návrh výnosu, který by legalizoval status bohoslužebných prostor postavených bez řádného povolení, a že posílí právní nástroje určené na boj proti diskriminaci ve veřejné i soukromé sféře; zdůrazňuje ovšem, že odpovědností egyptské vlády a egyptských orgánů je zajistit bezpečnost všech občanů v zemi a postavit osoby odpovědné za násilí před soud;

4.  vyzývá egyptské orgány, aby všem občanům Egypta včetně koptských křesťanů zajistily plné dodržování všech základních práv, včetně svobody sdružování, svobody pokojného shromažďování, svobody projevu a svobody náboženského vyznání, svědomí a myšlení, a aby koptská křesťanská společenství ochránily od násilných útoků a umožnily jim žít v míru a svobodně vyznávat svou víru v celé zemi; žádá, aby byly kostely přiměřeně chráněny s cílem ukončit soustavné útoky a ničení kostelů islámskými extremisty; vítá pokračující snahy o přijetí „společného kodexu pro výstavbu bohoslužebných prostor“; zdůrazňuje, že právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání je základním právem, které zaručují právní akty; naléhavě žádá egyptské orgány, aby ukončily diskriminaci koptských křesťanů, například tím, že ze všech oficiálních dokumentů bude vypuštěn údaj uvádějící náboženství, a aby zajistily stejný respekt a rovné příležitosti pro všechny občany Egypta, pokud jde o přístup k veřejným a politickým funkcím, včetně zastoupení v armádě, parlamentu a vládě;

5.  žádá všechny členské státy EU, aby důsledně dodržovaly Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní; vyzývá místopředsedkyni Evropské komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonovou, aby zajistila uplatňování a plnění těchto požadavků;

6.  domnívá se, že nová ústava by měla výslovně zakotvit ochranu všech základních práv, včetně svobody sdružování, svobody pokojného shromažďování, svobody projevu a svobody náboženského vyznání, svědomí a myšlení, a ochranu menšin; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily, aby všechna ústavní ustanovení zahrnovala všechny občany a vyloučila možnost kohokoli v egyptské společnosti diskriminovat;

7.  zdůrazňuje význam konání svobodných, spravedlivých a transparentních voleb do Lidového shromáždění na konci roku 2011 a do horní komory (Šúra) egyptského parlamentu počátkem roku 2012 a prezidentských voleb v roce 2012; vybízí EU a její členské státy, aby nadále ve všech ohledech podporovaly egyptské úřady, politické strany a občanskou společnost v jejich úsilí tohoto cíle dosáhnout; vybízí egyptské orgány, aby usnadnily práci mezinárodním organizacím, které hodlají v místě sledovat průběh voleb; vyzývá k tomu, aby byla prozatímní egyptská vláda co nejdříve nahrazena vládou vzešlou ze svobodných voleb;

8.  vyzývá Nejvyšší radu ozbrojených sil (SCAF), aby neprodleně ukončila platnost zákona o výjimečném stavu, neboť porušuje právo na svobodu projevu, sdružování a shromažďování, a zabránila tak situaci, že by se parlamentní volby plánované na konec tohoto roku konaly za výjimečného stavu;

9.  v této souvislosti vítá novelizaci trestního zákoníku, která považuje projevy diskriminace na základě pohlaví, rasy, jazyka, náboženství nebo přesvědčení za trestný čin;

10. domnívá se, že dojde-li v Egyptě k závažnému porušení lidských práv jakýchkoli občanů, měla by EU přijmout příslušná opatření; zdůrazňuje, že je třeba, aby byla EU stále připravena přijmout další opatření s cílem pomoci egyptským obyvatelům, kteří mírovými prostředky bojují za demokratickou budoucnost;

11. vyzývá egyptské orgány, aby v souladu s mezinárodními normami v oblasti lidských práv a v úzké spolupráci s nevládními organizacemi a skupinami na ochranu lidských práv přijaly nový zákon o sdružování; zdůrazňuje, že dodržování práv žen a rovnosti pohlaví a zajištění účasti žen na politickém životě má pro skutečný demokratický vývoj v Egyptě zásadní význam;

12. vyjadřuje hluboké znepokojení nad zdravotním stavem uvězněného blogera Majkela Nabíla Sanada a žádá jeho okamžité propuštění; naléhavě žádá egyptskou vládu a egyptské orgány, aby neprodleně ukončily vojenské soudní procesy s civilisty; naléhavě žádá egyptské orgány, aby zajistily, aby žádná organizace občanské společnosti nebyla v zemi vystavena přímému či nepřímému zastrašování, a aby těmto organizacím usnadnily účast na demokratizačním procesu, včetně průběhu voleb;

