Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0542/2011Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0542/2011

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich

25.10.2011

złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
S&D (B7‑0542/2011)
EFD (B7‑0545/2011)
ECR (B7‑0548/2011)
ALDE (B7‑0549/2011)
Verts/ALE (B7‑0551/2011)
PPE (B7‑0555/2011)

Elmar Brok, Mario Mauro, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Magdi Cristiano Allam, Othmar Karas, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Inese Vaidere, Elena Băsescu, Elisabeth Jeggle, Monica Luisa Macovei, Zuzana Roithová, Nadezhda Neynsky, Roberta Angelilli, Thomas Mann, Constance Le Grip, Salvatore Iacolino, Bernd Posselt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sari Essayah, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Franck Proust, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou w imieniu grupy politycznej PPE
Véronique De Keyser w imieniu grupy politycznej S&D
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Edward McMillan-Scott, Frédérique Ries, Alexandra Thein, Izaskun Bilbao Barandica, Louis Michel, Sarah Ludford w imieniu grupy politycznej ALDE
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy politycznej ECR
Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Fiorello Provera w imieniu grupy politycznej EFD


Procedura : 2011/2881(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0542/2011
Teksty złożone :
RC-B7-0542/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Egipcie i Syrii, zwłaszcza w odniesieniu do wspólnot chrześcijańskich

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Egiptu i Syrii, zwłaszcza rezolucję z dnia 15 września 2011 r. w sprawie sytuacji w Syrii, rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie sytuacji w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w świecie arabskim i w Afryce Północnej, a także rezolucję z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie sytuacji w Egipcie,

–   uwzględniając rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie sytuacji chrześcijan w kontekście wolności wyznania,

–   uwzględniając oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Syrii z dnia 8 października 2011 r. oraz w sprawie Egiptu z dnia 10 października 2011 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady ds. Stosunków Zewnętrznych z dnia 20 lutego 2011 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych w sprawie Syrii z dnia 10 października 2011 r. oraz konkluzje Rady Europejskiej z dnia 23 października 2011 r.,

–   uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

–   uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r., którego stronami są Egipt i Syria,

–   uwzględniając decyzję Rady 2011/522/WPZiB zmieniającą decyzję 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii, decyzję Rady 2011/523/UE częściowo zawieszającą stosowanie Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Syryjską Republiką Arabską, rozporządzenie Rady (UE) nr 878/2011 z dnia 2 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, a także rozporządzenie Rady (UE) nr 1011/2011 z dnia 13 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii,

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wolność religii, wyznania, sumienia i wolność myśli to fundamentalne i powszechne wartości oraz zasadnicze elementy demokracji; mając na uwadze, że Unia Europejska wielokrotnie wyrażała swoje zaangażowanie na rzecz wolności religii, wyznania, sumienia i myśli oraz podkreślała, że obowiązkiem rządów jest zagwarantowanie tych wolności na całym świecie;

Egipt

 

B.  mając na uwadze, że Egipt przechodzi przez decydujący okres przemian demokratycznych oraz stoi w obliczu poważnych wyzwań i trudności związanych z tym procesem; mając na uwadze, że rozwój gospodarczy i wyższy standard życia ludności to warunki niezbędne do osiągnięcia trwałej stabilności politycznej i społecznej w tym kraju;

C. mając na uwadze, że w dniu 9 października podczas pokojowego marszu z dzielnicy Szubra na północy Kairu do budynku telewizji państwowej w dzielnicy Maspero, który chrześcijanie koptyjscy w Kairze zorganizowali, aby zaprotestować przeciwko napaści na koptyjski kościół w Asuanie, zaapelować o skuteczne zwalczanie dyskryminacji religijnej i przyjęcie jednolitego prawa regulującego wznoszenie domów modlitwy, a także wezwać do skutecznej penalizacji dyskryminacji o podłożu religijnym oraz do odbudowy kościoła zniszczonego podczas wspomnianej napaści, zginęło co najmniej 25, a rannych zostało ponad 300 Egipcjan;

D. mając na uwadze, że w reakcji na to tragiczne wydarzenie władze egipskie zleciły prokuraturze generalnej inspekcję w dzielnicy Maspero, przeprowadziły dochodzenie nadzorowane przez wojskowe organy sądowe oraz powołały komisję wyjaśniającą składającą się z przedstawicieli władzy sądowniczej w celu przeprowadzenia śledztwa w związku z tymi wydarzeniami, aby pociągnąć do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za podżeganie do przemocy oraz za akty przemocy; mając na uwadze, że władze egipskie przystąpiły do natychmiastowego rozpatrzenia projektu dekretu mającego na celu zalegalizowanie miejsc kultu powstałych bez należytego pozwolenia, a także – w oparciu o wniosek złożony przez przywódców różnych grup religijnych – zainicjowały społeczną debatę nad projektem jednolitego kodeksu regulującego wznoszenie domów modlitwy z myślą o jego przyjęciu oraz postanowiły wprowadzić poprawki do kodeksu karnego w celu zwalczania dyskryminacji zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej;

E.  mając na uwadze, że według doniesień od marca 2011 r. dziesiątki tysięcy Koptów opuściły Egipt;

F.  mając na uwadze, że procesy osób cywilnych aresztowanych na mocy ustawy o stanie wyjątkowym odbywają się przed trybunałami wojskowymi, które naruszają prawo do sprawiedliwego procesu i odmawiają oskarżonym prawa do wniesienia odwołania; mając na uwadze, że organizacje praw człowieka donoszą, iż od marca 2011 r. przed tymi specjalnymi trybunałami stanęło ponad 12 tys. cywilów;

G. mając na uwadze, że 28 marca 2011 r. policja wojskowa aresztowała Maikela Nabila Sanada w jego domu w Kairze za wyrażanie poglądów online, w tym za krytykę roli, jaką egipskie wojsko odegrało podczas i po rewolucji w tym kraju; mając na uwadze, że 10 kwietnia 2011 r. w wyniku niesprawiedliwego i przeprowadzonego w trybie przyspieszonym procesu przed trybunałem wojskowym skazano go na trzy lata pozbawienia wolności pod zarzutem obrazy sił wojskowych, a jego adwokatowi, rodzinie i przyjaciołom odmówiono prawa uczestniczenia w rozprawie;

H. mając na uwadze, że groźby kierowane pod adresem organizacji pozarządowych, zwłaszcza tych zaangażowanych w obronę praw człowieka, w ramach intensywnej kampanii oszczerczej prowadzonej przez prasę państwową nadszarpnęły ich reputację w oczach społeczeństwa oraz przyczyniły się do ich napiętnowania jakoby z powodu szkodzenia interesom Egiptu;

I.   mając na uwadze, że państwowa telewizja egipska wywołała jeszcze większe zamieszki, wzywając ludzi do „ochrony armii”;

J.   mając na uwadze, że okres przejściowy w Egipcie po rewolucji w dniu 25 stycznia charakteryzował się tendencją do marginalizowania kobiet, które wykluczono z Komisji Konstytucyjnej, a także mając na uwadze, że w ramach przeglądu przepisów dotyczących praw politycznych zniesiono zapis o minimalnym odsetku kobiet;

K. wyrażając zaniepokojenie z powodu uprowadzenia koptyjskich dziewcząt, które zmuszono do przejścia na islam;

 

Syria

L.  mając na uwadze, że od rozpoczęcia brutalnej rozprawy z uczestnikami pokojowych protestów w Syrii w marcu 2011 r. nastąpiła gwałtowna eskalacja planowych zabójstw, przemocy i tortur, a syryjska armia i siły bezpieczeństwa nadal uciekają się do celowych zabójstw, tortur i masowych aresztowań; mając na uwadze, że zgodnie z szacunkami ONZ ponad 3 tys. osób straciło życie, o wiele więcej odniosło rany, a tysiące innych zatrzymano; mając na uwadze, że wielu Syryjczyków zmaga się z pogarszającą się sytuacją humanitarną wskutek przemocy i przesiedleń;

M. mając na uwadze, że zagraniczni dziennikarze ani obserwatorzy nie mają wstępu do kraju; mając na uwadze, że doniesienia syryjskich działaczy praw człowieka oraz zdjęcia z telefonów komórkowych stanowią jedyny sposób dokumentowania powszechnego łamania praw człowieka i systematycznych ataków – zarówno celowych, jak i przypadkowych – na uczestników pokojowych protestów i ogólnie obywateli w Syrii;

