Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0577/2011Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0577/2011

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011

15.11.2011

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7‑0577/2011)
ALDE (B7‑0580/2011)
S&D (B7‑0582/2011)
PPE (B7‑0587/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Μαριέττα Γιαννάκου, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Francisco José Millán Mon εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Alvaro εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon, Marek Henryk Migalski εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Νίκη Τζαβέλα


Διαδικασία : 2011/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0577/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0577/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις διατλαντικές σχέσεις,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι πολλές παγκόσμιες προκλήσεις στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής, της ασφάλειας, της ανάπτυξης και του περιβάλλοντος επιβάλλουν κοινή δράση και διατλαντική συνεργασία, η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει έρθει στο προσκήνιο ως η κύρια πρόκληση που πρέπει αντιμετωπιστεί σήμερα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν μαζί το ήμισυ της παγκόσμιας οικονομίας, και ότι η ύψους 4,28 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ εταιρική τους σχέση είναι η μεγαλύτερη, πιο ολοκληρωμένη και μακρόβια οικονομική σχέση στον κόσμο και αποτελεί κύρια κινητήρια δύναμη για την παγκόσμια οικονομική ευημερία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίσεις, τόσο στην ΕΕ όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλούν τη σταθερότητα και την ευρωστία των οικονομιών μας και την ευημερία των πολιτών μας, και ότι για να καταπολεμηθούν αυτές οι κρίσεις είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική και αναγκαία η στενότερη συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει στο βωμό της επιτακτικής ανάγκης για προάσπιση της εσωτερικής ελευθερίας και ασφάλειας να θυσιάζονται θεμελιώδεις αρχές των πολιτικών ελευθεριών και να παραμερίζεται η ανάγκη για τήρηση κοινών προτύπων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική εταιρική σχέση θεμελιώνεται σε κοινές βασικές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και σε κοινούς στόχους όπως η κοινωνική πρόοδος και η κοινωνική ένταξη, οι ανοικτές και ολοκληρωμένες οικονομίες, η αειφόρος ανάπτυξη και η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, αποτελεί δε τον ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Ευρω-Ατλαντικό χώρο·

Απασχόληση και ανάπτυξη

 

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της G20 που διεξήχθη στις Κάννες, στις 3-4 Νοεμβρίου 2011, ιδιαίτερα όσον αφορά το σχέδιο δράσης για ανάπτυξη και απασχόληση, τη μεταρρύθμιση προκειμένου να ενισχυθεί το διεθνές νομισματικό σύστημα, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, και τις δεσμεύσεις για ώθηση στο πολυμερές εμπόριο και αποφυγή του προστατευτισμού· κρίνει απαραίτητο να αναλάβουν οι δύο εταίροι κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ ηγετικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων της G-20· επισημαίνει ότι τα κράτη της G20 εξέτασαν διάφορες δυνατότητες για καινοτόμο χρηματοδότηση, και ότι η ΕΕ εξακολουθεί να προωθεί την ιδέα ενός παγκόσμιου φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές·

2.  ζητεί από την ΕΕ και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να αναπτύξουν και να αναλάβουν κοινή διατλαντική πρωτοβουλία για απασχόληση και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου οδικού χάρτη για την προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων·

3.  ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να καθιερώσουν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό και την αποτροπή φαινομένων προστατευτισμού στις διμερείς σχέσεις τους· υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν για το διατλαντικό εμπόριο οι ανοιχτές αγορές δημόσιων συμβάσεων που προσφέρουν ίσους όρους πρόσβασης στους προμηθευτές, και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στο πλαίσιο αυτό ζητεί από τις ΗΠΑ να μην προχωρήσουν στην επιβολή απαιτήσεων του τύπου «αγοράζετε αμερικανικά προϊόντα»· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για τη διασφάλιση τέτοιας ανοιχτής και ισόρροπης πρόσβασης και στις δύο αγορές η συμφωνία σχετικά με τις κρατικές προμήθειες στο πλαίσιο του ΠΟΕ (GPA)·

4.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση της διαδικασίας του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ), προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη κοινών προτύπων για νέους τομείς ρύθμισης, όπως η νανοτεχνολογία, ή για νεοεμφανιζόμενους οικονομικούς τομείς, όπως η τεχνολογία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν τη στενή συνεργασία των εκπροσώπων του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών (ΔΔΝ) με το ΔΟΣ, δεδομένου ότι οι νομοθέτες, μαζί με τα αντίστοιχα εκτελεστικά θεσμικά όργανα, μοιράζονται την ευθύνη της υλοποίησης και της παρακολούθησης πολλών αποφάσεων του ΔΟΣ·