 

Sýrie

13. důrazně odsuzuje použití nepřiměřené a brutální síly vůči pokojně protestujícím osobám a systematické pronásledování aktivistů zasazujících se o demokracii, obhájců lidských práv, novinářů, lékařů a zdravotnických pracovníků; vyjadřuje nejhlubší znepokojení nad závažným porušováním lidských práv, včetně hromadného zatýkání, mimosoudních poprav, svévolného zadržování, odstraňování a mučení osob, včetně dětí, kterého se dopouštějí syrské orgány a které lze považovat za zločiny proti lidskosti; opět vyzývá prezidenta Bašára al-Asada a jeho režim, aby se neprodleně vzdali moci a umožnili Sýrii přechod k demokracii, který povede k zahájení důkladných demokratických reforem;

14. vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí; oceňuje odvahu a odhodlání syrského lidu a důrazně podporuje jeho snahu o nastolení právního státu, dodržování lidských práv a základních svobod a o záruky lepších hospodářských a sociálních podmínek;

15. znovu připomíná, že je nutné nezávisle, transparentně a účinně vyšetřit případy zabíjení, zatýkání, svévolného zadržování a údajných násilného odstraňování a mučení osob, kterých se měly dopustit syrské bezpečnostní síly, aby se zajistilo, že pachatelé těchto činů budou mezinárodním společenstvím pohnáni k odpovědnosti; zastává názor, že Rada bezpečnosti OSN by měla Sýrii povolat před Mezinárodní trestní soud s cílem dosáhnout spravedlnosti pro syrské obyvatelstvo a zabránit tomu, aby se další osoby staly oběťmi těchto praktik; žádá, aby byl mezinárodním humanitárním organizacím a organizacím pro lidská práva, jakož i mezinárodním sdělovacím prostředkům umožněn neomezený přístup do země, a zdůrazňuje žádost syrských opozičních sil a demonstrantů o vysláni mezinárodních pozorovatelů do země;

16. je hluboce znepokojen situací křesťanů v Sýrii, zejména pokud jde o jejich bezpečnost; odsuzuje činy, jejichž cílem je podněcovat konflikty mezi různými vyznáními; naléhavě vyzývá současné i budoucí syrské orgány, aby křesťanským společenstvím poskytly spolehlivou a účinnou ochranu;

17. zdůrazňuje význam dodržování lidských práv a základních svobod v Sýrii, zejména pak svobody náboženského vyznání, přesvědčení, svědomí a myšlení; v této souvislosti vyjadřuje svou podporu křesťanské komunitě v zemi a současně ji vybízí, aby v současném dění v Sýrii hrála pozitivní a konstruktivní úlohu; vybízí rovněž syrské opoziční síly, aby se přihlásily k závazku dodržovat lidská práva a základní svobody, zejména pak svobodu náboženského vyznání, přesvědčení, svědomí a myšlení, případně aby tento závazek potvrdily;

18. vítá, že Rada ve svém prohlášení kladně přijala snahy syrské politické opozice vytvořit jednotnou platformu; připomíná svoji výzvu místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Catherine Ashtonové, Radě a Komisi, aby dále podněcovaly a podporovaly vznik organizovaných syrských demokratických opozičních sil, a to jak uvnitř země, tak za jejími hranicemi;

19. vítá závazek EU nadále usilovat o to, aby OSN přijala rozhodná opatření s cílem zvýšit mezinárodní tlak; opět vyzývá členy Rady bezpečnosti OSN, a zejména Rusko a Čínu, aby neblokovaly rezoluci odsuzující používání smrtícího násilí ze strany syrského režimu a vyzývající k jeho ukončení a aby zavedly sankce v případě, že tak syrský režim neučiní; důrazně podporuje rozhodnutí EU ze dne 23. září 2011 přijmout další sankce vůči syrskému režimu; zdůrazňuje, že je třeba, aby byla EU stále připravena přijmout další opatření s cílem pomoci syrským obyvatelům, kteří mírovými prostředky bojují za demokratickou budoucnost;

20. vítá skutečnost, že Turecko a Saúdská Arábie odsoudily syrský režim, a úlohu, kterou plní Turecko při přijímání uprchlíků;

21. důrazně odsuzuje projevy násilí, obtěžování a zastrašování syrských občanů, k nimž dochází na území EU, a připomíná, že v členských státech EU je v plném rozsahu zaručeno právo na svobodný a pokojný protest, a to i osobám protestujícím proti vládě prezidenta Bašára al-Asada;

22. vyzývá svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a parlamentu Ruské federace, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky, vládě a Kongresu USA, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, vládě Egyptské arabské republiky a vládě a parlamentu Syrské arabské republiky.