N. mając na uwadze, że wydarzeniom mającym miejsce w Syrii towarzyszą działania, których celem jest wzniecenie konfliktów między różnymi grupami etnicznymi i wyznaniowymi, a także nasilenie napięć o podłożu religijnym; mając na uwadze, że wedle szacunków odsetek ludności chrześcijańskiej w Syrii mógł się obniżyć z 10 do 8 %; mając na uwadze, że tysiące irackich chrześcijan przybyły do Syrii, aby uciec przed wymierzoną w nich przemocą w Iraku; mając na uwadze, że wielu chrześcijan w Syrii obawia się, że staną się oni ofiarami przemocy na tle wyznaniowym w tym kraju; mając na uwadze, że społeczności chrześcijańskie powinny odegrać ważną rolę w procesie demokratyzacji kraju;

O. mając na uwadze, że w konkluzjach z dnia 10 października 2011 r. Rada wyraziła zadowolenie z powodu wysiłków syryjskiej opozycji politycznej zmierzających do utworzenia zjednoczonej platformy, wzywając również społeczność międzynarodową do pochwalenia tych wysiłków, a także określiła utworzenie Syryjskiej Rady Narodowej jako pozytywny krok naprzód; mając na uwadze, że w Syrii powstał również Narodowy Komitet na rzecz Demokratycznych Przemian;

Egipt

1.  ponownie wyraża solidarność z narodem egipskim w tym jakże ważnym i trudnym okresie demokratycznych przemian w kraju oraz w dalszym ciągu popiera jego demokratyczne aspiracje; zachęca UE i jej państwa członkowskie do dalszego wspierania działań mających na celu przyspieszenie reform demokratycznych, gospodarczych i społecznych w Egipcie;

2.  zdecydowanie potępia zabójstwa demonstrantów w Egipcie; przekazuje szczere wyrazy współczucia rodzinom wszystkich ofiar; wzywa władze do powstrzymania sił bezpieczeństwa od niewspółmiernego wykorzystywania siły; podkreśla prawo wszystkich obywateli do swobodnych i pokojowych demonstracji pod należytą ochroną organów egzekwowania prawa; wzywa władze egipskie do uwolnienia 28 chrześcijan aresztowanych w dzielnicy Maspero, a także wszystkich innych aresztowanych osób;

3.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki władz Egiptu zmierzające do wskazania inicjatorów i sprawców ataków na wspólnoty chrześcijańskie; podkreśla, jak ważne jest przeprowadzenie przez niezawisłe sądy cywilne niezależnego, drobiazgowego i przejrzystego dochodzenia w sprawie wydarzeń w dzielnicy Maspero, aby pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich winnych; podkreśla, że należy w pełni uznać rolę mediów w tym procesie; zwraca uwagę na zapowiedzi rządu dotyczące natychmiastowego rozpatrzenia projektu dekretu mającego na celu zalegalizowanie miejsc kultu wybudowanych bez należytego pozwolenia, a także na plany wzmocnienia instrumentów prawnych służących przeciwdziałaniu dyskryminacji zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej; podkreśla jednak odpowiedzialność rządu Egiptu i władz egipskich za bezpieczeństwo wszystkich obywateli w kraju oraz za doprowadzenie przed oblicze sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za przemoc;

4.  wzywa władze egipskie do zapewnienia wszystkim obywatelom Egiptu, w tym chrześcijanom koptyjskim, pełnego poszanowania wszystkich praw podstawowych, w tym wolności słowa, religii, sumienia i myśli, oraz do zadbania o to, aby wspólnoty chrześcijan koptyjskich nie padały ofiarą brutalnych ataków oraz by mogły żyć w pokoju i swobodnie dawać wyraz swojej wierze w całym kraju; wzywa do zapewnienia należytej ochrony kościołom, aby położyć kres ciągłym napaściom i niszczeniu kościołów przez islamskich ekstremistów; z zadowoleniem przyjmuje podejmowane nieustannie wysiłki na rzecz przyjęcia wspólnego kodeksu regulującego wznoszenie domów modlitwy; podkreśla, że prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania to fundamentalne prawo człowieka, gwarantowane na mocy instrumentów prawnych; wzywa władze egipskie do położenia kresu dyskryminacji chrześcijan koptyjskich, na przykład poprzez wykreślenie zapisów dotyczących religii ze wszystkich oficjalnych dokumentów, a także do zagwarantowania takiego samego poszanowania godności i zapewnienia równych szans wszystkim obywatelom Egiptu w dostępie do wszystkich stanowisk publicznych i politycznych, w tym posiadania przedstawicielstwa w siłach zbrojnych, parlamencie i rządzie;

5.  wzywa państwa członkowskie UE do ścisłego przestrzegania kodeksu postępowania Unii Europejskiej w sprawie wywozu broni; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton do zagwarantowania stosowania tych wymogów i ich przestrzegania;

6.  jest zdania, że nowa konstytucja powinna wyraźnie gwarantować ochronę wszystkich praw podstawowych, w tym wolności zrzeszania się, wolności pokojowych zgromadzeń, wolności słowa, religii, sumienia i myśli, a także ochronę mniejszości; wzywa władze egipskie do zadbania o to, aby wszystkie postanowienia konstytucji obejmowały wszystkie grupy obywateli i nie dawały żadnej możliwości dyskryminacji jakiejkolwiek części egipskiego społeczeństwa;

7.  podkreśla znaczenie przeprowadzenia w Egipcie wolnych, uczciwych i przejrzystych wyborów do Zgromadzenia Ludowego i Rady Szury pod koniec 2011 i na początku 2012 r., a także wyborów prezydenckich w 2012 r.; zachęca UE i jej państwa członkowskie do kontynuowania wsparcia i pomocy dla władz egipskich, partii politycznych i społeczeństwa obywatelskiego w ich wysiłkach na rzecz realizacji tego celu; zachęca władze egipskie do ułatwienia pracy zagranicznych organizacji, które zamierzają śledzić na miejscu proces wyborczy; domaga się, by rząd tymczasowy Egiptu został jak najszybciej zastąpiony rządem wyłonionym w wyniku wolnych wyborów;

8.  wzywa Radę Najwyższą Sił Zbrojnych do natychmiastowego zniesienia prawa o stanie wyjątkowym, które narusza wolność wypowiedzi, stowarzyszania się i wolność zgromadzeń, tak aby nie dopuścić do przeprowadzenia zaplanowanych na koniec tego roku wyborów parlamentarnych w czasie stanu wyjątkowego;

9.  w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje poprawkę do kodeksu karnego wprowadzającą penalizację aktów dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, język, religię i wyznanie;

10. uważa, że w przypadku poważnych naruszeń praw człowieka dowolnej grupy obywateli egipskich UE powinna przyjąć odpowiednie środki; podkreśla, że UE musi być gotowa do przyjęcia dalszych środków w celu wspierania narodu egipskiego, który dąży ku demokratycznej przyszłości, wykorzystując w tym celu pokojowe metody;

11. wzywa władze egipskie do przyjęcia – w ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi i grupami broniącymi praw człowieka – nowego prawa dotyczącego stowarzyszania się, które byłoby zgodne z międzynarodowymi standardami w dziedzinie praw człowieka; podkreśla, że poszanowanie praw kobiet, równość płci i udział kobiet w życiu politycznym to czynniki mające zasadnicze znaczenie dla rzeczywistego rozwoju demokracji w Egipcie;

12. wyraża głębokie zaniepokojenie stanem zdrowia uwięzionego blogera Maikela Nabila Sanada i wzywa do jego natychmiastowego uwolnienia; wzywa rząd Egiptu i władze egipskie do bezzwłocznego zaprzestania sądzenia cywilów przed trybunałami wojskowymi; wzywa władze egipskie do zadbania o to, aby organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Egipcie nie były zastraszane w sposób bezpośredni ani pośredni oraz do ułatwienia udziału tych organizacji w procesie demokratycznych przemian, w tym również w wyborach;

 

Syria

13. zdecydowanie potępia niewspółmiernie częste uciekanie się do brutalnej przemocy wobec pokojowo nastawionych demonstrantów, a także systematyczne prześladowanie działaczy prodemokratycznych, obrońców praw człowieka, dziennikarzy, lekarzy i personelu medycznego; wyraża swoje najgłębsze zaniepokojenie poważnymi naruszeniami praw człowieka popełnianymi przez władze syryjskie, w tym masowymi aresztowaniami, pozasądowymi egzekucjami, arbitralnymi zatrzymaniami, zaginięciami i torturami, w tym również w odniesieniu do dzieci, które to czyny mogą mieć wagę zbrodni przeciwko ludzkości; ponownie apeluje do prezydenta Baszara Al-Assada i jego reżimu o bezzwłoczne zrzeczenie się władzy, aby umożliwić demokratyczne przemiany w Syrii w celu przeprowadzenia głębokich reform demokratycznych;

14. przekazuje szczere wyrazy współczucia rodzinom ofiar; podziwia odwagę i determinację Syryjczyków oraz zdecydowanie popiera ich dążenia do osiągnięcia stanu pełnego poszanowania praworządności, praw człowieka i podstawowych wolności oraz do zagwarantowania lepszych warunków ekonomicznych i socjalnych;

15. ponawia wezwanie do przeprowadzenia niezależnego, przejrzystego i skutecznego śledztwa w sprawie zabójstw, aresztowań, arbitralnych zatrzymań i domniemanych wymuszonych zaginięć oraz przypadków tortur, których to czynów dopuściły się syryjskie siły bezpieczeństwa, w celu zagwarantowania, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez społeczność międzynarodową; jest zdania, że Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna wnieść sprawę Syrii do Międzynarodowego Trybunału Karnego w celu zagwarantowania sprawiedliwości wobec narodu syryjskiego i uniknięcia większej liczby ofiar; wzywa do zapewnienia międzynarodowym organizacjom humanitarnym, organizacjom praw człowieka oraz międzynarodowym mediom pełnego dostępu do kraju oraz podkreśla apel syryjskich sił opozycyjnych i demonstrantów o wysłanie międzynarodowych obserwatorów;

16. jest głęboko zaniepokojony sytuacją chrześcijan w Syrii, a w szczególności ich bezpieczeństwem; potępia działania mające na celu wzniecenie konfliktu międzywyznaniowego; domaga się, by obecne i przyszłe władze Syrii zapewniły wiarygodną i skuteczną ochronę wspólnot chrześcijańskich w tym kraju;

17. podkreśla znaczenie przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności w Syrii, a zwłaszcza wolności religii, wyznania, sumienia i myśli; w tym kontekście wyraża poparcie dla społeczności chrześcijańskiej w kraju i jednocześnie zachęca ją do odegrania pozytywnej i konstruktywnej roli w związku z bieżącymi wydarzeniami w Syrii; zachęca również syryjskie siły opozycyjne do opowiedzenia się za prawami człowieka i podstawowymi wolnościami oraz do potwierdzenia swojego zaangażowania na ich rzecz, zwłaszcza w przypadku wolności religii, wyznania, sumienia i myśli;

18. z zadowoleniem przyjmuje pozytywny wydźwięk oświadczenia Rady w sprawie wysiłków opozycji politycznej w Syrii zmierzających do utworzenia zjednoczonej platformy; ponownie wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/ wysoką przedstawiciel Catherine Ashton, Radę i Komisję do kontynuacji zachęt i wsparcia na rzecz wyłaniającej się zorganizowanej syryjskiej opozycji demokratycznej zarówno w Syrii, jak i poza jej granicami;

19. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie UE do kontynuowania nacisków na ONZ w celu podjęcia stanowczych działań pozwalających wywierać międzynarodową presję; ponownie wzywa członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, a w szczególności Rosję i Chiny, do nieblokowania rezolucji potępiającej śmiercionośne stosowanie siły przez reżim syryjski i wzywającej do zaprzestania używania siły oraz do wprowadzenia sankcji w przypadku niezastosowania się do tych nakazów; zdecydowanie popiera decyzję UE z dnia 23 września 2011 r. o przyjęciu dodatkowych sankcji przeciwko reżimowi syryjskiemu; podkreśla, że UE musi być gotowa do przyjęcia dalszych środków w celu wspierania narodu syryjskiego, który dąży ku demokratycznej przyszłości, wykorzystując w tym celu pokojowe metody;

20. z zadowoleniem przyjmuje potępienie reżimu syryjskiego przez Turcję i Arabię Saudyjską oraz z zadowoleniem wyraża się o roli Turcji w przyjmowaniu uchodźców;

21. stanowczo potępia nękanie lub zastraszanie obywateli Syrii oraz akty przemocy w stosunku do nich, które mają miejsce na terytorium UE, a także przypomina, że państwa członkowskie UE gwarantują prawo do wolnych i pokojowych protestów w poczuciu bezpieczeństwa, w tym również do protestów skierowanych przeciwko reżimowi prezydenta Baszara Al‑Assada;

22. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej, rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej, administracji USA i Kongresowi USA, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich, rządowi Arabskiej Republiki Egiptu oraz rządowi i parlamentowi Syryjskiej Republiki Arabskiej.