5.  ενθαρρύνει την ανταλλαγή πείρας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ όσον αφορά τρόπους προώθησης της επιχειρηματικότητας, συμπεριλαμβανομένων της υποστήριξης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και του χειρισμού χρεοκοπιών·

6.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ένταση των προσπαθειών συνεργασίας στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης έρευνας και καινοτομίας·

7.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται να προωθηθεί η συνεργασία στον τομέα της αποδοτικής χρήσης των πόρων, και να γίνουν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της έγκρισης και εφαρμογής κοινού οδικού χάρτη ΕΕ-ΗΠΑ για τις πρώτες ύλες προς το 2050, με έμφαση στις σπάνιες γαίες, ιδιαίτερα δε να δοθεί ώθηση στην έρευνα για εναλλακτικά υλικά και να ενισχυθεί η συνεργασία στους τομείς της καινοτομίας στις τεχνολογίες εξόρυξης και ανακύκλωσης πρώτων υλών·

8.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υψηλών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας παγκοσμίως, και επιδοκιμάζει τον συνεχή συντονισμό των προγραμμάτων ενεργειακής επισήμανσης του εξοπλισμού πληρογραφικής και της συνεργασίας στην ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ώθηση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, και εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποβολή της νομικής βάσης που θα επιτρέψει στην ΕΕ να διαπραγματευτεί με την επιτροπή ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων των ΗΠΑ συμφωνία με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα, τραυματισμούς και διορθωτικές ενέργειες τόσο από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από τις ΗΠΑ·

Παγκόσμια διακυβέρνηση, εξωτερική πολιτική και ανάπτυξη

 

10.  υπενθυμίζει ότι οι ελεύθερες και ανοιχτές δημοκρατίες προάγουν την ειρήνη και τη σταθερότητα και αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για την παγκόσμια ασφάλεια, ζητεί δε στο πλαίσιο αυτό από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εντείνουν τη συνεργασία τους για την προώθηση της ειρήνης, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, και να υποστηρίξουν τις αναδυόμενες δημοκρατίες της Βόρειας Αφρικής·

11. καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση για την επανεκκίνηση των άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, με πλήρη συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο, στην κατεύθυνση μιας λύσης δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και με την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα και των δύο κρατών, με ειρηνική και ασφαλή συνύπαρξη και γειτονία ενός ασφαλούς κράτους του Ισραήλ με ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος· ζητεί από τα κράτη μέλη και τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν στο θεμιτό αίτημα των Παλαιστινίων να εκπροσωπούνται ως κράτος στα Ηνωμένα Έθνη σε συνέχεια διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΟΗΕ·

12.  καταδικάζει απερίφραστα την κλιμάκωση της χρήσης βίας στη Συρία, και υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εξασφαλίσουν ψήφισμα που να καταδικάζει και να ζητεί να τεθεί τέλος στη χρήση θανάσιμης βίας από το καθεστώς της Συρίας, και να προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· χαιρετίζει την αναστολή της συμμετοχής της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο, και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εκκλήσεις του Βασιλιά Αμπντουλάχ της Ιορδανίας προς τον Πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσσαντ να παραιτηθεί·

13. ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την υποστήριξή τους προς τη μεταβατική αρχή της Λιβύης σε όλες της τις προσπάθειες για την οικοδόμηση μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας· υπογραμμίζει παράλληλα ότι η στήριξη αυτή πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την πολιτική συμμετοχή όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των γυναικών·

14. εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειώσει το Ιράν στην απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας για τη σχεδίαση και την κατασκευή πυρηνικών όπλων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ιράν, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του ότι διεξάγει το πυρηνικό του πρόγραμμα αποκλειστικά για ειρηνικούς, μη στρατιωτικούς ενεργειακούς σκοπούς, δεν συνεργάστηκε πλήρως με τον ΔΟΑΕ· πιστεύει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά και στο πλαίσιο της P5+1 για τη διατήρηση ισχυρής πίεσης στο Ιράν, χρησιμοποιώντας κάθε πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό μέσο, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, προκειμένου να το πείσουν να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις του για μη διάδοση, και παράλληλα να αποτρέψουν και να εξουδετερώσουν την απειλή που θέτει για τη διεθνή ασφάλεια·

15. υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ μαζί διαχειρίζονται το 90% της παγκόσμιας αναπτυξιακής βοήθειας στον τομέα της υγείας και το 80% της συνολικής βοήθειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανέναρξη του αναπτυξιακού διαλόγου ΕΕ και ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2011, δεδομένου ότι απομένουν μόνο πέντε έτη για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας·

16. ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν, στο πλαίσιο της G20, την ανάληψη δράσης για μεγαλύτερη συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να αποτραπεί η αισχροκέρδεια στις τιμές των τροφίμων και να προλαμβάνονται οι ακραίες διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων στις παγκόσμιες αγορές· υπογραμμίζει ότι η G20 πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη που δεν συμμετέχουν σε αυτήν, προκειμένου να διασφαλιστεί η σύγκλιση σε παγκόσμιο επίπεδο·

17. υπογραμμίζει ότι η διάσκεψη κορυφής θα πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί για την ανταλλαγή απόψεων και την ενίσχυση του συντονισμού σε σχέση με τρίτες χώρες, και ιδιαίτερα τις BRIC·

18. υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο πρόβλημα, και ζητεί από την Επιτροπή να επιδιώξει μια φιλόδοξη δέσμευση από τις ΗΠΑ στην επικείμενη διάσκεψη στο Ντέρμπαν, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατάρτιση λεπτομερούς εντολής για τη διαπραγμάτευση της σύναψης μιας παγκόσμιας και ολοκληρωμένης συμφωνίας για το κλίμα έως το 2015· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για τον νόμο 2594 που ενέκρινε πρόσφατα η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων, ο οποίος απαγορεύει τη συμμετοχή των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ· καλεί την Αμερικανική Γερουσία να μην εγκρίνει τον νόμο αυτό, και ζητεί τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου για το συγκεκριμένο ζήτημα·

19. καλεί τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ να λάβει υπόψη στις συζητήσεις σχετικά με την οικονομία ζητήματα όπως η προστασία του κλίματος, η σπανιότητα και η αποδοτική χρήση των πόρων, η ενεργειακή ασφάλεια, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα· επαναλαμβάνει ότι ο συντονισμός της δράσης σε διεθνές επίπεδο συμβάλλει στο να υπάρξει ανταπόκριση στις ανησυχίες των ενδιαφερομένων τομέων, ιδιαίτερα δε των κλάδων έντασης ενέργειας, όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα·

Ειρήνη και ασφάλεια

 

20. αναγνωρίζει ότι όλες οι ροές επιβατών και εμπορευμάτων στο χώρο της διατλαντικής αγοράς θα πρέπει να υπόκεινται σε κατάλληλα και αναλογικά μέτρα ασφάλειας·

21. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν ευρείς και γενικούς περιορισμούς όπως ο έλεγχος του 100% των εμπορευματοκιβωτίων ή η απαγόρευση των υγρών στα αεροσκάφη, και να υιοθετήσουν προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, όπως τα συστήματα «ασφαλούς επιχείρησης» και ο έλεγχος των υγρών·

22. εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τον Μάρτιο του 2011 άρχισαν διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και υπογραμμίζει ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για τις Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη της διαπραγμάτευσης συμφωνιών για Καταστάσεις Ονομάτων Επιβατών (PNR) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και τον Καναδά[1]·

23. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εφαρμοστούν σωστά οι συμφωνίες ΕΕ-ΗΠΑ για την έκδοση και την αμοιβαία νομική συνδρομή, και τα αντίστοιχα διμερή μέσα·

24. εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να τονίζει στις ΗΠΑ, τόσο σε πολιτικό όσο και τεχνικό επίπεδο, το ζήτημα της σημασίας που αποδίδει η ΕΕ στην ταχύτερη δυνατή αποδοχή των τεσσάρων απομενόντων κρατών μελών της στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης·

25. υπογραμμίζει την ανάγκη για προστασία της ακεραιότητας του παγκόσμιου διαδικτύου και της ελευθερίας των επικοινωνιών, με την αποφυγή μονομερών μέτρων ανάκλησης διευθύνσεων IP ή ονομάτων τομέα·

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στους συμπροέδρους του Διατλαντικού Διαλόγου των Νομοθετών και στους συμπροέδρους και τη γραμματεία του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου.